i są takie myśli
których nie można opowiadać 

ustami

tylko językiem
spływającym dreszczem

po całym ciele
kszyszunia mr .
 dzisiaj, godz. 13:30

Taka na dobrą noc opowieść. :)

 dzisiaj, godz. 8:29 7,7°C
wojtekp Wojtek
 dzisiaj, godz. 14:35

Tak, to prawda, ale nie można być nadmiernie ostrożnym i ciągle milczeć w obawie, że coś powie się nie tak, że niedostatecznie coś się zrozumiało bo to hamuje rozwój.

 22 września 2020 roku, godz. 13:45 21,4°C
yestem yestem
 dzisiaj, godz. 00:31

Ale to przecież nie o liściach i nie o słońcu? ;)
Ja lubię ciepło. :)

 21 września 2020 roku, godz. 6:33 18,7°C
Infinite Gentleman Night Rafał
 21 września 2020 roku, godz. 19:23

Łzy szczęścia ,czy radości na pewno ...właśnie takich Ci życzę jak najwięcej 🍀

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku

kilka minut temu

M44G wypowiedział(a) się we własnym wątku Czego aktualnie [...]

kilka minut temu

M44G wypowiedział(a) się w wątku Co ostatnio [...], którego autorem jest eyesOFsoul

kilka minut temu

M44G wypowiedział(a) się w wątku Co ostatnio [...], którego autorem jest eyesOFsoul

ok. 2 godziny temu

Sol 8 dodał(a) do zeszytu tekst Świetliste kandelabry [...] autorstwa kati75

ok. 2 godziny temu

Sol 8 dodał(a) do zeszytu tekst Bezszelestne myśli [...] autorstwa Malusia_035

ok. 2 godziny temu

wojtekp skomentował(a) tekst Nowe drogi otwierają [...] autorstwa Xi_

ok. 2 godziny temu

Sol 8 dodał(a) do zeszytu tekst Przechodzą czasy [...] autorstwa Krzysztof K.

ok. 2 godziny temu

PearlSoul25 skomentował(a) tekst /Trzymaj się na [...] autorstwa Jacob_Filth

ok. 2 godziny temu

PearlSoul25 wskazał(a) tekst jak dużo można [...] na kandydata do tekstu dnia, autor: truman

ok. 2 godziny temu

wojtekp skomentował(a) tekst Był to mały kościół [...] autorstwa Recerz