27 sierpnia 2019 roku, godz. 19:15 53,1°C
sprajtka Ala
 29 sierpnia 2019 roku, godz. 10:21

Dzięki piękne;)

 25 sierpnia 2019 roku, godz. 19:04 24,3°C
Kamil Borkowski
 27 sierpnia 2019 roku, godz. 10:35

Nie każdy dramat musi być szekspirowski.

 25 sierpnia 2019 roku, godz. 10:59 22,6°C
Malusia_035 Malusia
 26 sierpnia 2019 roku, godz. 11:53

Przyjemny relaks :)

Pozdrawiam Serdecznie :)

 24 sierpnia 2019 roku, godz. 21:35 36,8°C
silvershadow __
 25 sierpnia 2019 roku, godz. 11:44

w sam raz aby nie wypaść z ucha ; )

 24 sierpnia 2019 roku, godz. 12:44 25,8°C
Kamil Borkowski
 25 sierpnia 2019 roku, godz. 22:11

Poza tym Nobli się nie odbiera. Nawet Różewicz mówił, że nagrody nie mają nic wspólnego z poezją.

 24 sierpnia 2019 roku, godz. 6:22 28,3°C
sprajtka Ala
 24 sierpnia 2019 roku, godz. 15:20

Zebrało Ci się widzę;)

 23 sierpnia 2019 roku, godz. 6:52 70,3°C
yestem yestem
 23 sierpnia 2019 roku, godz. 20:52

Ala, bezsprzecznie zarąbista. :))

 22 sierpnia 2019 roku, godz. 16:43 26,3°C
kati75 Kati
 24 sierpnia 2019 roku, godz. 9:03

To wyjątkowe haiku-:)

 21 sierpnia 2019 roku, godz. 16:30 25,7°C
yestem yestem
 23 sierpnia 2019 roku, godz. 21:13

:))

 17 lutego 2014 roku, godz. 14:51 63,5°C
yestem yestem
 25 lutego 2014 roku, godz. 22:12

Zaśpiewaj tak jeszcze ;)

 16 stycznia 2014 roku, godz. 14:21 49,3°C
yestem yestem
 17 stycznia 2014 roku, godz. 19:39

Przesadna samokrytyka. Natępnym razem kładź się w większej odległości od ściany.
Wystarczy na klucz i... rozpusta. :P
Fajne.
Pozdrawiam. :)

 23 listopada 2013 roku, godz. 22:38 26,7°C
sprajtka Ala
 26 listopada 2013 roku, godz. 23:30

I to się Ci chwali;)))

 16 października 2012 roku, godz. 7:14 40,9°C
sprajtka Ala
 16 października 2012 roku, godz. 23:04

Pozdrawiam wszystkich , którzy się wpisali . Miłego wieczoru.
A meczu nie ma;(

1 2 »

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
sprajtka
28 tekstów
Wszystkie haiku, str. 2