2 maja 2020 roku, godz. 9:05 69,6°C
CierpkaWoda Wiola
 2 maja 2020 roku, godz. 22:18

Tym razem nie ściemniasz 😎😃

 1 maja 2020 roku, godz. 22:42 11,5°C
.
 1 maja 2020 roku, godz. 17:56 82,3°C
zatopiony.wrak. p
 1 maja 2020 roku, godz. 23:18

a perły we wrakach!

 1 maja 2020 roku, godz. 9:14 78,1°C
MyArczi Artur
 1 maja 2020 roku, godz. 11:38

ludzi pogrąża brak myślenia

 27 kwietnia 2020 roku, godz. 15:52 51,8°C
yestem yestem
 27 kwietnia 2020 roku, godz. 21:13

Trzeba, od razu. :)

 26 kwietnia 2020 roku, godz. 10:01 43,0°C
yestem yestem
 26 kwietnia 2020 roku, godz. 14:20

Uszczęśliwianie na siłę bywa bolesne... :)

 25 kwietnia 2020 roku, godz. 10:20 57,1°C
yestem yestem
 26 kwietnia 2020 roku, godz. 2:15

Łatwo nie jest, ale... kiedy się zdejmie maseczki... ;) :D

 24 kwietnia 2020 roku, godz. 19:13 25,8°C
yestem yestem
 26 kwietnia 2020 roku, godz. 2:16

Tak, bo ... japonki włażą między... palce. :D

 23 kwietnia 2020 roku, godz. 17:11 41,6°C
yestem yestem
 26 kwietnia 2020 roku, godz. 2:18

Mali ludzie mają upodobanie do... wysokich stołków. :))

 20 kwietnia 2020 roku, godz. 18:55 33,8°C
sprajtka Ala
 21 kwietnia 2020 roku, godz. 4:54

Bez "ę"

 19 kwietnia 2020 roku, godz. 12:16 48,1°C
yestem yestem
 19 kwietnia 2020 roku, godz. 23:21

:)

 18 kwietnia 2020 roku, godz. 21:51 30,7°C
yestem yestem
 19 kwietnia 2020 roku, godz. 23:23

Natury sta(ć) nic nie narzuca(ć) :)

 18 kwietnia 2020 roku, godz. 16:29 35,3°C
sprajtka Ala
 18 kwietnia 2020 roku, godz. 21:31

Zabroniony biały wiersz, a nic mi się teraz nie rymuje...uje...uje...

 16 kwietnia 2020 roku, godz. 22:09 39,1°C
sprajtka Ala
 18 kwietnia 2020 roku, godz. 11:50

Komentarz bywa niespodzianką;)

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku