20 października 2020 roku, godz. 13:03 85,5°C
one drop for all Eliza
 21 października 2020 roku, godz. 23:49

Mnie rodzice wsadzali w kat, za kare.
A ja na to patrzylam pod wlasnym spojrzeniem ;)

 11 października 2020 roku, godz. 00:19 105,5°C
Naja Ela
 11 października 2020 roku, godz. 20:45

Taaa... Wewnątrz człowiek ma większe znaczenie, niż słowa, które mu znaczenie nadają...

Wybacz Alice moją przekorę. Myśl świetna :-)

 10 października 2020 roku, godz. 1:20 117,8°C
motylek96 EwaRozalia
 10 października 2020 roku, godz. 17:25

Dobrze powiedziane

 12 września 2020 roku, godz. 8:00 62,3°C
szpiek Mariusz, Belzebiusz
 12 września 2020 roku, godz. 13:09

No tak, zaczynamy życie bez i potem potrzebujemy więcej

 11 września 2020 roku, godz. 00:18 2 071,0°C
 Tekst dnia 21 września 2020 roku
Infinite Gentleman Night Rafał
 21 września 2020 roku, godz. 19:10

Niech dobry sen przyniesie Ci dobrą noc w takim razie Sprajtko :)

 10 września 2020 roku, godz. 8:25 25,2°C
scorpion Gajowy
 10 września 2020 roku, godz. 10:30

A na dodatek jesteśmy głusi, bo myślimy, że ktoś za nas tego pilnuje.

 9 sierpnia 2020 roku, godz. 12:11 33,3°C
sprajtka Ala
 19 sierpnia 2020 roku, godz. 14:16

Maba, wyjęłaś mi to z ust;)

 9 sierpnia 2020 roku, godz. 1:37 51,0°C
sprajtka Ala
 9 sierpnia 2020 roku, godz. 22:21

Chwytasz w lot:)

 8 sierpnia 2020 roku, godz. 15:18 20,5°C
szpiek Mariusz, Belzebiusz
 20 sierpnia 2020 roku, godz. 9:49

Oczywiście ta prawdziwa, 7 kolorów

 17 lipca 2020 roku, godz. 00:19 33,9°C
yestem yestem
 17 lipca 2020 roku, godz. 21:55

Ooo, to o moim niemoralnym kręgosłupie? 😊

 8 czerwca 2020 roku, godz. 00:02 80,0°C
one drop for all Eliza
 9 czerwca 2020 roku, godz. 2:39

Bardzo oczywiste.

 13 października 2019 roku, godz. 9:06 25,9°C
sprajtka Ala
 13 października 2019 roku, godz. 11:18

Celna opinia:)

 5 października 2019 roku, godz. 21:17 46,3°C
 Tekst dnia 8 października 2019 roku
.Rodia marek
 11 października 2019 roku, godz. 11:56

Umiem też zostać, więc niekoniecznie, ale bywało inaczej.

 24 września 2019 roku, godz. 10:16 51,6°C
sprajtka Ala
 26 września 2019 roku, godz. 16:04

kill'er'em;)

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku