10 września 2019 roku, godz. 11:51

Przeszłość przepada za nami...

sprajtka Alice
 10 września 2019 roku, godz. 21:45

Lubię krótką formę i w niej się mieszczę...

 8 września 2019 roku, godz. 11:21

Życie to genetyczna choroba z częstymi powikłaniami...

szpiek Mariusz
 9 września 2019 roku, godz. 00:21

Życie jest jak samochód sprowadzony z Niemiec, nigdy nie wiesz o ile masz cofnięty licznik i ile szpachli pod lakierem, aż się rozkraczy

 7 września 2019 roku, godz. 10:29

Człowiek jako tajemnica cały czas się wyjawia...

sprajtka Alice
 7 września 2019 roku, godz. 12:21

Czuję...dużo czuję;)

 5 września 2019 roku, godz. 14:22

Kit nie lubi, gdy wciska mu się okno...

sprajtka Alice
 7 września 2019 roku, godz. 9:36

Może..ale postawiłeś na wyższy level;)

 22 sierpnia 2019 roku, godz. 6:54

Cała prawda nie ma serca...

tallea nieznane
 23 sierpnia 2019 roku, godz. 8:30

Trzeba nie mieć serca, żeby okłamywać prawdę.

 18 sierpnia 2019 roku, godz. 16:54

Życie to origami, jakie będzie, zależy jak się składa...

sprajtka Alice
 18 sierpnia 2019 roku, godz. 23:47

Też

 17 sierpnia 2019 roku, godz. 16:46

Łzy potrafią wejść w szkodę...

 24 sierpnia 2017 roku, godz. 22:41

Jak straszyć, to w jednym duchu...

 1 maja 2016 roku, godz. 13:25

Mąż pasuje tylko do połowy...

sprajtka Alice
 11 maja 2016 roku, godz. 14:27

Jestem bardzo praktyczna;)))

 1 maja 2016 roku, godz. 13:18

Ból jak pytanie, łatwo go zadać...

fyrfle Mirek
 1 maja 2016 roku, godz. 21:15

Im szersze horyzonty umysłowe tym mniejsza szansa, że nas coś zaboli, bo przyjmiemy poglądy innych, a nawet chwilę zła czy słabości czyjejś.

 6 lipca 2015 roku, godz. 00:01

Nawet dwa kamienie potrafią wykrzesać iskrę...

sprajtka Alice
 18 lipca 2015 roku, godz. 2:10

Wrażliwość kamienia jest mnie nieznana, chociaż często mi służy, to by znaczyło, że "kamień" nie taki zły. Ludzie często narzekają na "kamienie", ale często po nie sięgają, by pokazać, że są bez winy
...iskra gotowa...

 7 stycznia 2015 roku, godz. 2:06

Przenoś góry , a nie tylko podnoś głos...

sprajtka Alice
 7 stycznia 2015 roku, godz. 21:19

;))) on jest zajęty szkłem;)

 6 stycznia 2015 roku, godz. 15:17

Bóg jest tajemnicą, którą nie każdy potrafi dotrzymać w sercu do wyjaśnienia...

sprajtka Alice
 7 stycznia 2015 roku, godz. 00:38

czyli mają gdzieś...

 17 grudnia 2014 roku, godz. 12:00

Trzeba nie mieć serca, aby się tylko nim kierować...

fyrfle Mirek
 22 grudnia 2014 roku, godz. 8:44

Genialne!

 1 grudnia 2014 roku, godz. 9:16

Zasłaniając się Bogiem, nie zyskujesz jego twarzy...

sprajtka Alice
 10 grudnia 2014 roku, godz. 19:12

Niektóre maski traktuje się lepiej niż własną twarz, która często nie przypomina człowieka...

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone 9 listopada 2010 roku

dzisiaj, godz. 15:47

sprajtka skomentował(a) tekst Przyjaciel, to nie ten, [...] autorstwa tallea

dzisiaj, godz. 15:31

sprajtka skomentował(a) tekst Bar, cel, ona autorstwa Michaelowa

dzisiaj, godz. 14:59

sprajtka skomentował(a) tekst Ludzie mnie'mają'... swojego autorstwa

dzisiaj, godz. 13:21

Malusia_035 skomentował(a) tekst Ludzie mnie'mają'... autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 13:16

sprajtka skomentował(a) tekst Ludzie mnie'mają'... swojego autorstwa

dzisiaj, godz. 12:16

Malusia_035 skomentował(a) tekst Ludzie mnie'mają'... autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 12:15

Malusia_035 dodał(a) do zeszytu tekst Ludzie mnie'mają'... autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 11:19

yestem skomentował(a) tekst Ludzie mnie'mają'... autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 10:37

tallea skomentował(a) tekst Menopauza, co ja teraz [...] autorstwa sprajtka

wczoraj, godz. 7:17

Strange one skomentował(a) tekst Ludzie mnie'mają'... autorstwa sprajtka