14 lipca 2020 roku, godz. 10:25 87
 Tekst dnia 15 lipca 2020 roku
Sylwia Pryga
 dzisiaj, godz. 10:17

Dziękuję serdecznie za wyróżnienie 🙂🌷

 14 lipca 2020 roku, godz. 5:50 14
zwyczajny1
 14 lipca 2020 roku, godz. 9:29

Haiku... stajesz się mistrzynią. Moje gratulacje! Kolejny bukiet kwiatów... Czy nie ma Pani już tego dosyć?

 13 lipca 2020 roku, godz. 10:56 62
Edytowano  13 lipca 2020 roku, godz. 12:54
maba
 13 lipca 2020 roku, godz. 12:04

Cisza przed burzą bywa zlowroga,
a ta tuż po niej - stawia na nogach🙂

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku

kilka minut temu

piórem2 skomentował(a) tekst Miłość męczy; jestem [...] autorstwa PlESCHOPATA

kilka minut temu

piórem2 skomentował(a) tekst Sezon ogórkowy - [...] autorstwa maba

kilka minut temu

Radziem dodał(a) do zeszytu tekst Gdybym jednak miał [...] autorstwa scorpion

kilkanaście minut temu

piórem2 skomentował(a) tekst Największe dla [...] autorstwa Bujak Bogusław

ok. pół godziny temu

Radziem wskazał(a) tekst Gdybym jednak miał [...] na kandydata do tekstu dnia, autor: scorpion

ok. 3 godziny temu

Sylwia Pryga skomentował(a) tekst masz w oczach [...] swojego autorstwa

ok. 3 godziny temu

truman wskazał(a) tekst Gdybym jednak miał [...] na kandydata do tekstu dnia, autor: scorpion

ok. 3 godziny temu

truman skomentował(a) tekst Gdybym jednak miał [...] autorstwa scorpion

ok. 4 godziny temu

Papużka wskazał(a) tekst Gdybym jednak miał [...] na kandydata do tekstu dnia, autor: scorpion

ok. 4 godziny temu

Papużka dodał(a) do zeszytu tekst w poezji słowem [...] autorstwa truman