31 lipca 2021 roku, godz. 14:24 24,9°C
one drop for all Eliza
 2 sierpnia 2021 roku, godz. 1:08

i po co tak siedziec
i pozwalac zlodziejowi

;)

 30 lipca 2021 roku, godz. 17:07 67,5°C
 Tekst dnia 31 lipca 2021 roku
 28 lipca 2021 roku, godz. 16:02 43,3°C
solange1969 gosia
 1 sierpnia 2021 roku, godz. 20:25

święta prawda :)

 24 lipca 2021 roku, godz. 17:36 41,2°C
silvershadow __
 25 lipca 2021 roku, godz. 18:51

zzaskakuje

 21 lipca 2021 roku, godz. 10:06 14,7°C
Innystu
 21 lipca 2021 roku, godz. 13:13

Obraz człowieka podlega zmianie

 20 lipca 2021 roku, godz. 8:36 113,8°C
 Tekst dnia 21 lipca 2021 roku
yestem yestem
 20 lipca 2021 roku, godz. 22:07

Ludzie zwykle mają... do siebie... ;)
Miłego wieczorku. :))

 17 lipca 2021 roku, godz. 8:51 70,2°C
 Tekst dnia 18 lipca 2021 roku
szpiek Mariusz, Belzebiusz
 17 lipca 2021 roku, godz. 20:50

Taka blokada na drodze do rozsądku

 16 lipca 2021 roku, godz. 11:25 66,1°C
oszi3 Miki
 17 lipca 2021 roku, godz. 00:18

Jak mu ogon stoi na twój widok to znaczy, że cię bardzo lubi. :P

 15 lipca 2021 roku, godz. 1:29 32,4°C
sprajtka Ala
 15 lipca 2021 roku, godz. 15:22

Niekoniecznie odwrotnie, gdyż gdy czuję się głupia, to nie znaczy, że taka jestem...😁

 13 lipca 2021 roku, godz. 00:48 21,9°C
onejka onejka
 13 lipca 2021 roku, godz. 10:52

Poproszę takie słowo, które schłodzi 😉

 10 lipca 2021 roku, godz. 9:07 47,5°C
 Tekst dnia 14 lipca 2021 roku
yestem yestem
 10 lipca 2021 roku, godz. 11:26

Ostatnia okazja, by poczuć wiatr we włosach. :D

 9 lipca 2021 roku, godz. 4:44 54,7°C
 Tekst dnia 11 lipca 2021 roku
 27 czerwca 2021 roku, godz. 12:43 45,0°C
one drop for all Eliza
 29 czerwca 2021 roku, godz. 23:00

ludzie do tej pory nadal badaja jakie sa wartosci lecznicze "chwastow"

 23 czerwca 2021 roku, godz. 1:06 24,3°C

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
sprajtka
1 405 tekstów
Wszystkie myśli, str. 5