22 listopada 2021 roku, godz. 21:42 83,1°C
kati75 Kati
 22 listopada 2021 roku, godz. 22:02

Czasem wszystko jest dobrze. Lecz wystarczy, że jakiś element wspomnień wlatuje wprost do rozdartego serca i kaleczy je na nowo.

 29 października 2021 roku, godz. 7:56 48,3°C
osobliwy Marcin
 29 października 2021 roku, godz. 12:58

Śmiechnik - od dziś moja nowa definicja świata wokół
Pozdrowionka

 19 października 2021 roku, godz. 20:12 20,1°C
kukaczka Marlena
 20 października 2021 roku, godz. 6:29

..pół żartem, pół serio..
dwie połówki to literek😎

 23 lipca 2021 roku, godz. 00:22 26,6°C

Miłość informatyka

solange1969 gosia
 1 sierpnia 2021 roku, godz. 20:29

fajna fraszka :)

 18 lipca 2021 roku, godz. 00:00 26,4°C
zielonakredka ula a może marta
 18 lipca 2021 roku, godz. 5:45

Znam doskonale ten stan. Jak mysz siedzę cicho pod miotłą życia i czekam na koniec poczatku.

 19 kwietnia 2021 roku, godz. 21:31 48,3°C
yestem yestem
 19 kwietnia 2021 roku, godz. 22:01

Zalewasz? ;)

 2 grudnia 2020 roku, godz. 9:43 60,1°C
SamotnaDusza Maksymilian
 2 grudnia 2020 roku, godz. 10:01

Za każdym razem jak zdejmuję słuchawki skraplam się do nicości
Dzięki muzyce słyszę swoje myśli
Trafiłaś we mnie idealnie
Dziękuję

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
sprajtka
226 tekstów
Wszystkie wiersze