1 kwietnia 2020 roku, godz. 17:42  2,9°C

Nie czuj się Bogiem tylko dlatego, że próbujesz coś stworzyć.

Esmeralda Dyląg Esmi
 1 kwietnia 2020 roku, godz. 18:18

Właśnie skończyłam robić zadania z fizyki dla mojego dziecka do szkoły i powiem Ci, że tak właśnie się teraz czuję.

 31 marca 2020 roku, godz. 21:27  1,7°C

Życie na cmentarzach demonstruje zbiorową odpowiedzialność.

 31 marca 2020 roku, godz. 16:06  24,9°C

Bieg po zdrowie znalazł metę.

sprajtka Ala
 31 marca 2020 roku, godz. 21:38

Małą;)

 30 marca 2020 roku, godz. 21:27  47,0°C

Twoja wolność nie może zabierać życia innym.

kati75 Kati
 31 marca 2020 roku, godz. 22:19

Prawdziwe!

 28 marca 2020 roku, godz. 21:16  18,3°C

Czytelnik to siłacz, który przerzuca strony.

tallea asterja
 28 marca 2020 roku, godz. 21:48

Siłacz czyta "Siłaczkę":)

 28 marca 2020 roku, godz. 11:47  7,6°C

Naóka mnom fszczonsła dlatego wypieram rozóm...

kuloodporna kamizelka...kulokropkowa
 29 marca 2020 roku, godz. 00:31

Jestem rompnienta w mósk .....bo to strasznie mi siem podoba....hahahhahahhaha....;)))

 28 marca 2020 roku, godz. 10:54  83,7°C

Sypialnia znak pokoju...

 27 marca 2020 roku, godz. 12:20  34,7°C

Nie każdy potrafi kierować zdrowym rozsądkiem.

bystry.76 bystry
 28 marca 2020 roku, godz. 11:07

Zależy co nas prowadzi...

 27 marca 2020 roku, godz. 00:30  15,9°C

Gdy nie potrafisz rzucić palenia, to pal licho...

szpiek Mariusz, Belzebiusz
 27 marca 2020 roku, godz. 18:59

Nigdy nie potrafiłem zrozumieć tego nałogu

 26 marca 2020 roku, godz. 00:22  25,6°C

Można zatrzymać nawet , gdy nie idzie...

Monika Siwek M.
 26 marca 2020 roku, godz. 22:04

O tak...
Specjalistów mamy wielu...
Że nie wspomnę o Jankielu...

 25 marca 2020 roku, godz. 10:10  26,6°C

Jeśli obraz do Ciebie nie przemawia, to gadaj zdrów...

bystry.76 bystry
 25 marca 2020 roku, godz. 18:47

Objaw inteligencji ;)

 24 marca 2020 roku, godz. 11:06  45,6°C

Zadbajmy o zdrowie rozsądku.

bystry.76 bystry
 24 marca 2020 roku, godz. 17:09

Bo do choroby należy mieć zdrowe podejście ;)

 23 marca 2020 roku, godz. 23:30  26,7°C

Wiersz to nie przelewki...

piórem2 magdalena
 25 marca 2020 roku, godz. 8:10

... a ludzkie uczuć zlewki

 22 marca 2020 roku, godz. 22:24  21,0°C

Translator to Cię nie tłumaczy.

yestem yestem
 22 marca 2020 roku, godz. 23:37

Bo ja jestem z San Escobar ;)

 22 marca 2020 roku, godz. 15:35  43,4°C

Umysł powinien być otwarty całą dobę.

szpiek Mariusz, Belzebiusz
 22 marca 2020 roku, godz. 23:18

Niektórzy boją się przeciągów

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
1 konto
Antonio
192 teksty
 14 lutego 2011 roku
1 konto
1 konto
Pan_Pardon
172 teksty
 3 maja 2012 roku

ok. 4 godziny temu

dzisiaj, godz. 18:49

sprajtka skomentował(a) tekst labirynt ścian [...] autorstwa Monika Siwek

dzisiaj, godz. 18:22

sprajtka skomentował(a) tekst labirynt ścian [...] autorstwa Monika Siwek

dzisiaj, godz. 18:18

Esmeralda Dyląg skomentował(a) tekst Nie czuj się Bogiem [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 17:38

sprajtka wskazał(a) tekst Brak mi nadziei gdy [...] na kandydata do tekstu dnia, autor: bystry.76

dzisiaj, godz. 17:36

sprajtka skomentował(a) tekst Liczba dodatnio razy [...] autorstwa Sierjoża

dzisiaj, godz. 12:49

sprajtka skomentował(a) tekst Cześć! Jest to moje [...] autorstwa scorpion

wczoraj, godz. 23:31

yestem skomentował(a) tekst Zostawiam wszystko [...] autorstwa sprajtka

wczoraj, godz. 22:19

kati75 wskazał(a) tekst Twoja wolność nie [...] na kandydata do tekstu dnia, autor: sprajtka

wczoraj, godz. 22:19

kati75 skomentował(a) tekst Twoja wolność nie [...] autorstwa sprajtka