22 lipca 2020 roku, godz. 8:10 58,2°C
yestem yestem
 23 lipca 2020 roku, godz. 11:58

No pięknie, Grucha dochodzi... do konsumpcji... ;) https://www.youtube.com/watch?v=oJeC1Wk3SOc

 18 lipca 2020 roku, godz. 3:33 44,4°C
CierpkaWoda Wiola
 18 lipca 2020 roku, godz. 20:01

nieprzepisowe zachowanie.. 😎

 16 lipca 2020 roku, godz. 00:02 178,7°C
yestem yestem
 17 lipca 2020 roku, godz. 20:35

Mielona, to podobno już nie kawa. Wiem, wiem, sam tu taką mam. 😊
Wygodne to nie jest, ale nie było nic w moim rozmiarze. 😉

 15 lipca 2020 roku, godz. 9:19 16,9°C
sprajtka Ala
 15 lipca 2020 roku, godz. 19:39

Jak widać w każdej branży jest jakaś wina i trzeba wypić to piwo;)

 14 lipca 2020 roku, godz. 17:19 38,5°C
sprajtka Ala
 14 lipca 2020 roku, godz. 17:49

I to jest dobry kierunek:)))

 11 lipca 2020 roku, godz. 00:09 27,1°C
Rafik Rafał
 15 lipca 2020 roku, godz. 13:53

Tak jak w życiu ...
Komora maszyny losującej jest pusta , zaczynamy losowanie .. co dziś wypadnie a co wyleci na tego bęc !

 10 lipca 2020 roku, godz. 17:27 51,3°C
sprajtka Ala
 10 lipca 2020 roku, godz. 23:53

Wiola masz załącznik?
Yestem mnie to rybka:)
Maciek..piła nie piła...efekt jest:)
Naja...cała Ja;)
Już czas się przebranżowić Moniś

 9 lipca 2020 roku, godz. 8:29 44,1°C
Monika M. M.
 9 lipca 2020 roku, godz. 19:45

Aaa... no to Ty decydujesz:)

 8 lipca 2020 roku, godz. 9:06 85,5°C
yestem yestem
 9 lipca 2020 roku, godz. 20:36

... światło poczuło się porzucone... ;)

 6 lipca 2020 roku, godz. 00:13 61,3°C
sprajtka Ala
 6 lipca 2020 roku, godz. 21:45

W życiu piękna jest różnorodność. Kanony piękna sobie, a nasze upodobania sobie;)
Ja przechodziłam już wszystkie etapy, od figury "szkieletera", po bardziej kobiece kształty. I zawsze byłam zadowolona, taka jestem przewrotna:)))

 5 lipca 2020 roku, godz. 3:29 73,3°C
yestem yestem
 6 lipca 2020 roku, godz. 00:45

Niektórzy mają dolną połowę nieprzystającą do górnej i odwrotnie... ;)
Taki dół na wysokim poziomie... robi wrażenie. :D
Dobranoc. :))

 4 lipca 2020 roku, godz. 00:18 22,0°C
yestem yestem
 4 lipca 2020 roku, godz. 20:14

Głupek, złapie infekcję, prawidłowe ph ma odczyn kwaśny 3,6 - 4,5. :P
Pozdrawiam. :))

 2 lipca 2020 roku, godz. 20:50 31,4°C
onejka onejka
 4 lipca 2020 roku, godz. 11:06

Swoją wartość trzeba znać 👍

 1 lipca 2020 roku, godz. 4:43 27,1°C
yestem yestem
 1 lipca 2020 roku, godz. 17:43

Jak nie można mieć tego, co się kocha, to trzeba kochać to, co się ma...
taka odwieczna prawda... bullshit. :D
Miłego popołudnia. :))

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
sprajtka
1 305 tekstów
Wszystkie myśli, str. 11