24 stycznia 2021 roku, godz. 9:32
greased lightning .
 31 stycznia 2021 roku, godz. 2:30

Często z musu, braku możliwości wyboru, "otaczamy" się ludźmi, przy których zamiast rozkwitać, karleje nasze "ja".
Uświadomienie sobie tego, czasem późno, pozostawia rysę, trudną do zatarcia.
Dobrze piszesz Alu.
Warto otaczać się ludźmi, przy których jest nam dobrze, czujemy wewnętrzny spokój. Od toksycznych uciekajmy.
Od tych, przy których opadamy z sił, choćby byli obecni tylko gestem :-)

 23 stycznia 2021 roku, godz. 10:43
bystry76
 23 stycznia 2021 roku, godz. 11:17

Prawidłowo ;))

 22 stycznia 2021 roku, godz. 4:46
OGRODY-MARZEŃ Ola. M.
 22 stycznia 2021 roku, godz. 23:43

Babeczki w formie są zawsze grzeczne, chyba, że z niej wyjdą :-)

 20 stycznia 2021 roku, godz. 4:51
zielonakredka ula a może marta
 20 stycznia 2021 roku, godz. 12:10

piękno ma różne oblicza i różne stopnie postrzegania, najpiękniejsze jest w nas, a brzydota też może być piękna

 19 stycznia 2021 roku, godz. 11:23
 18 stycznia 2021 roku, godz. 8:57
zielonakredka ula a może marta
 19 stycznia 2021 roku, godz. 9:32

Po okrążeniu wróć na swoje miejsce :)

 17 stycznia 2021 roku, godz. 10:44
 Tekst dnia 19 stycznia 2021 roku
Lacrimas M.
 19 stycznia 2021 roku, godz. 20:39

albo zupełnie stracić oddech.

 6 stycznia 2021 roku, godz. 00:29 71,7°C
zielonakredka ula a może marta
 6 stycznia 2021 roku, godz. 10:05

Drzewa szczepi się co wiosny... by potem rodziły hoże owoce.

 5 stycznia 2021 roku, godz. 00:11 61,3°C
yestem yestem
 5 stycznia 2021 roku, godz. 12:10

Czasem, jak oboje znajdą takie źródlane ujęcie...
Ale często widzę taki obrazek:

ona stara i on stary
podcinają swe konary :P:D

Pozdrawiam. :))

 4 stycznia 2021 roku, godz. 10:52 45,1°C
KikiTru
 4 stycznia 2021 roku, godz. 12:37

Aha :)

 2 stycznia 2021 roku, godz. 12:19 33,7°C
sprajtka Ala
 2 stycznia 2021 roku, godz. 17:50

Nie biorę tego na siebie 😉

 31 grudnia 2020 roku, godz. 15:56 70,2°C
zielonakredka ula a może marta
 1 stycznia 2021 roku, godz. 9:07

Pomyślności i miłości.

 30 grudnia 2020 roku, godz. 7:21 60,6°C
sprajtka Ala
 30 grudnia 2020 roku, godz. 12:07

Wyspamowani? To dobrze...
Nie ociągać się, życie nie będzie czekać...😁

 28 grudnia 2020 roku, godz. 6:36 84,2°C
sprajtka Ala
 28 grudnia 2020 roku, godz. 12:15

Oj tak...

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
sprajtka
1 405 tekstów
Wszystkie myśli, str. 10