22 sierpnia 2011 roku, godz. 14:12 144,4°C
piórem2 Bożena
 3 września 2023 roku, godz. 13:05

W komentarzach jest yestem ' aż mnie zmroziło. A to stary tekst. !!

 16 sierpnia 2011 roku, godz. 12:39 177,1°C
fyrfle Mirek
 8 września 2015 roku, godz. 13:40

Aha, ja tradycyjnie przypominam, że jakbyś chciała zaistnieć we Wenie, to mam taka moc sprawczą, że zaistniejesz.

 14 sierpnia 2011 roku, godz. 22:33 173,6°C
sprajtka Ala
 5 stycznia 2016 roku, godz. 14:15

Dobrze mnie rozumiesz;)

 12 sierpnia 2011 roku, godz. 19:57 180,6°C
sprajtka Ala
 19 lutego 2016 roku, godz. 22:19

Zawsze warto się starać by miłość nie zniknęła w oparach codzienności

 11 sierpnia 2011 roku, godz. 17:42 171,0°C
sprajtka Ala
 2 marca 2015 roku, godz. 12:18

Ty to potrafisz mnie poprawić humor:)

 10 sierpnia 2011 roku, godz. 16:43 281,7°C
 Tekst dnia 27 marca 2022 roku
bystry76
 27 marca 2022 roku, godz. 12:00

Chyba jakiś audyt miałaś hehe

 6 sierpnia 2011 roku, godz. 18:19 205,7°C
microoo Kaś
 11 sierpnia 2011 roku, godz. 22:46

i się czai żeby zrobić na złość :)
grunt to ją ominąć.... chociaż upadek też się przydaje- wyostrza czujność

 4 sierpnia 2011 roku, godz. 13:56 207,0°C
sprajtka Ala
 10 lutego 2016 roku, godz. 18:47

Można...

 3 sierpnia 2011 roku, godz. 11:42 173,7°C
sprajtka Ala
 10 lutego 2016 roku, godz. 18:49

Prawdy nigdy dość, chociaż niektórzy mają dość prawdy...

 1 sierpnia 2011 roku, godz. 13:22 186,6°C
sprajtka Ala
 3 lutego 2016 roku, godz. 15:38

Nie wszystko co złe dla innych, jest rownie złe dla "nas"...

 28 lipca 2011 roku, godz. 15:16 248,5°C
fyrfle Mirek
 12 października 2015 roku, godz. 11:05

Dziękuję.

 27 lipca 2011 roku, godz. 16:43 180,9°C
sprajtka Ala
 18 lutego 2015 roku, godz. 23:14

nooooo...;))))

 26 lipca 2011 roku, godz. 16:26 168,3°C
sprajtka Ala
 3 lutego 2016 roku, godz. 15:42

Piszesz co i ja myślę

 25 lipca 2011 roku, godz. 16:24 154,7°C
fyrfle Mirek
 2 lutego 2016 roku, godz. 10:05

Tak jest i tak nie jest, myślę, że to zależy od interesanta i urzędnika, im więcej w nich człowieczeństwa, tym mniej wyniosłości i zwykłej niechęci do pracy.

 22 lipca 2011 roku, godz. 16:14 170,3°C
sprajtka Ala
 12 marca 2015 roku, godz. 18:48

Do najlepszego;)

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
sprajtka
1 662 teksty
Wszystkie myśli, str. 105