8 sierpnia 2020 roku, godz. 10:06 47,4°C
sprajtka Ala
 8 sierpnia 2020 roku, godz. 17:12

To się nazywa szybkie cięcie...
Najgorzej rozdrapywać rany...
ale...ale...
Najczęściej to tylko złudzenie optyczne. Idziemy prać "brudy" we własnym domu;)

 7 sierpnia 2020 roku, godz. 4:49 42,0°C
sprajtka Ala
 7 sierpnia 2020 roku, godz. 21:13

Na stole też dobrze wygląda bieżnik...;)

 4 sierpnia 2020 roku, godz. 17:18 75,7°C
 31 lipca 2020 roku, godz. 12:12 32,5°C
yestem yestem
 31 lipca 2020 roku, godz. 22:24

A nogi, jak bardzo schodzone... też się rozjeżdżają. :D

 28 lipca 2020 roku, godz. 8:09 26,4°C
maba Ewka... albo nie
 28 lipca 2020 roku, godz. 9:20

Miłość jest bezmierna albo niezmierzona - jak kto woli. :)

 27 lipca 2020 roku, godz. 13:18 45,4°C
yestem yestem
 27 lipca 2020 roku, godz. 22:56

A skoro zostają wiaderka, to... babeczek nie zabraknie i to jest optymistyczna wiadomość. :))

 26 lipca 2020 roku, godz. 9:09 58,4°C
sprajtka Ala
 26 lipca 2020 roku, godz. 22:01

Powiem tak...wszystko mi lata, a czas odbija się bąblem, a wolałabym , aby to były bąbelki szampana...
Lata...lata...lata lecą jak te komary...;)

 25 lipca 2020 roku, godz. 9:14 41,6°C
yestem yestem
 27 lipca 2020 roku, godz. 23:12

ojjj widać boli
niedostępność Wioli :)

 24 lipca 2020 roku, godz. 10:09 47,5°C
yestem yestem
 27 lipca 2020 roku, godz. 23:22

Tekstylia kryją kompleksy :)

 23 lipca 2020 roku, godz. 20:05 68,5°C
maba Ewka... albo nie
 23 lipca 2020 roku, godz. 22:15

Aaa... to dlatego niektórzy mówią : "jakoś nie mogłem się zebrać"... 🤣🤣

 22 lipca 2020 roku, godz. 8:10 58,2°C
yestem yestem
 23 lipca 2020 roku, godz. 11:58

No pięknie, Grucha dochodzi... do konsumpcji... ;) https://www.youtube.com/watch?v=oJeC1Wk3SOc

 18 lipca 2020 roku, godz. 3:33 44,4°C
CierpkaWoda Wiola
 18 lipca 2020 roku, godz. 20:01

nieprzepisowe zachowanie.. 😎

 16 lipca 2020 roku, godz. 00:02 178,7°C
yestem yestem
 17 lipca 2020 roku, godz. 20:35

Mielona, to podobno już nie kawa. Wiem, wiem, sam tu taką mam. 😊
Wygodne to nie jest, ale nie było nic w moim rozmiarze. 😉

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
sprajtka
1 286 tekstów
Wszystkie myśli, str. 9