21 sierpnia 2019 roku, godz. 11:54

Pieniądz miarą człowieka...

sprajtka Alice
 21 sierpnia 2019 roku, godz. 17:32

...bardzo nami steruje

 20 sierpnia 2019 roku, godz. 14:57

Człowiek kontra przyroda:
Nic tu po Nas...

sprajtka Alice
 21 sierpnia 2019 roku, godz. 20:38

Ko(ń)...kret...NIE

 20 sierpnia 2019 roku, godz. 11:11

Nie ważne jest zadanie tylko jego znaczenie...

marcin kasper marcin
 20 sierpnia 2019 roku, godz. 14:01

zapachniało logistyką

hmm.. plus

 19 sierpnia 2019 roku, godz. 16:24

Mówię w znanym jezyku, gdyż gdy uparcie milczę często mnie tłumaczą...

onejka onejka
 20 sierpnia 2019 roku, godz. 9:54

lubią mówić za kogoś

 19 sierpnia 2019 roku, godz. 9:40

Wódka- pomysł na życie...

....na pszenicy...ziemniakach...

szpiek Mariusz
 19 sierpnia 2019 roku, godz. 16:08
 18 sierpnia 2019 roku, godz. 21:33

Tylko poeci biorą słowa na poważnie...

sprajtka Alice
 19 sierpnia 2019 roku, godz. 10:08

Wystarczy tylko złamane serce...i odjazd gotowy

 18 sierpnia 2019 roku, godz. 12:14

Zegar- czasem oszukuje...

sprajtka Alice
 18 sierpnia 2019 roku, godz. 14:19

Czasami mnie tyka...jakby chciał abym się nakręciła

 18 sierpnia 2019 roku, godz. 8:43

Może to nie moje myśli skoro do mnie niepodobne...

sprajtka Alice
 18 sierpnia 2019 roku, godz. 12:08

Mam do siebie dystans, może odeszłam za daleko;)

 17 sierpnia 2019 roku, godz. 9:27

Kłamiąc prosto w oczy nie myśl, że jesteś na tym samym poziomie...

sprajtka Alice
 17 sierpnia 2019 roku, godz. 17:20

Dziękuję. Lubię krótkie sentencje, aby inni mogli coś od siebie dopisać.

 16 sierpnia 2019 roku, godz. 20:38

W mroku jesteśmy podobni, ale nie równi...

sprajtka Alice
 17 sierpnia 2019 roku, godz. 11:13

W mroku można wiele rzeczy niedopatrzyć;)

 16 sierpnia 2019 roku, godz. 16:29

Ziemia ciągle w drodze...

sprajtka Alice
 17 sierpnia 2019 roku, godz. 11:21

Dojdzie i do tego...;)

 15 sierpnia 2019 roku, godz. 7:28

Przyjęcie do wiadomości to bal bezmaskowy...

diagonalny szept
 15 sierpnia 2019 roku, godz. 10:35

:)

 14 sierpnia 2019 roku, godz. 18:32

Przyroda po grobową deskę...

 14 sierpnia 2019 roku, godz. 4:54

Człowiek- łapacz słów...

sprajtka Alice
 14 sierpnia 2019 roku, godz. 18:15

złapałaś mnie za słówko i dobrze mi z tym;)))

 13 sierpnia 2019 roku, godz. 4:47

PerOn:
Pędzi pociąg do alkoholu...

sprajtka Alice
 14 sierpnia 2019 roku, godz. 18:16

Wiem ...wiem...są ludzie, którzy nie spóźniają się na swój pociąg...

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone 9 listopada 2010 roku

ok. pół godziny temu

yestem skomentował(a) tekst Cała prawda nie ma [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 19:02

AMA dodał(a) do zeszytu tekst Padający deszcz Ciemno [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 18:56

AMA dodał(a) do zeszytu tekst Cała prawda nie ma [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 16:53

sprajtka skomentował(a) tekst Cała prawda nie ma [...] swojego autorstwa

dzisiaj, godz. 16:46

sprajtka skomentował(a) tekst Brudy spod skóry w [...] autorstwa PetroBlues

dzisiaj, godz. 16:38

sprajtka skomentował(a) tekst na polach ścierniska i [...] autorstwa giulietka

dzisiaj, godz. 16:37

sprajtka skomentował(a) tekst Siedzę przy stole [...] autorstwa LiIi

dzisiaj, godz. 16:37

sprajtka skomentował(a) tekst ścięty pień drzewa [...] autorstwa tallea

dzisiaj, godz. 16:36

sprajtka skomentował(a) tekst Jak chcesz zwiększyć [...] autorstwa wojtekp

dzisiaj, godz. 13:24

onejka skomentował(a) tekst Cała prawda nie ma [...] autorstwa sprajtka