13 stycznia 2011 roku, godz. 9:34 167,1°C
fyrfle Mirek
 17 września 2014 roku, godz. 20:51

Tak. Dyskutowałem o tym wielokrotnie z Kazomierzem, i dlatemu żal, że nie można Twoich myśli wydrukować...jako książki, a można by...

 7 stycznia 2011 roku, godz. 1:09 106,6°C
sprajtka Ala
 19 stycznia 2015 roku, godz. 13:37

ładnie to zaokrągliłeś:)

 2 grudnia 2010 roku, godz. 1:49 179,1°C
 Tekst dnia 8 listopada 2012 roku
sprajtka Ala
 9 stycznia 2015 roku, godz. 20:51

eeee tam:)

 1 grudnia 2010 roku, godz. 15:26 151,6°C
sprajtka Ala
 12 stycznia 2015 roku, godz. 19:11

W taki sposob lepiej znosi sie zycie...

 28 listopada 2010 roku, godz. 16:01 109,4°C
Ginsana Ginsana
 13 czerwca 2014 roku, godz. 22:13

o kurcze :)

 25 listopada 2010 roku, godz. 17:22 327,2°C
sprajtka Ala
 7 lipca 2014 roku, godz. 16:23

he he...Może wydasz tomik ":Modlitwy na każdą okazję-czyli wynurzenia Fyrfla"...

1 2 ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 »

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
sprajtka
1 401 tekstów
Wszystkie myśli, str. 94