7 maja 2023 roku, godz. 12:55 26,7°C
Naja Ela
 8 maja 2023 roku, godz. 20:49

He, he... i ręce opadają :-)
Na słonia i szum trawy, nie ma rady...

 17 grudnia 2022 roku, godz. 9:15 53,9°C
bystry76
 18 grudnia 2022 roku, godz. 12:55

Nie lubię tych dużych liter u ciebie ;p

 6 grudnia 2022 roku, godz. 00:50 63,4°C
Grazyna K.
 6 grudnia 2022 roku, godz. 5:47

na pastwisku krowy pastwią się nad trawą - tak mi się skojarzyło

 20 listopada 2022 roku, godz. 19:28 67,4°C
poziomica Grażyna
 18 sierpnia 2023 roku, godz. 8:10

Parzydełka na dnie osadzasz :)

 13 listopada 2022 roku, godz. 00:49 106,7°C
 Tekst dnia 14 listopada 2022 roku
szpiek Mariusz, Belzebiusz
 13 listopada 2022 roku, godz. 23:28

Ostatecznym dowodem na istnienie ciemnej materii? 🤔
😉

 5 listopada 2022 roku, godz. 19:27 93,0°C
Naja Ela
 6 listopada 2022 roku, godz. 00:45

Od listopada okokoniam się. W przydługie wieczory cierpliwie wyczekuję aż przyjdzie styczeń. Wtedy zaczynam wypatrywać powiewu "nowego"...
Nastał czas przetrwania i wyczekiwania.

 27 października 2022 roku, godz. 10:36 28,0°C
kukaczka Marlena
 30 października 2022 roku, godz. 7:01

Taki z lekka kulawy przedświt 🍁😁

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
sprajtka
288 tekstów
Wszystkie wiersze