1 września 2021 roku, godz. 10:12 22,2°C
sprajtka Ala
 1 września 2021 roku, godz. 19:18

Coś w tym jest." Potem" może nie nadejść, ale człowiek się na nie szykuje, licząc że zdąży skorzystać...

 31 sierpnia 2021 roku, godz. 13:09 62,1°C
meedea Aleksandra
 1 września 2021 roku, godz. 1:17

Niektórzy panowie to potrafią.

 30 sierpnia 2021 roku, godz. 9:53 19,3°C
oszi3 Miki
 30 sierpnia 2021 roku, godz. 22:33

Ma wapniak- gwiezdny placek. (Sprawdź symbol pierwiastka wapnia)... ;)

 22 sierpnia 2021 roku, godz. 00:09 116,7°C
OGRODY-MARZEŃ Ola. M.
 22 sierpnia 2021 roku, godz. 00:22

Lepiej się bawić niż ba! wić z nudów albo gorszych pobudek :-)
A zabawa w chowanego, to chyba pierwsza zabawa każdego w dzieciństwie.

Niektórzy, już dorośli, niestety bawią się brzydko ☹️

 21 sierpnia 2021 roku, godz. 10:18 33,6°C
yestem yestem
 21 sierpnia 2021 roku, godz. 11:08

północ - godzina zwierzeń
księżyc groby otwiera
wychodzi z nas zwierzę... ;)

 19 sierpnia 2021 roku, godz. 23:38 51,7°C
bystry76
 20 sierpnia 2021 roku, godz. 20:07

Zawsze coś kłuje...

 18 sierpnia 2021 roku, godz. 17:29 41,7°C
Zamyślonaaa
 19 sierpnia 2021 roku, godz. 10:09

Zaułek ten jest często ślepy.

 14 sierpnia 2021 roku, godz. 13:39 29,8°C
bystry76
 14 sierpnia 2021 roku, godz. 19:30
 12 sierpnia 2021 roku, godz. 10:50 27,7°C
bystry76
 12 sierpnia 2021 roku, godz. 22:02

Kierują się własnymi prawami. Nawet spalonego potrafią cofnąć...

 7 sierpnia 2021 roku, godz. 13:56 30,0°C
Irracja Grzegorz, Antoni.
 8 sierpnia 2021 roku, godz. 15:23

... ooo, taaak... z nowoczesnego na przestarzały... Kto stoi w miejscu, ten cofa się...

 6 sierpnia 2021 roku, godz. 16:59 40,3°C
bystry76
 7 sierpnia 2021 roku, godz. 12:06

Gorzej jak przeszłość się przepycha do przodu...

 5 sierpnia 2021 roku, godz. 2:39 53,8°C
szpiek Mariusz, Belzebiusz
 5 sierpnia 2021 roku, godz. 12:30
 4 sierpnia 2021 roku, godz. 4:11 30,3°C
piórem2 Bożena
 4 sierpnia 2021 roku, godz. 9:04

Hej. To piękne odczytać coś od kogoś.

 1 sierpnia 2021 roku, godz. 17:18 42,8°C
bystry76
 1 sierpnia 2021 roku, godz. 21:02

Szczupły za wiele sobie dodaje...

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
sprajtka
1 405 tekstów
Wszystkie myśli, str. 4