2 listopada 2015 roku, godz. 22:03 30,1°C
sprajtka Ala
 4 listopada 2015 roku, godz. 15:52

W głowie człowiek odnajduje tyle erotyzmu, że żadna rada (nawet parafialna) nie da rady tego ogarnąć;)

 29 października 2015 roku, godz. 17:17 41,2°C
sprajtka Ala
 30 października 2015 roku, godz. 15:24

Roza i stworzyłeś piękną myśl;)
Arturze... u mnie to naturalne;)
Magda, muszę napisać jeszcze z milion erotyków i będzie dobrze;)
Beatko, Ty mnie zawsze zawstydzasz swoją elokwencją ;)

 28 października 2015 roku, godz. 22:25 58,4°C
szpiek Mariusz, Belzebiusz
 29 października 2015 roku, godz. 10:44

Niespełnienie matką sztuki.

 3 września 2015 roku, godz. 20:08 32,9°C
fyrfle Mirek
 27 września 2015 roku, godz. 16:36

Sztuka to byc codziennie niecodziennym i być za to kochanym, ale trafiają się tacy piękni ludzie dla siebie.

 4 września 2014 roku, godz. 18:25 61,7°C
fyrfle Mirek
 21 września 2014 roku, godz. 19:15

Przepraszam, żee łapię za szczegóły, ale na ile podmiot by chciał by cudza dłoń stała się własną, przyjazną, oswojoną, za bardzo nie wiem jak to ująć, ale rozumiem, że wszystko się wyprostowywuje w jasności końcowej życzenia.

 20 maja 2014 roku, godz. 11:18 41,7°C
sprajtka Ala
 26 maja 2014 roku, godz. 19:36

Grucha...ła

Gruchała z nim gruchała
a tu gru i chała;)))

Pozdrowionka

 19 kwietnia 2014 roku, godz. 1:53 30,8°C
sprajtka Ala
 17 sierpnia 2014 roku, godz. 16:32

i tak w koło...;))))

 12 kwietnia 2014 roku, godz. 16:16 21,4°C
sprajtka Ala
 16 kwietnia 2014 roku, godz. 17:23

Onejka...po-części tak mogło być::
Bogdanie...jak blues to luz...:).taki "para-daj-s"

 25 stycznia 2014 roku, godz. 17:01 79,4°C
yestem yestem
 28 stycznia 2014 roku, godz. 13:59

Czasami żal, że artysta okazuje się niekiedy miernotą, ale solidny rzemieślnik potrafi radość sprawić niewysłowioną. ;)
Fajne. :)

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
sprajtka
24 teksty
Wszystkie erotyki