19 kwietnia 2021 roku, godz. 21:31 48,3°C
yestem yestem
 19 kwietnia 2021 roku, godz. 22:01

Zalewasz? ;)

 2 grudnia 2020 roku, godz. 9:43 60,1°C
SamotnaDusza Maksymilian
 2 grudnia 2020 roku, godz. 10:01

Za każdym razem jak zdejmuję słuchawki skraplam się do nicości
Dzięki muzyce słyszę swoje myśli
Trafiłaś we mnie idealnie
Dziękuję

 30 listopada 2020 roku, godz. 10:21 46,7°C
yestem yestem
 30 listopada 2020 roku, godz. 14:07

Ja tylko zwróciłem uwagę, że dziki bez, to dziki z... defektem. :D
Oczywiście w trosce o dobro Ali. :))

 22 listopada 2020 roku, godz. 8:55 19,1°C
Naja Ela
 26 listopada 2020 roku, godz. 20:30

Dlatego Ziemia zaczęła się bronić...

 16 listopada 2020 roku, godz. 00:44 85,2°C
 Tekst dnia 17 listopada 2020 roku
yestem yestem
 17 listopada 2020 roku, godz. 21:10

Gratulacje, samych mokrości. :))

 14 listopada 2020 roku, godz. 1:07 91,9°C
maba Ewka... albo nie
 14 listopada 2020 roku, godz. 1:11
Edytowano 14 listopada 2020 roku, godz. 2:08

Zgrabny oksymoron👍
Zainspirowałaś mnie, dzięki 🙂

 13 listopada 2020 roku, godz. 10:29 163,4°C
kuloodporna kamizelka...kulokropkowa
 13 listopada 2020 roku, godz. 22:23

Malaga ....Tiki-Taki i Kasztanki.....mieszanka dla kolegi i koleżanki ......super wiersz...:)))

 9 listopada 2020 roku, godz. 11:15 117,7°C
Infinite Gentleman Night Rafał
 14 listopada 2020 roku, godz. 12:39

Więc właśnie takiej nie ograniczającej horyzontów Ci życzę Sprajtko , nie tylko w dalszym pisaniu ,pozdrowionko 😊

 27 października 2020 roku, godz. 8:22 38,5°C
 8 października 2020 roku, godz. 4:51 67,5°C
sprajtka Ala
 8 października 2020 roku, godz. 15:33

Tak, to jest ciężki wiersz, nie wiem czy od kamieni, które pozbierałam, czy tych które już miałam...
Każdy postrzega rzeczywistość poprzez swoje skazy, rzucamy w innych kamieniami, gdyż pragniemy się ich pozbyć...
A tak naprawdę człowiek, który się szanuje, rozwija, szuka, słucha, nie potrzebuje kamieni, gdyż rozdaje akceptację😁

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
sprajtka
215 tekstów
Wszystkie wiersze