7 maja 2011 roku, godz. 7:04 557,5°C
 Tekst dnia 21 czerwca 2011 roku
fyrfle Mirek
 15 września 2015 roku, godz. 15:57

to i tak nie Belką, czy belką.

 5 maja 2011 roku, godz. 13:36 1 125,9°C
 Tekst dnia 18 czerwca 2017 roku
Naja Ela
 19 czerwca 2017 roku, godz. 1:28

Zewsząd wyziera... Chociaż to dziwne.
Wiedza jest tak powszechnie dostępna. Ale odporność na wiedzę również nie mniejsza...
Czynienie użytku z wiedzy zaś, to domena ludzi inteligentnych :-)))

 3 maja 2011 roku, godz. 2:05 679,0°C
sprajtka Ala
 9 listopada 2015 roku, godz. 19:07

Myślisz? to idę;)))

 30 kwietnia 2011 roku, godz. 12:17 1 280,7°C
 Tekst dnia 8 stycznia 2020 roku
yestem yestem
 8 stycznia 2020 roku, godz. 23:47

Gratulacje. :))

 27 kwietnia 2011 roku, godz. 11:13 945,7°C
sprajtka Ala
 7 stycznia 2015 roku, godz. 00:22

ości są osłoną tego co siedzi w środku;)

 25 kwietnia 2011 roku, godz. 12:35 491,7°C
fyrfle Mirek
 16 stycznia 2015 roku, godz. 18:04

Obawiam się, że będzie wiecznie aktualna.

 13 kwietnia 2011 roku, godz. 3:13 564,2°C
sprajtka Ala
 4 lutego 2015 roku, godz. 20:05

:)))

 12 kwietnia 2011 roku, godz. 3:39 366,0°C
fyrfle Mirek
 14 kwietnia 2015 roku, godz. 15:49

Fajne, to, no i to jak małżonek to partner.

 6 kwietnia 2011 roku, godz. 7:08 1 059,3°C
andrea69
 28 kwietnia 2011 roku, godz. 22:36

...dla mnie największy komplement "masz dwie lewe ręce" (jestem leworęczna) ...i jestem czyjąś prawą ręką...i są dziedziny, w których jestem noga...:)

 4 kwietnia 2011 roku, godz. 7:18 1 258,1°C
fyrfle Mirek
 30 sierpnia 2015 roku, godz. 23:50

Amen.

 1 kwietnia 2011 roku, godz. 8:48 831,2°C
fyrfle Mirek
 11 maja 2015 roku, godz. 23:30

Oj potrafi, mam syna farmaceutę więc wiem co piszę.

 9 marca 2011 roku, godz. 1:21 1 453,7°C
 Tekst dnia 31 marca 2015 roku
fyrfle Mirek
 17 kwietnia 2015 roku, godz. 21:17

Lubię ten wiersz, stale jest mi natchnieniem.

 7 marca 2011 roku, godz. 12:44 724,2°C
 Tekst dnia 1 sierpnia 2012 roku
sprajtka Ala
 5 stycznia 2015 roku, godz. 16:04

noooo...;)

 3 marca 2011 roku, godz. 1:11 332,7°C
fyrfle Mirek
 8 grudnia 2014 roku, godz. 21:55

Mówią też, a nawet śpiewają, że jest skarpetką kulawego - wiem to z odtworzenia płyty.

 2 marca 2011 roku, godz. 13:19 481,5°C
fyrfle Mirek
 8 grudnia 2014 roku, godz. 21:56

jeśli chodzi o uczucia to taki byłem, a teraz preferuję głodówki.

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
sprajtka
265 tekstów
Wszystkie aforyzmy, str. 17