6 lutego 2022 roku, godz. 10:00 28,6°C
Victoria Angel
 6 lutego 2022 roku, godz. 13:40

Nie mogę połapać się o co chodzi w Twoim haiku.:-) Bardzo zakręcone.

 1 lutego 2022 roku, godz. 18:34 45,7°C
bystry76
 1 lutego 2022 roku, godz. 19:40

Zbyt dużo kończę
przed czasem
nic mnie nie zaczyna
od początku
powoduję reakcje
przez rozproszenie
kiedy zabieram
rosnę

 29 stycznia 2022 roku, godz. 23:29 37,5°C
bystry76
 31 stycznia 2022 roku, godz. 19:31

każdym stopniem
zbliżam się ku temu
by odejść
zostawiając słowa
wodą pisane

 16 stycznia 2022 roku, godz. 11:21 91,1°C
yestem yestem
 16 stycznia 2022 roku, godz. 13:08

Ala, co Ty pleciesz?
To ognista woda przecież? :D
Uśmiechniętej niedzieli. :))

 13 stycznia 2022 roku, godz. 19:24 151,5°C
Nie płacz Ewcia Ewa
 15 stycznia 2022 roku, godz. 17:39

Dobiegam do 40
i często czuję podobnie, choć sama kiedyś zdeptana...
A jednak wciąż mam nadzieję, że czas daje wiele możliwości i wybór, po której stronie chce się stać :)

Świetny tekst!

 22 listopada 2021 roku, godz. 21:42 83,1°C
kati75 Kati
 22 listopada 2021 roku, godz. 22:02

Czasem wszystko jest dobrze. Lecz wystarczy, że jakiś element wspomnień wlatuje wprost do rozdartego serca i kaleczy je na nowo.

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
sprajtka
239 tekstów
Wszystkie wiersze