21 lipca 2011 roku, godz. 18:44 123,0°C
 Tekst dnia 9 września 2012 roku
sprajtka Ala
 26 stycznia 2016 roku, godz. 23:22

No.Hmm

 18 lipca 2011 roku, godz. 23:52 153,8°C
fyrfle Mirek
 4 listopada 2015 roku, godz. 14:52

Tak...

 16 lipca 2011 roku, godz. 10:50 103,5°C
sprajtka Ala
 30 stycznia 2016 roku, godz. 00:06

Czasem tak trzeba

 15 lipca 2011 roku, godz. 12:49 179,0°C
sprajtka Ala
 26 października 2015 roku, godz. 13:50

Każdy ma swoją klasę:)

 14 lipca 2011 roku, godz. 11:57 183,2°C
sprajtka Ala
 26 stycznia 2016 roku, godz. 23:23

Fakty w ustach kłamcy bywają płynne;)

 13 lipca 2011 roku, godz. 13:54 168,1°C
sprajtka Ala
 5 października 2015 roku, godz. 12:42

Wzajemności:)

 10 lipca 2011 roku, godz. 21:34 164,7°C
sprajtka Ala
 22 grudnia 2015 roku, godz. 12:13

;)))

 7 lipca 2011 roku, godz. 15:00 161,6°C
sprajtka Ala
 22 grudnia 2015 roku, godz. 12:07

Dobrze, że to widzisz...

 6 lipca 2011 roku, godz. 16:07 289,5°C
fyrfle Mirek
 23 listopada 2015 roku, godz. 10:57

Kwalifikuje się Twoja myśl do dłuższej wypowiedzi. Mamy kolejny wielce oczekiwany rząd, kolejnego pragnienia przełomu i godnego traktowania człowieka - Polaków we własnym kraju, a nigdy nie poczujemy się tak, bez sowitych wynagrodzeń, bo kapitalizm opiera się na pieniądzu i żeby w miarę dobrze żyć dobrze by było, żeby oboje te 2 i pół tysiąca do domu przynieśli. Większe kwoty ludzie zarabiają i mało im, ale to ludzie pyszni -zagubieni w życiu, nie wiedzący co jest ważne i nie umiejący żyć - oni nawet nigdy dłuższego związku nie stworzą. Tymczasem 80 procent ludzi dostaje na konto poniżej 2 tysięcy złotych, więc dziwię sie im, że deklarują jakikolwiek patriotyzm. Ja uważam, że państwo jest dla obywatela - nigdy nie może być odwrotnie. No to Cie serdecznie pozdrawiam! Pieknego tygodnia.

 5 lipca 2011 roku, godz. 16:14 121,2°C
sprajtka Ala
 18 lipca 2015 roku, godz. 1:57

A to fajnie czytać, szczególnie, że to Ty piszesz;)

 4 lipca 2011 roku, godz. 22:14 182,9°C
sprajtka Ala
 16 listopada 2015 roku, godz. 22:56

Niestety:(

 3 lipca 2011 roku, godz. 13:45 108,9°C
sprajtka Ala
 9 lutego 2015 roku, godz. 13:07

:)

 2 lipca 2011 roku, godz. 17:43 92,2°C
sprajtka Ala
 27 stycznia 2015 roku, godz. 20:10

odp. tak jak podczas dziecięcej zabawy: pomidor:)

 1 lipca 2011 roku, godz. 2:27 125,8°C
sprajtka Ala
 22 września 2015 roku, godz. 22:41

Dzięki:)

 27 czerwca 2011 roku, godz. 13:28 205,4°C
sprajtka Ala
 8 września 2015 roku, godz. 23:24

Dzięki

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
sprajtka
1 662 teksty
Wszystkie myśli, str. 106