27 sierpnia 2022 roku, godz. 11:26 81,6°C
otoko
 27 sierpnia 2022 roku, godz. 14:16

Czy to jednak nie jest tak, że czasu nic nie ogranicza? to człowiek jest raczej ograniczony i musi się zmieścić w czasie... uważajmy na węglowodany i pokarm przetworzony, od którego sie tyje,
a póżniej ciężko się wcisnąć w szczelinę czasoprzestrzeni :))

 24 sierpnia 2022 roku, godz. 10:38 23,1°C
envie. P.
 24 sierpnia 2022 roku, godz. 11:52

Dobre! Szkoda, że niektórzy prócz siana nie mają nic więcej do zaoferowania. ;) Pozdrawiam !

 23 sierpnia 2022 roku, godz. 10:22 96,9°C
yestem yestem
 23 sierpnia 2022 roku, godz. 21:11

lecz grzeszy,
kto twierdzi, że się spieszy... ;)

Niektórych życie kręci. :))

 20 sierpnia 2022 roku, godz. 00:25 65,8°C
Zigi7 Zbyszek
 21 sierpnia 2022 roku, godz. 22:55

O tym to najlepiej wiedzą poeci. Myśliciele nie znają haseł :)

Pozdrawiam Poetkę :)

 19 sierpnia 2022 roku, godz. 12:27 42,9°C
otoko
 19 sierpnia 2022 roku, godz. 14:43

To raczej rozprawka, bo dyktando jest podyktowane, a sprawdzają tylko błędy, nawet nie zahaczą o charakter...pisma :)

 18 sierpnia 2022 roku, godz. 3:27 69,7°C
otoko
 19 sierpnia 2022 roku, godz. 9:11

Nadal nie mogę poprzeć myśli :)
idąc tym tokiem myślenia, to pesymistyczne myśli bywają do połowy pełne? coś tutaj nie gra ;D
a tak poważnie mogę z autopsji powiedzieć, że pozytywne myśli, słowa/nastawienie/ ma tak ogromną moc sprawczą, że mało kto na to zwraca uwagę... kiedyś byłam przekonana, że nadzieja jest najważniejsza, teraz kojarzy mi się ona ze sprawami beznadziejnymi, gdzie trzeba się jej trzymać... ale pozytywne słowa i myśli to ogromna potęga. Oczywiście trzeba w to wierzyć, samo wypowiadanie to za mało :))

 15 sierpnia 2022 roku, godz. 9:11 40,8°C
yestem yestem
 15 sierpnia 2022 roku, godz. 12:48

Ala, musisz przestać chodzić na siłkę, albo kupić koszulkę z szerszym rękawkiem. :P
Miłego dnia. :))

 14 sierpnia 2022 roku, godz. 9:55 10,9°C
otoko
 14 sierpnia 2022 roku, godz. 10:17

ha ha
jestem zadłużona po uszy... docierają do mnie tylko pozytywne wiadomości :)

 9 sierpnia 2022 roku, godz. 4:52 23,1°C
Irracja Grzegorz, Antoni.
 9 sierpnia 2022 roku, godz. 20:44

... a jak "bankomat" już pusty zostanie ?...

;-)

 7 sierpnia 2022 roku, godz. 7:52 26,6°C
otoko
 7 sierpnia 2022 roku, godz. 11:48

Zainspirowałaś...

 5 sierpnia 2022 roku, godz. 7:12 23,1°C
yestem yestem
 6 sierpnia 2022 roku, godz. 22:59

A wszystko przez niedostatek... oleju... w głowie... ;)

 1 sierpnia 2022 roku, godz. 14:23 112,2°C
yestem yestem
 1 sierpnia 2022 roku, godz. 22:15

Niedobrze... on w obliczu zasad całkiem... obojętnieje... ;)

 31 lipca 2022 roku, godz. 12:15 218,6°C
 Tekst dnia 1 sierpnia 2022 roku
Wagarowiczka Anita
 1 sierpnia 2022 roku, godz. 19:58

Ślicznie :-)

 28 lipca 2022 roku, godz. 1:32 77,8°C
bystry76
 28 lipca 2022 roku, godz. 6:55

Zasłona dymna...

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
sprajtka
1 616 tekstów
Wszystkie myśli, str. 7