28 sierpnia 2023 roku, godz. 8:25 29,9°C
Nie płacz Ewcia Ewa
 30 sierpnia 2023 roku, godz. 13:54

Tu też odwrotnie. Czas nie ma żadnych wartości, bo jakie ?
to ja sama muszę je wypracować w sobie, z sobą, ze światem.
Gra słów dobra, ale sens nie :-)

 29 października 2022 roku, godz. 11:27 38,3°C
piórem2 Bożena
 16 lipca 2023 roku, godz. 20:57

Wiele rzeczy pozwala, jak są😏

 17 maja 2022 roku, godz. 9:46 58,1°C
 29 czerwca 2021 roku, godz. 11:10 32,7°C
one drop for all Eliza
 29 czerwca 2021 roku, godz. 22:47

dlatego zaczynaja botoxy od 20 lat
aby nie miec zmarszczek

tylko inne czesci ciala sie starzeja tez
;)

 25 kwietnia 2021 roku, godz. 00:08 123,2°C
 Tekst dnia 28 kwietnia 2021 roku
poziomica Grażyna
 18 lipca 2023 roku, godz. 7:38
Edytowano 18 lipca 2023 roku, godz. 7:44

Kierunku wiatru , nie da się , tak łatwo ,przewidzieć.

 13 lutego 2021 roku, godz. 9:26
yestem yestem
 13 lutego 2021 roku, godz. 22:57

ale wystarczy zmrużyć oczy, by dostrzec jego światło... :)

 16 stycznia 2021 roku, godz. 00:26
Sexoh't Bronek
 21 stycznia 2021 roku, godz. 19:25

Ja noszę przy sobie nożyczki.
Bo ludziom trzeba pomagać :)

 14 stycznia 2021 roku, godz. 11:16 84,7°C
bystry76
 14 stycznia 2021 roku, godz. 15:24

Kłamstwo nie jest w dobrym guście...

 13 stycznia 2021 roku, godz. 00:09 66,7°C
sprajtka Ala
 13 stycznia 2021 roku, godz. 21:20

Jesteś moim dłużnikiem...

 11 stycznia 2021 roku, godz. 00:49 123,3°C
bystry76
 11 stycznia 2021 roku, godz. 16:10

Reszta oddaje się przyjemnością ;)

 10 stycznia 2021 roku, godz. 2:13 70,5°C
onejka onejka
 10 stycznia 2021 roku, godz. 10:58

Ileż to razy człowiek nie chce, musi...🤔

 1 stycznia 2021 roku, godz. 13:31 91,6°C
sprajtka Ala
 2 stycznia 2021 roku, godz. 20:51

Tuska 😁😜

 20 października 2020 roku, godz. 13:03 85,5°C
yestem yestem
 16 kwietnia 2022 roku, godz. 10:48
Edytowano 16 kwietnia 2022 roku, godz. 10:53

Ja w wieku przedszkolnym stałem w kącie za karę... za podglądanie dziewczynek. :P
Do dziś pamiętam tę niesprawiedliwość... prawie nic nie widziałem. :P:D

 11 października 2020 roku, godz. 00:19 105,5°C
Naja Ela
 11 października 2020 roku, godz. 20:45

Taaa... Wewnątrz człowiek ma większe znaczenie, niż słowa, które mu znaczenie nadają...

Wybacz Alice moją przekorę. Myśl świetna :-)

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
sprajtka
272 teksty
Wszystkie aforyzmy