1 marca 2011 roku, godz. 7:41 530,2°C
sprajtka Ala
 7 października 2019 roku, godz. 9:43

Obraz dodaje głębi...

 27 lutego 2011 roku, godz. 17:26 781,9°C
sprajtka Ala
 2 marca 2015 roku, godz. 12:20

oj tak;)

 26 lutego 2011 roku, godz. 11:05 801,3°C
sprajtka Ala
 12 marca 2015 roku, godz. 18:55

na pewno nie do Ciebie;)

 19 lutego 2011 roku, godz. 14:07 400,1°C
sprajtka Ala
 29 października 2014 roku, godz. 10:42

o właśnie...

 14 lutego 2011 roku, godz. 1:02 996,7°C
fyrfle Mirek
 1 września 2014 roku, godz. 18:17

taaaa...

 11 lutego 2011 roku, godz. 7:45 481,6°C
 Tekst dnia 9 listopada 2012 roku
sprajtka Ala
 1 września 2014 roku, godz. 20:00

a to chętnie oglądnę;)

 2 lutego 2011 roku, godz. 17:41 534,3°C
sprajtka Ala
 1 września 2014 roku, godz. 19:08

tyż piknie mówi...

 31 stycznia 2011 roku, godz. 21:31 384,7°C
sprajtka Ala
 1 września 2014 roku, godz. 18:01

he he...no właśnie;)

 24 stycznia 2011 roku, godz. 10:50 382,2°C
fyrfle Mirek
 2 września 2014 roku, godz. 22:57

tak, gdybym docnił siebie,to...

 27 grudnia 2010 roku, godz. 20:38 514,1°C
fyrfle Mirek
 29 grudnia 2014 roku, godz. 11:59

Wręcz ma predyspozycje do świeżego spojrzenia uciekając od wspomnień.

1 2 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
sprajtka
265 tekstów
Wszystkie aforyzmy, str. 18