16 kwietnia 2020 roku, godz. 13:06 25,3°C
sprajtka Ala
 16 kwietnia 2020 roku, godz. 22:10

Zależy jak się ustawią;)

 15 kwietnia 2020 roku, godz. 17:55 34,4°C
onejka onejka
 15 kwietnia 2020 roku, godz. 20:28

gdzie brak miejsca na własne zdanie, wąskie szuflady ;)

 9 kwietnia 2020 roku, godz. 17:16 41,7°C
Maverick123 Bogdan
 20 kwietnia 2020 roku, godz. 20:20

Korzystnie dla ciała i portfela... :)

 9 kwietnia 2020 roku, godz. 15:58 21,5°C
sprajtka Ala
 9 kwietnia 2020 roku, godz. 17:11

Życie to temat rzeka:)

 8 kwietnia 2020 roku, godz. 16:58 19,8°C
 8 kwietnia 2020 roku, godz. 12:26 42,2°C
Monika M. M.
 8 kwietnia 2020 roku, godz. 13:58

Alu, na szczęście Im:)

 7 kwietnia 2020 roku, godz. 13:06 35,8°C
sprajtka Ala
 9 kwietnia 2020 roku, godz. 15:56

:))))))

 7 kwietnia 2020 roku, godz. 12:28 36,2°C
sprajtka Ala
 9 kwietnia 2020 roku, godz. 17:12

Wierzysz we mnie:)

 5 kwietnia 2020 roku, godz. 11:32 75,2°C
sprajtka Ala
 5 kwietnia 2020 roku, godz. 16:21

Każde wyobrażenie w utopii można znaleźć...

 4 kwietnia 2020 roku, godz. 9:06 45,4°C
sprajtka Ala
 4 kwietnia 2020 roku, godz. 16:34
 3 kwietnia 2020 roku, godz. 19:00 12,0°C
sprajtka Ala
 4 kwietnia 2020 roku, godz. 18:41

Niektóre liczby potrafią tak przyparabolić, że potrafią do kwadratu poza nawias wyskoczyć;)

 3 kwietnia 2020 roku, godz. 9:18 21,7°C
yestem yestem
 4 kwietnia 2020 roku, godz. 8:20

A może to tylko próba, selekcja prawienaturalna? Albo piękny początek końca?... ;)
Miłej soboty. :))

 2 kwietnia 2020 roku, godz. 16:40 43,9°C
sprajtka Ala
 2 kwietnia 2020 roku, godz. 18:01

Pozdrawiam dziewczyny:)
Zdałam sobie sprawę, że niedokładnie pamiętam niektóre zdarzenia, ale to co w danej chwili czułam już tak. Odczucia w skali 1:1. Czyli "jakbym tam była", chociaż dokładnie nie potrafię stwierdzić lkiedy to było". Zagmatwane?Nie sądzę;)
Myślę o faktach z naszego życia, które "zabrały część nas". Kiedy wspominamy, to jakby następowało "połączenie rodzin"...

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku