27 czerwca 2022 roku, godz. 10:31 60,4°C
yestem yestem
 27 czerwca 2022 roku, godz. 23:13

... krwią... ;)

 26 czerwca 2022 roku, godz. 11:40 84,5°C
yestem yestem
 26 czerwca 2022 roku, godz. 12:30

Cóż z tego, że poezja się zaczyna,
kiedy boli mnie... kończyna? :P

Fajne.
Pozdrawiam. :))

 24 czerwca 2022 roku, godz. 8:30 50,4°C
 22 czerwca 2022 roku, godz. 8:34 41,7°C
yestem yestem
 22 czerwca 2022 roku, godz. 9:16

Ala topless? ;)
Dopiero wróciłem z wakacji, z plaży i... nie mogę się przestawić. :)

 17 czerwca 2022 roku, godz. 7:13 12,0°C
Uzjel
 18 czerwca 2022 roku, godz. 00:25

Chyba trzeba dać umrzeć.
Wyleczyć się nie da.

 16 czerwca 2022 roku, godz. 8:42 59,4°C
Irracja Grzegorz, Antoni.
 17 czerwca 2022 roku, godz. 8:38

... nooo, jak piesze to tylko "na zdrowie"...

;-)

 13 czerwca 2022 roku, godz. 12:16 41,8°C
Meron Sebastian
 13 czerwca 2022 roku, godz. 23:23

Nieprawda. Ludzie lubią poniedziałki, bo w poniedziałki Alicja wrzuca fajne myśli :)
I to ich łączy.

I co teraz? :)

 12 czerwca 2022 roku, godz. 7:36 57,5°C
bystry76
 12 czerwca 2022 roku, godz. 19:53

Na miejscu przypadkowym, zajętym...

 11 czerwca 2022 roku, godz. 4:43 85,0°C
Irracja Grzegorz, Antoni.
 12 czerwca 2022 roku, godz. 19:07

... hmmm, pogratulować "pociech"...

;-)

 10 czerwca 2022 roku, godz. 00:02 47,2°C
 9 czerwca 2022 roku, godz. 6:58 31,0°C
Eneida Lawinia
 9 czerwca 2022 roku, godz. 9:58

To, życie różami usłane... :)

 8 czerwca 2022 roku, godz. 4:51 75,9°C
ODIUM Imię? Takie, jakie mi nadasz.
 8 czerwca 2022 roku, godz. 13:43

Jeśli nie pozbierasz, to będziesz musiał pozbierać siebie. 😉

 7 czerwca 2022 roku, godz. 4:45 55,6°C
ODIUM Imię? Takie, jakie mi nadasz.
 7 czerwca 2022 roku, godz. 10:55

W niektórych warunkach życiowych to nie działa.

 6 czerwca 2022 roku, godz. 00:44 115,9°C
Bromba Tomasz /pikolo/
 6 czerwca 2022 roku, godz. 10:37

Nikogo to nie ominie, zatem cieszmy się życiem.

 5 czerwca 2022 roku, godz. 9:56 116,5°C
 Tekst dnia 6 czerwca 2022 roku
yestem yestem
 6 czerwca 2022 roku, godz. 23:57

Czaslicja? ;)

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
sprajtka
1 617 tekstów
Wszystkie myśli, str. 9