8 października 2020 roku, godz. 4:51 67,5°C
sprajtka Ala
 8 października 2020 roku, godz. 15:33

Tak, to jest ciężki wiersz, nie wiem czy od kamieni, które pozbierałam, czy tych które już miałam...
Każdy postrzega rzeczywistość poprzez swoje skazy, rzucamy w innych kamieniami, gdyż pragniemy się ich pozbyć...
A tak naprawdę człowiek, który się szanuje, rozwija, szuka, słucha, nie potrzebuje kamieni, gdyż rozdaje akceptację😁

 23 sierpnia 2020 roku, godz. 14:31 34,7°C
sprajtka Ala
 24 sierpnia 2020 roku, godz. 22:15

Też tak uważam:)

 12 sierpnia 2020 roku, godz. 6:44 37,6°C
sprajtka Ala
 13 sierpnia 2020 roku, godz. 6:16

Nic nie przeoczę;)

 6 sierpnia 2020 roku, godz. 4:44 37,3°C
yestem yestem
 6 sierpnia 2020 roku, godz. 21:01

Czy czuję Pani czaczę...? ;)
Fajne. :))

 4 czerwca 2020 roku, godz. 14:56 84,4°C
sprajtka Ala
 5 czerwca 2020 roku, godz. 16:49
Edytowano 5 czerwca 2020 roku, godz. 16:49

Te same litery+ "a" tylko ustawienie inne:)

 22 maja 2020 roku, godz. 18:13 45,7°C
sprajtka Ala
 23 maja 2020 roku, godz. 16:48

Literówka poprawiona. Dziękuję:)

 22 kwietnia 2020 roku, godz. 14:59 47,7°C
yestem yestem
 22 kwietnia 2020 roku, godz. 21:28

Ala się opalała... w samej maseczce. :D

 21 kwietnia 2020 roku, godz. 20:32 26,6°C
sprajtka Ala
 22 kwietnia 2020 roku, godz. 9:08
 20 kwietnia 2020 roku, godz. 17:42 33,5°C
wojtekp Wojtek
 20 kwietnia 2020 roku, godz. 18:00

Po prostu są miejsca gdzie takich tematów nie porusza się wcale i są miejsca gdzie o tym ciągle się mówi.

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku