21 marca 2020 roku, godz. 17:15 50,6°C
yestem yestem
 21 marca 2020 roku, godz. 20:57

Pośród siłaczy słabość staje się siłą.
A w ogóle... niezłe bicki. :))

 21 marca 2020 roku, godz. 12:14 26,5°C
sprajtka Ala
 21 marca 2020 roku, godz. 18:40
 20 marca 2020 roku, godz. 17:40 38,7°C
sprajtka Ala
 20 marca 2020 roku, godz. 20:42

To szczyt wszystkiego

 20 marca 2020 roku, godz. 14:20 37,0°C
yestem yestem
 21 marca 2020 roku, godz. 10:59

Słońce ma maseczkę z chmur. :)

 19 marca 2020 roku, godz. 17:54 53,9°C
sprajtka Ala
 21 marca 2020 roku, godz. 20:02

Na zapas oczywiście:) Trzeba mieć przecież coś odłożonego na czarną godzinę...

 19 marca 2020 roku, godz. 16:17 33,4°C
Monika M. M.
 19 marca 2020 roku, godz. 19:16

Tallea - z myśli mi to wyjęłaś!

 18 marca 2020 roku, godz. 12:45 30,4°C
sprajtka Ala
 19 marca 2020 roku, godz. 13:05

Filmik super, fajny sprzęt do latania:)
Dobre przesłanie.:)

 17 marca 2020 roku, godz. 12:27 51,1°C
yestem yestem
 17 marca 2020 roku, godz. 21:07

energia bawi się... sumieniem ;)

 16 marca 2020 roku, godz. 15:39 16,7°C
yestem yestem
 17 marca 2020 roku, godz. 6:25

s(m)erfastyczne. :))

 15 marca 2020 roku, godz. 9:16 43,2°C
sprajtka Ala
 15 marca 2020 roku, godz. 19:45

Wyrażam skruchę;)

 14 marca 2020 roku, godz. 9:05 65,6°C
sprajtka Ala
 14 marca 2020 roku, godz. 20:53

:))))

 13 marca 2020 roku, godz. 4:46 35,4°C
To JA ! ® the_motywator www.facebook.com/TomaszekToJA1
 21 maja 2020 roku, godz. 23:26

Głupie myśli są dowodem na istnienie myślenia poza szablonami. (wielu nie potrafi osiągnąć takiego stanu)

 12 marca 2020 roku, godz. 18:54 31,2°C
yestem yestem
 13 marca 2020 roku, godz. 00:06

Czasami po wiek. :)

 11 marca 2020 roku, godz. 18:04 229,6°C
yetick Jerzy
 12 marca 2020 roku, godz. 12:30
Edytowano 12 marca 2020 roku, godz. 12:31

Wiem, żal mi czasu traconego na jałowe dyskusje a więc adieu..

 9 marca 2020 roku, godz. 11:13 16,0°C

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku