31 marca 2020 roku, godz. 16:06 49,2°C
sprajtka Ala
 31 marca 2020 roku, godz. 21:38

Małą;)

 30 marca 2020 roku, godz. 21:27 72,7°C
kati75 Kati
 31 marca 2020 roku, godz. 22:19

Prawdziwe!

 28 marca 2020 roku, godz. 11:47 7,6°C
kuloodporna kamizelka...kulokropkowa
 29 marca 2020 roku, godz. 00:31

Jestem rompnienta w mósk .....bo to strasznie mi siem podoba....hahahhahahhaha....;)))

 28 marca 2020 roku, godz. 10:54 83,7°C
onejka onejka
 28 marca 2020 roku, godz. 13:25

Nabrani na łyżeczkę

 27 marca 2020 roku, godz. 12:20 34,7°C
CierpkaWoda Wiola
 27 marca 2020 roku, godz. 19:24

Źle kierowany, pochorowany...

 27 marca 2020 roku, godz. 00:30 16,8°C
sprajtka Ala
 4 kwietnia 2020 roku, godz. 18:42

Ja nigdy nie paliłam, chyba że "wrotki";)

 26 marca 2020 roku, godz. 00:22 25,6°C
Monika M. M.
 26 marca 2020 roku, godz. 22:04

O tak...
Specjalistów mamy wielu...
Że nie wspomnę o Jankielu...

 24 marca 2020 roku, godz. 11:06 45,6°C
 23 marca 2020 roku, godz. 23:30 26,7°C
piórem2 magdalena
 25 marca 2020 roku, godz. 8:10

... a ludzkie uczuć zlewki

 22 marca 2020 roku, godz. 22:24 22,7°C
yestem yestem
 22 marca 2020 roku, godz. 23:37

Bo ja jestem z San Escobar ;)

 22 marca 2020 roku, godz. 15:35 43,4°C
szpiek Mariusz, Belzebiusz
 22 marca 2020 roku, godz. 23:18

Niektórzy boją się przeciągów

 22 marca 2020 roku, godz. 10:37 25,4°C
yestem yestem
 22 marca 2020 roku, godz. 15:59

Wyobraziłem sobie, jak mnie budzi Rynkowski.... Aaaaa!!!!
Idę się napić. :D

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku