26 października 2012 roku, godz. 2:20 51,1°C
sprajtka Ala
 26 października 2012 roku, godz. 19:12

Aniu zabieraj, zrobię Ci jeszcze kanapki na drogę;)Miłego wieczoru

 24 października 2012 roku, godz. 2:01 65,5°C
sprajtka Ala
 25 października 2012 roku, godz. 14:36

Napisałam kiedyś, że :"wiara buduje , gdy wszystko się wali"...MY się budujemy "innymi"...czasami wizytujemy kościół, a nie jesteśmy uczestnikiem "wiary"...wolałabym więcej etyki, a mnie religii, gdyż zauważam, że nie idzie to w parze...
Dziękuję za wasze uwagi...takie lubię;)

 15 października 2012 roku, godz. 16:27 49,0°C
Monika M. M.
 11 marca 2020 roku, godz. 17:08

Myśl = szaleństwo:)!

 14 października 2012 roku, godz. 2:25 43,0°C
sprajtka Ala
 15 października 2012 roku, godz. 16:30

Pewnie też :)

 13 października 2012 roku, godz. 17:02 51,1°C
sprajtka Ala
 14 października 2012 roku, godz. 00:56

rozczarowania nie robią dziur, a krew wypijają...

 9 października 2012 roku, godz. 11:52 107,8°C
sprajtka Ala
 10 października 2012 roku, godz. 18:28

zależy w jakiej kondycji się jest ...:)

 3 października 2012 roku, godz. 10:55 67,4°C
pogarda 55 grażyna
 3 października 2012 roku, godz. 17:03

na pewno

 14 września 2012 roku, godz. 18:52 71,2°C
Bujak Bogusław Bogusław
 21 stycznia 2021 roku, godz. 6:08

Nawet w ciemności, ale razem jest lepiej.

 13 września 2012 roku, godz. 16:41 65,3°C
zielonakredka ula a może marta
 20 grudnia 2020 roku, godz. 9:09

Wszędzie błyska "elokwencją" nawet w ciemności :)

 5 września 2012 roku, godz. 11:00 65,5°C
Gaia Beata
 5 września 2012 roku, godz. 18:26

to co ogniem się syci we własnym pożarze gaśnie
a jęzory jak zimne ognie ucieszą pozornie

No i znów mnie poniosło.. ale cóż, fajna myśl Alice to i mnie wziena ;)

 2 września 2012 roku, godz. 14:33 70,2°C
słoneczniki Joanna
 3 września 2012 roku, godz. 9:15

Ładne i prawdziwe...

 1 września 2012 roku, godz. 2:19 49,1°C
sprajtka Ala
 1 września 2012 roku, godz. 22:03

Zawsze to oszczędność prądu:)

 30 sierpnia 2012 roku, godz. 10:11 61,1°C
sprajtka Ala
 31 sierpnia 2012 roku, godz. 18:01

Fajnie, że zajrzałeś:)

 29 sierpnia 2012 roku, godz. 1:19 60,2°C
sprajtka Ala
 18 września 2013 roku, godz. 00:14

oddychać;)

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
sprajtka
265 tekstów
Wszystkie aforyzmy, str. 10