10 grudnia 2019 roku, godz. 11:17 52,9°C 4
yestem yestem
 11 grudnia 2019 roku, godz. 18:37

Jakie tam zabije??? Brutalnie, acz z wyjątkową gracją wykorzysta jeno...
okazję do zrobienia sztucznego oddychactwa metodą usta - pyszczor i wtedy... już każda Niewiasta - napalona. :D ha ha
smoq :P
Łańcuszki są... dla dresiarzy. :D

Miłego podwieczorku. :))

 4 grudnia 2019 roku, godz. 13:31 23,2°C 2
yestem yestem
 7 grudnia 2019 roku, godz. 23:44

Ala, ale czy to wyPAda? ;)
Moim zdaniem też zewnętrzności troszkę za mało. :P
Fajne. :))

 18 października 2019 roku, godz. 9:44 6,3°C 3
yestem yestem
 22 października 2019 roku, godz. 22:31

Masz rację, ale świat zmierza w ślepą uliczkę. Rodzice mówili nam, co mamy robić, jednak teraz powinniśmy już sami wiedzieć. Nic bardziej mylnego. Politycy wiedzą lepiej, co jest dla nas dobre, pracodawcy wiedzą lepiej, jak mamy pracować za mniejsze wynagrodzenie, sprzedawcy zasypują nas reklamami, z których dowiadujemy się, jak bardzo wiele nam potrzeba do szczęścia, ksiądz wie lepiej, co dobre, telefon, komputer wiedzą lepiej, że mam oddać wszystkie swoje dane wrażliwe wielkiemu wujkowi zza oceanu, a on może mi coś z [...]

 7 października 2019 roku, godz. 19:28 16,7°C 0
Edytowano  7 października 2019 roku, godz. 19:29
sprajtka Ala
 8 października 2019 roku, godz. 11:21

:))))

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
1 konto
satjow
17 tekstów
 3 maja 2012 roku
1 konto
1 konto
TaajGer
61 tekstów
 16 maja 2012 roku

ok. godzinę temu

yestem skomentował(a) tekst Gdy nie znajdują dla [...] autorstwa sprajtka

ok. 2 godziny temu

sprajtka skomentował(a) tekst Gdy nie znajdują dla [...] swojego autorstwa

ok. 3 godziny temu

motylek96 skomentował(a) tekst Gdy nie znajdują dla [...] autorstwa sprajtka

ok. 4 godziny temu

yestem skomentował(a) tekst Gdy nie znajdują dla [...] autorstwa sprajtka

wczoraj, godz. 0:18

yestem skomentował(a) tekst Urodziłam się i [...] autorstwa sprajtka

wczoraj, godz. 21:49

Naja skomentował(a) tekst Urodziłam się i [...] autorstwa sprajtka

wczoraj, godz. 18:45

yestem skomentował(a) tekst Urodziłam się i [...] autorstwa sprajtka

wczoraj, godz. 17:43

yestem skomentował(a) tekst Po "lób" ból... autorstwa sprajtka

wczoraj, godz. 11:08

sprajtka skomentował(a) tekst Urodziłam się i [...] swojego autorstwa

wczoraj, godz. 10:54

sprajtka skomentował(a) tekst Po "lób" ból... swojego autorstwa