24 kwietnia 2023 roku, godz. 15:45 36,6°C
Irracja Grzegorz, Antoni.
 24 kwietnia 2023 roku, godz. 23:28

... to słowa sprawiają, ża koło jest kołem, a nie jakąś krzywą... że miłość jest miłością, a nie bezimiennym uczuciem...

 23 kwietnia 2023 roku, godz. 16:57 26,5°C
Irracja Grzegorz, Antoni.
 23 kwietnia 2023 roku, godz. 18:40

... odbicie w sercu i duszy do Ciebie należy... I nic, ani nikt Ci tego nie odbierze...

 19 kwietnia 2023 roku, godz. 15:37 73,0°C
Nie płacz Ewcia Ewa
 19 kwietnia 2023 roku, godz. 20:09

Ja już z tym skończyłam. I słusznie :-)

 16 kwietnia 2023 roku, godz. 11:39 78,3°C
Zigi7 Zbyszek
 16 kwietnia 2023 roku, godz. 17:12

Prawda. Domowa pogoda też.

Pozdrawiam miło Autorkę.

 4 kwietnia 2023 roku, godz. 23:02 14,4°C
 29 marca 2023 roku, godz. 7:42 13,8°C
one drop for all Eliza
 29 marca 2023 roku, godz. 16:53

tani aburd ;):)

 26 marca 2023 roku, godz. 13:22 118,6°C
Kenzo Daria
 27 marca 2023 roku, godz. 23:42

Ja już kwitnę, chociaż wczoraj parę śnieżynek spadło mi na głowę :)))

 24 marca 2023 roku, godz. 11:20 33,6°C
Monika M. M.
 24 marca 2023 roku, godz. 11:27

Ale świetna myśl!:)

 23 marca 2023 roku, godz. 16:09 69,4°C
 Tekst dnia 25 marca 2023 roku
kukaczka Marlena
 26 marca 2023 roku, godz. 9:02

Trafione w sedno 🌷

 18 lutego 2023 roku, godz. 11:49 61,5°C
Kenzo Daria
 18 lutego 2023 roku, godz. 19:43

Im piękniej, mocniej przemawia do odbiorcy, tym trafniej "odczytana". Również własna - przez autora :))

Super myśl :))

 8 lutego 2023 roku, godz. 00:35 17,5°C
szpiek Mariusz, Belzebiusz
 17 lutego 2023 roku, godz. 18:06

A trzy szóstki to liczba bestii

 2 lutego 2023 roku, godz. 22:40 58,8°C
Strange one Adam
 2 lutego 2023 roku, godz. 22:46

Nie sądzę 🤔

 29 stycznia 2023 roku, godz. 1:17 21,0°C
Irracja Grzegorz, Antoni.
 29 stycznia 2023 roku, godz. 3:18

... Ala, a nie potrzebujesz fach-barana?... 😛

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
sprajtka
1 619 tekstów
Wszystkie myśli, str. 3