13 października 2019 roku, godz. 9:06  25,9°C

Smaczny człowiek nie kosztuje, pyszny się przejada...

sprajtka Ala
 13 października 2019 roku, godz. 11:18

Celna opinia:)

 5 października 2019 roku, godz. 21:17  46,3°C
Edytowano  9 października 2019 roku, godz. 10:22
 Tekst dnia 8 października 2019 roku

Nasza niedojrzałość polega na tym, że nie wiemy, kiedy powinniśmy spadać...

.Rodia marek
 11 października 2019 roku, godz. 11:56

Umiem też zostać, więc niekoniecznie, ale bywało inaczej.

 24 września 2019 roku, godz. 10:16  51,6°C

Ziemia pod pantoflem...

sprajtka Ala
 26 września 2019 roku, godz. 16:04

kill'er'em;)

 23 września 2019 roku, godz. 8:25  38,6°C

Do trwać daleka droga...

sprajtka Ala
 23 września 2019 roku, godz. 21:13

Prze prze...Wiolu;)
TRWAM na wyciągnięcie pilota Arturze;)

 10 września 2019 roku, godz. 11:51  99,6°C

Przeszłość przepada za nami...

sprajtka Ala
 10 września 2019 roku, godz. 21:45

Lubię krótką formę i w niej się mieszczę...

 8 września 2019 roku, godz. 11:21  38,9°C
Edytowano  8 września 2019 roku, godz. 13:00

Życie to genetyczna choroba z częstymi powikłaniami...

szpiek Mariusz, Belzebiusz
 9 września 2019 roku, godz. 00:21

Życie jest jak samochód sprowadzony z Niemiec, nigdy nie wiesz o ile masz cofnięty licznik i ile szpachli pod lakierem, aż się rozkraczy

 7 września 2019 roku, godz. 10:29  28,4°C

Człowiek jako tajemnica cały czas się wyjawia...

sprajtka Ala
 7 września 2019 roku, godz. 12:21

Czuję...dużo czuję;)

 5 września 2019 roku, godz. 14:22  30,4°C

Kit nie lubi, gdy wciska mu się okno...

sprajtka Ala
 7 września 2019 roku, godz. 9:36

Może..ale postawiłeś na wyższy level;)

 22 sierpnia 2019 roku, godz. 6:54  40,1°C

Cała prawda nie ma serca...

tallea asterja
 23 sierpnia 2019 roku, godz. 8:30

Trzeba nie mieć serca, żeby okłamywać prawdę.

 18 sierpnia 2019 roku, godz. 16:54  7,6°C

Życie to origami, jakie będzie, zależy jak się składa...

sprajtka Ala
 18 sierpnia 2019 roku, godz. 23:47

Też

 17 sierpnia 2019 roku, godz. 16:46  4,0°C

Łzy potrafią wejść w szkodę...

 24 sierpnia 2017 roku, godz. 22:41  8,8°C

Jak straszyć, to w jednym duchu...

 1 maja 2016 roku, godz. 13:25  35,2°C

Mąż pasuje tylko do połowy...

sprajtka Ala
 11 maja 2016 roku, godz. 14:27

Jestem bardzo praktyczna;)))

 1 maja 2016 roku, godz. 13:18  42,4°C

Ból jak pytanie, łatwo go zadać...

fyrfle Mirek
 1 maja 2016 roku, godz. 21:15

Im szersze horyzonty umysłowe tym mniejsza szansa, że nas coś zaboli, bo przyjmiemy poglądy innych, a nawet chwilę zła czy słabości czyjejś.

 6 lipca 2015 roku, godz. 00:01  44,9°C

Nawet dwa kamienie potrafią wykrzesać iskrę...

sprajtka Ala
 18 lipca 2015 roku, godz. 2:10

Wrażliwość kamienia jest mnie nieznana, chociaż często mi służy, to by znaczyło, że "kamień" nie taki zły. Ludzie często narzekają na "kamienie", ale często po nie sięgają, by pokazać, że są bez winy
...iskra gotowa...

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
1 konto
Antonio
192 teksty
 14 lutego 2011 roku
1 konto
1 konto
Pan_Pardon
172 teksty
 3 maja 2012 roku

dzisiaj, godz. 0:31

kuloodporna skomentował(a) tekst Naóka mnom fszczonsła [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 0:29

kuloodporna dodał(a) do zeszytu tekst Naóka mnom fszczonsła [...] autorstwa sprajtka

wczoraj, godz. 21:48

tallea skomentował(a) tekst Czytelnik to siłacz, [...] autorstwa sprajtka

wczoraj, godz. 21:18

sprajtka skomentował(a) tekst Czas zmienia wszystko... [...] autorstwa Matthew6969

wczoraj, godz. 13:25

onejka skomentował(a) tekst Sypialnia znak pokoju... autorstwa sprajtka

wczoraj, godz. 13:23

tallea skomentował(a) tekst Sypialnia znak pokoju... autorstwa sprajtka

wczoraj, godz. 13:17

onejka skomentował(a) tekst Sypialnia znak pokoju... autorstwa sprajtka

wczoraj, godz. 13:08

tallea skomentował(a) tekst Sypialnia znak pokoju... autorstwa sprajtka

wczoraj, godz. 12:01

sprajtka skomentował(a) tekst Sypialnia znak pokoju... swojego autorstwa

wczoraj, godz. 12:00

sprajtka skomentował(a) tekst Naóka mnom fszczonsła [...] swojego autorstwa