8 sierpnia 2020 roku, godz. 15:18 20,5°C
szpiek Mariusz, Belzebiusz
 20 sierpnia 2020 roku, godz. 9:49

Oczywiście ta prawdziwa, 7 kolorów

 17 lipca 2020 roku, godz. 00:19 33,9°C
yestem yestem
 17 lipca 2020 roku, godz. 21:55

Ooo, to o moim niemoralnym kręgosłupie? 😊

 8 czerwca 2020 roku, godz. 00:02 80,0°C
one drop for all Eliza
 9 czerwca 2020 roku, godz. 2:39

Bardzo oczywiste.

 13 października 2019 roku, godz. 9:06 25,9°C
sprajtka Ala
 13 października 2019 roku, godz. 11:18

Celna opinia:)

 5 października 2019 roku, godz. 21:17 46,3°C
 Tekst dnia 8 października 2019 roku
.Rodia marek
 11 października 2019 roku, godz. 11:56

Umiem też zostać, więc niekoniecznie, ale bywało inaczej.

 24 września 2019 roku, godz. 10:16 51,6°C
sprajtka Ala
 26 września 2019 roku, godz. 16:04

kill'er'em;)

 23 września 2019 roku, godz. 8:25 39,9°C
sprajtka Ala
 23 września 2019 roku, godz. 21:13

Prze prze...Wiolu;)
TRWAM na wyciągnięcie pilota Arturze;)

 10 września 2019 roku, godz. 11:51 100,2°C
sprajtka Ala
 10 września 2019 roku, godz. 21:45

Lubię krótką formę i w niej się mieszczę...

 8 września 2019 roku, godz. 11:21 39,0°C
szpiek Mariusz, Belzebiusz
 9 września 2019 roku, godz. 00:21

Życie jest jak samochód sprowadzony z Niemiec, nigdy nie wiesz o ile masz cofnięty licznik i ile szpachli pod lakierem, aż się rozkraczy

 7 września 2019 roku, godz. 10:29 28,4°C
sprajtka Ala
 7 września 2019 roku, godz. 12:21

Czuję...dużo czuję;)

 5 września 2019 roku, godz. 14:22 30,5°C
sprajtka Ala
 7 września 2019 roku, godz. 9:36

Może..ale postawiłeś na wyższy level;)

 22 sierpnia 2019 roku, godz. 6:54 40,4°C
yestem yestem
 23 sierpnia 2019 roku, godz. 00:04

To serce ma prawdę. :))

 18 sierpnia 2019 roku, godz. 16:54 8,1°C
sprajtka Ala
 18 sierpnia 2019 roku, godz. 23:47

Też

 17 sierpnia 2019 roku, godz. 16:46 4,0°C
 24 sierpnia 2017 roku, godz. 22:41 9,6°C

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
sprajtka
265 tekstów
Wszystkie aforyzmy, str. 2