26 czerwca 2020 roku, godz. 11:09 55,2°C
 Tekst dnia 29 czerwca 2020 roku
CierpkaWoda Wiola
 27 czerwca 2020 roku, godz. 15:41

Wspaniałe! 😀

 22 czerwca 2020 roku, godz. 6:50 22,6°C
 21 czerwca 2020 roku, godz. 19:00 10,6°C
yestem yestem
 22 czerwca 2020 roku, godz. 19:49

Oooo, a tej jednej wszystkiego przenajlepszego. :))

 16 czerwca 2020 roku, godz. 15:12 30,3°C
CierpkaWoda Wiola
 16 czerwca 2020 roku, godz. 21:21

Ja tam zawsze zmieniłam pracę jak probowała mnie praca, bądź ludzie w niej "urobić".
Praca jest tylko dodatkiem do życia i nie można jej ulegać.

 12 czerwca 2020 roku, godz. 10:59 19,5°C
kuloodporna kamizelka...kulokropkowa
 14 czerwca 2020 roku, godz. 23:39

Oj i to bardzo .....;)

 11 czerwca 2020 roku, godz. 00:43 30,3°C
to_tylko__ja Paweł
 2 kwietnia 2021 roku, godz. 1:47

Ale z drugiej strony kamienista droga zazwyczaj prowadzi na szczyt...😉

 9 czerwca 2020 roku, godz. 00:29 35,7°C
onejka onejka
 9 czerwca 2020 roku, godz. 10:10

Oooo ja też dziś o rysowaniu hihi Alice wyjątkowych się nie da uformować ;)

 7 czerwca 2020 roku, godz. 13:17 73,0°C
sprajtka Ala
 7 czerwca 2020 roku, godz. 18:17

Mi nuta...zawsze gra...gdy nie opiera się o czas...

 6 czerwca 2020 roku, godz. 22:20 78,7°C
szpiek Mariusz, Belzebiusz
 7 czerwca 2020 roku, godz. 13:04

Tak, że ja jestem wyjątkowy 😀

 3 czerwca 2020 roku, godz. 17:43 42,5°C
sprajtka Ala
 4 czerwca 2020 roku, godz. 14:52

oczy-wiście

 1 czerwca 2020 roku, godz. 22:20 29,4°C
 31 maja 2020 roku, godz. 12:31 46,0°C
CierpkaWoda Wiola
 1 czerwca 2020 roku, godz. 17:07

No, no ... 😁

 30 maja 2020 roku, godz. 12:07 65,5°C
sprajtka Ala
 30 maja 2020 roku, godz. 22:52

Chodzi o to, że w deszcz trudno wziąć się do kupy:)

 29 maja 2020 roku, godz. 10:32 59,5°C
kuloodporna kamizelka...kulokropkowa
 30 maja 2020 roku, godz. 22:54

Bomba💣.......

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
sprajtka
1 305 tekstów
Wszystkie myśli, str. 12