25 stycznia 2013 roku, godz. 11:01 108,5°C
sprajtka Ala
 15 września 2015 roku, godz. 21:17

Ta myśl nie o mnie, u mnie szklanka zawsze w połowie pełna:)

 22 stycznia 2013 roku, godz. 16:09 90,4°C
sprajtka Ala
 22 stycznia 2013 roku, godz. 23:19

Oj Wojciechu, ze smakiem poczytałam tą opinię:)

 20 stycznia 2013 roku, godz. 15:50 55,8°C
sprajtka Ala
 20 stycznia 2013 roku, godz. 21:49

Nasze ego często szyte na większego człowieka...jednym słowem kawał chłopa , a w środku kupa szmat;)

 6 stycznia 2013 roku, godz. 22:46 95,4°C
sprajtka Ala
 20 stycznia 2013 roku, godz. 21:46

A co będę sobie żałować;)

 4 stycznia 2013 roku, godz. 21:03 57,4°C
sprajtka Ala
 7 stycznia 2013 roku, godz. 11:55

Dzwonami anielskimi?;)

 3 stycznia 2013 roku, godz. 15:21 51,1°C
re tourne'e Michaił
 20 stycznia 2013 roku, godz. 21:57

.

 31 grudnia 2012 roku, godz. 10:42 50,8°C
sprajtka Ala
 20 stycznia 2013 roku, godz. 21:45

To fajny z Ciebie człowiek:))))

 30 grudnia 2012 roku, godz. 16:04 67,3°C
sprajtka Ala
 20 stycznia 2013 roku, godz. 21:46

Z Nowym Rokiem, nowym krokiem;)

 28 grudnia 2012 roku, godz. 12:00 74,2°C
sprajtka Ala
 20 stycznia 2013 roku, godz. 22:19

he he:)

 18 grudnia 2012 roku, godz. 15:41 249,6°C
sprajtka Ala
 19 grudnia 2012 roku, godz. 20:09

Jak tu się z Wami nie zgodzić;)

 11 grudnia 2012 roku, godz. 23:37 154,1°C
 Tekst dnia 20 grudnia 2012 roku
kinQ Roman Antoni
 20 grudnia 2012 roku, godz. 20:42

I są ludzie, którzy nie mają nic do powiedzenia, a ciągle gadają.

 5 grudnia 2012 roku, godz. 15:57 126,9°C
sprajtka Ala
 6 grudnia 2012 roku, godz. 15:38

Cień uśmiechu potrafi zawitać, gdy słońce wstaje;)

 30 listopada 2012 roku, godz. 7:32 49,7°C
sprajtka Ala
 30 listopada 2012 roku, godz. 17:30

Niektóre gry nie cierpią zwłoki;)

 28 listopada 2012 roku, godz. 8:13 83,7°C
Radek Ziemniewicz
 28 listopada 2012 roku, godz. 21:55

I jest wtedy jakaś równowaga...

 27 listopada 2012 roku, godz. 14:47 103,9°C
fyrfle Mirek
 28 listopada 2012 roku, godz. 10:43

Może więc spalić mosty?

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
sprajtka
265 tekstów
Wszystkie aforyzmy, str. 9