4 czerwca 2022 roku, godz. 10:03 39,6°C
bystry76
 4 czerwca 2022 roku, godz. 12:11

😁

 3 czerwca 2022 roku, godz. 1:33 211,2°C
 Tekst dnia 4 czerwca 2022 roku
ODIUM Imię? Takie, jakie mi nadasz.
 4 czerwca 2022 roku, godz. 00:29

Ogrzej mnie! 😉
Zimni są gorący w środku i często vice versa.

https://youtu.be/sXbXGhSKz7I

 2 czerwca 2022 roku, godz. 11:56 171,7°C
Irracja Grzegorz, Antoni.
 3 czerwca 2022 roku, godz. 12:29

... a niespłukany z mamoną...

;-)

 1 czerwca 2022 roku, godz. 13:06 51,8°C
szpiek Mariusz, Belzebiusz
 1 czerwca 2022 roku, godz. 14:13

A dopływy?

 29 maja 2022 roku, godz. 00:21 79,9°C
 Tekst dnia 1 czerwca 2022 roku
yestem yestem
 30 maja 2022 roku, godz. 22:22

To przez Karpiela-Bułeckę, Cejrowskiego i te pasqudne reklamy dotyczące grzybicy. ;)
Miłego wieczorku. :))

 28 maja 2022 roku, godz. 00:05 56,4°C
szpiek Mariusz, Belzebiusz
 28 maja 2022 roku, godz. 23:37

Przy różnicy potencjałów iskrzy

 27 maja 2022 roku, godz. 00:53 44,8°C
 24 maja 2022 roku, godz. 00:23 125,0°C
Naja Ela
 24 maja 2022 roku, godz. 16:59

Taaa... Rzeczywistość jaka jest, to każdy widzi. Wydaje się bardzo często odrealniona. Jest tak straszna albo tak absurdalna. Trudno zachować w tym wszystkim ciągłość spokoju, zrozumienia, wiary, radości...

 23 maja 2022 roku, godz. 8:04 65,1°C
RedRose Róża
 24 maja 2022 roku, godz. 18:38

Ala jest szerokopasmowa dziewczyna :)

 22 maja 2022 roku, godz. 6:39 79,2°C
Infinite Gentleman Night Rafał
 22 maja 2022 roku, godz. 17:07

Super to ujęłaś Alu i to w tak niewielkiej ilości słów ,tylko że patrząc przez to okienko ,wciąż powinnaś czuć się Panienką hehehe
Ciepło pozdrawiam :)

 21 maja 2022 roku, godz. 00:01 43,6°C
OGRODY-MARZEŃ Ola. M.
 21 maja 2022 roku, godz. 20:07

Najlepsze wakacje są w ogrodzie marzeń :-) p
Wszystko się spełnia i jest fajnie :-) p

 20 maja 2022 roku, godz. 00:01 19,8°C
Smi és mooña
 20 maja 2022 roku, godz. 22:23

grubo

 19 maja 2022 roku, godz. 9:18 118,3°C
 Tekst dnia 20 maja 2022 roku
yestem yestem
 24 maja 2022 roku, godz. 1:10

Przekonałaś mnie, będę nagi. :))

 16 maja 2022 roku, godz. 10:27 43,8°C
marka piotr
 19 maja 2022 roku, godz. 21:56

Dobre...

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
sprajtka
1 617 tekstów
Wszystkie myśli, str. 10