11 października 2021 roku, godz. 16:47 48,3°C
Jacob_Filth Jot
 12 października 2021 roku, godz. 12:55

(:

bo niestety czasem przeważa :P

 10 października 2021 roku, godz. 11:07 24,6°C
kukaczka Marlena
 10 października 2021 roku, godz. 20:01

..niezaprzeczalna prawda🍁

 6 października 2021 roku, godz. 9:25 15,1°C
Irracja Grzegorz, Antoni.
 6 października 2021 roku, godz. 11:46

... a cóż Cię tak zdołowało?...

 4 października 2021 roku, godz. 00:01 50,5°C
sprajtka Ala
 4 października 2021 roku, godz. 13:02

Wolę wolę na myśli, niż mówić o woli bezwolnie 😁

 3 października 2021 roku, godz. 22:40 29,3°C
bystry76
 3 października 2021 roku, godz. 22:51

Jeden mówi, reszta gada...

 2 października 2021 roku, godz. 9:09 49,2°C
sprajtka Ala
 2 października 2021 roku, godz. 18:43

Nasze wzruszenia bywają wiatrem podszyte...

 16 września 2021 roku, godz. 1:00 29,9°C
 14 września 2021 roku, godz. 4:53 31,0°C
batram Marta
 14 września 2021 roku, godz. 9:10

Więc pozdrawiamy wszystkie ⚖️
Też ⚖️

 12 września 2021 roku, godz. 23:19 33,7°C
yestem yestem
 13 września 2021 roku, godz. 00:55
Edytowano 13 września 2021 roku, godz. 22:37

Dobrze, że nie na drodze. Omijaj przeszkody. :))

 11 września 2021 roku, godz. 22:54 65,3°C
sprajtka Ala
 12 września 2021 roku, godz. 21:35

Czasami tylko dobija ...
Innym razem trzyma się brzegu nie pozwalając wypłynąć na szerokie wody...
Również potrafi dobić, ale woli dryfować...
Życie, to gwóźdź naszego programu 😁

 10 września 2021 roku, godz. 18:25 37,6°C
bystry76
 10 września 2021 roku, godz. 19:30

Bo fantazja jest od tego...

 9 września 2021 roku, godz. 4:51 24,3°C
 8 września 2021 roku, godz. 8:19 85,1°C
igosia Małgorzata
 23 września 2021 roku, godz. 19:31

Głębokie to ♥

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
sprajtka
1 405 tekstów
Wszystkie myśli, str. 3