27 lutego 2022 roku, godz. 4:19 24,3°C
 26 lutego 2022 roku, godz. 9:06 26,6°C
oszi3
 26 lutego 2022 roku, godz. 14:51

Weź magiczną pigułkę. :)

 23 lutego 2022 roku, godz. 7:39 29,3°C
orion ..
 14 marca 2022 roku, godz. 21:37

tylko nie przebiegać. a da się żyć ;)

 18 lutego 2022 roku, godz. 10:14 53,4°C
Monika M. M.
 18 lutego 2022 roku, godz. 18:26

"Lej"esz wodę na młyn pre-tekstów!
:)

 16 lutego 2022 roku, godz. 00:10 151,8°C
 Tekst dnia 17 lutego 2022 roku
otoko
 17 lutego 2022 roku, godz. 11:15

Nie tak szybko. Nie pozwolę mojego 'winylowego życia' zdigitalizować na cyfrowy ;)

 15 lutego 2022 roku, godz. 11:03 105,5°C
skrobek Łukasz
 15 lutego 2022 roku, godz. 19:48

I jak tu nie myśleć o pieniądzach :D

 12 lutego 2022 roku, godz. 2:34 38,3°C
zorro4 damian
 12 lutego 2022 roku, godz. 3:19

i martwym

uczynić też

może

 11 lutego 2022 roku, godz. 14:27 38,3°C
Victoria Angel
 11 lutego 2022 roku, godz. 15:43

Bardzo ciekawe. :-)

https://sladempoplatanychmysli.blogspot.com
Zapraszam na bloga do mnie. :-)

 9 lutego 2022 roku, godz. 20:45 248,2°C
 Tekst dnia 10 lutego 2022 roku
bystry76
 10 lutego 2022 roku, godz. 6:53

Piękna rama ;)

 8 lutego 2022 roku, godz. 00:23 32,9°C
bystry76
 9 lutego 2022 roku, godz. 20:36

Tobie rama niepotrzebna

 7 lutego 2022 roku, godz. 12:19 31,3°C
.
Serce Słonika Słonik
 8 lutego 2022 roku, godz. 17:52

🍀🐘🍀😄

 5 lutego 2022 roku, godz. 19:05 68,5°C
Victoria Angel
 6 lutego 2022 roku, godz. 13:53

Dawno, dawno temu był taki znajomy, co by się nie powiedziało jemu, zawsze odpowiadał "gra muzyka". Wszyscy na niego mówili idzie "gra muzyka".:-)

 4 lutego 2022 roku, godz. 17:27 123,1°C
oszi3
 25 lipca 2022 roku, godz. 16:18

Czasem ma się tylko ból i zmartwienia aż by się chciało powiedzieć — chcę tylko świętego spokoju. ;)

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
sprajtka
1 516 tekstów
Wszystkie myśli, str. 7