21 lutego 2021 roku, godz. 10:18
Odys syn Laertesa dandeLion
 1 marca 2021 roku, godz. 18:12

... łączy w trójce (omne trinum perfectum)

 14 lutego 2021 roku, godz. 9:46
sprajtka Ala
 14 lutego 2021 roku, godz. 17:48

Lubię bukiety że słów 😁

 12 lutego 2021 roku, godz. 5:00
Meron Sebek
 12 lutego 2021 roku, godz. 23:48

Mówię prawdę : nie ma człowieka bez wad, a jak jest, to nie jest człowiekiem :)

 11 lutego 2021 roku, godz. 9:29
Odys syn Laertesa dandeLion
 1 marca 2021 roku, godz. 18:19

...bez znajomości którego można oberwać pałą

 10 lutego 2021 roku, godz. 00:11
kuloodporna kamizelka...kulokropkowa
 10 lutego 2021 roku, godz. 23:14

Jesteś mistrzynią opisu myśli "wszystkich" w Twoich "słowach"..... dlatego tak jest .... ktoś myśli Ty potrafisz "ubrać" to w tekst ..... :) i to baaaardzo trafiony ......:))))

 8 lutego 2021 roku, godz. 7:30
yestem yestem
 9 lutego 2021 roku, godz. 16:46

Ala, ja już byłem tyle razy okłamywany, że wyczuwam kłamstwo na 1000 kilometrów. :D:P

 4 lutego 2021 roku, godz. 00:27
sprajtka Ala
 5 lutego 2021 roku, godz. 22:37

Kubuś kojarzy mi się z Puchatkiem:
"Im bardziej Puchatek zaglądał do środka, tym bardziej tam Prosiaczka nie było"...

 3 lutego 2021 roku, godz. 00:05
zielonakredka ula a może marta
 3 lutego 2021 roku, godz. 11:42

I w zasadzie miękkiego, jak kot zawsze na cztery łapy :)

 2 lutego 2021 roku, godz. 12:06
wojtekp Wojtek
 6 lutego 2021 roku, godz. 20:10

Dwa końce to znaczy, że jedno wejście i dwa wyjścia.

 1 lutego 2021 roku, godz. 9:57
Infinite Gentleman Night Rafał
 2 lutego 2021 roku, godz. 19:35

Uwielbiam te Twoje gry słowne Alu :)

 30 stycznia 2021 roku, godz. 00:04
 29 stycznia 2021 roku, godz. 1:12
szpiek Mariusz, Belzebiusz
 29 stycznia 2021 roku, godz. 18:07

Mistrzostwo 🤩

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
sprajtka
1 405 tekstów
Wszystkie myśli, str. 9