12 kwietnia 2021 roku, godz. 4:59
 10 kwietnia 2021 roku, godz. 11:48
bystry76
 10 kwietnia 2021 roku, godz. 15:32

Atom nie jest zbity...

 8 kwietnia 2021 roku, godz. 15:30
Sehanine Kinga
 11 kwietnia 2021 roku, godz. 21:28

Linia brzegu, choć jej wygląd zależy od wnętrza tego zbioru.

 5 kwietnia 2021 roku, godz. 7:36
 Tekst dnia 7 kwietnia 2021 roku
yestem yestem
 7 kwietnia 2021 roku, godz. 23:42

Gratulacje. :)
Przepraszam, zionęło misię. :))

 30 marca 2021 roku, godz. 1:05 55,8°C
yestem yestem
 30 marca 2021 roku, godz. 6:39

Oczom nie wierzę. :D
Przypomniał mi się legendarny tekst matematyczki:
- Mów, co piszesz!
Ty mi nie mów, co piszesz!!!

Biedaczyna przy tablicy miał opowiadać, skąd wynikają wyprowadzenia
wzorów, a on zaczął czytać to, co napisał, ale minę miał zdziwioną. :D Reszta nieszczęśników w ławkach - podobnie. :D
Miłego dnia. :))

 28 marca 2021 roku, godz. 12:38 95,8°C
to_tylko__ja Paweł
 29 marca 2021 roku, godz. 00:28

No i rzecz jasna, darmowe oświetlenie o ciepłej barwie😁

 26 marca 2021 roku, godz. 4:58 33,4°C
Bromba Tomasz /pikolo/
 26 marca 2021 roku, godz. 23:14

Człowiek jest uczynny, pomoże :)

 24 marca 2021 roku, godz. 7:44 26,6°C
sprajtka Ala
 24 marca 2021 roku, godz. 19:30

... opowiadam się za czymś lub przeciw czemuś 😁

 21 marca 2021 roku, godz. 12:19 97,0°C
sprajtka Ala
 22 marca 2021 roku, godz. 7:59
Edytowano 22 marca 2021 roku, godz. 7:59

Można zadać pytanie : " jak rzyć" 🤪

 19 marca 2021 roku, godz. 00:19 78,3°C
zielonakredka ula a może marta
 19 marca 2021 roku, godz. 13:58

A gdyby nawet się wyrwać, to i tak pozostanie dziura, której nie wypełnisz niczym. Miłego

 17 marca 2021 roku, godz. 9:45 68,3°C
zielonakredka ula a może marta
 18 marca 2021 roku, godz. 23:12

A może warto ważyć słowa, by nie spadały tam gdzie nie trzeba. Miłego

 9 marca 2021 roku, godz. 4:56 86,5°C
Anna S. Anna Szyrwińska
 9 marca 2021 roku, godz. 16:50

Jeśli tylko możemy zastąpić je innym, zawsze możemy je uwolnić :)

 7 marca 2021 roku, godz. 11:22 102,0°C
marka piotr
 7 marca 2021 roku, godz. 13:06

Myśl na terapię.

 24 lutego 2021 roku, godz. 10:20
Odys syn Laertesa dandeLion
 1 marca 2021 roku, godz. 18:09

...by dać pierwszeństwo wątrobie

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
sprajtka
1 405 tekstów
Wszystkie myśli, str. 8