1 czerwca 2020 roku, godz. 22:20 2,9°C 49
 31 maja 2020 roku, godz. 12:31 24,3°C 101
CierpkaWoda Wiola
 1 czerwca 2020 roku, godz. 17:07

No, no ... 😁

 30 maja 2020 roku, godz. 12:07 65,5°C 124
sprajtka Ala
 30 maja 2020 roku, godz. 22:52

Chodzi o to, że w deszcz trudno wziąć się do kupy:)

 29 maja 2020 roku, godz. 10:32 59,5°C 96
kuloodporna kamizelka...kulokropkowa
 30 maja 2020 roku, godz. 22:54

Bomba💣.......

 24 maja 2020 roku, godz. 12:18 38,1°C 107
Maverick123 Bogdan
 26 maja 2020 roku, godz. 17:23

Zapomniał, że słomę zostawia się na polu, a nie wnosi do domu swojego i znajomych... :))

 23 maja 2020 roku, godz. 20:06 24,3°C 109
Naja Ela
 23 maja 2020 roku, godz. 22:45

Zawsze jest rozwiązanie takie lub inne... Pętla życia zaś to początek i koniec. Nie było nas i nie będzie. To takie proste i nieuniknione...

Tekst zgłoszony do konkursu Wiersz z nadzieją
I mam nadzieję
Nie omieszkam jej użyć
Będzie przepięknie
sprajtka Ala
 23 maja 2020 roku, godz. 16:48

Literówka poprawiona. Dziękuję:)

 16 maja 2020 roku, godz. 18:52 36,8°C 92
yetick Jerzy
 18 maja 2020 roku, godz. 1:11

.. a ze strzępów obrazu wielobarwny milczący kolaż 😉

 15 maja 2020 roku, godz. 4:44 11,1°C 68
Edytowano  15 maja 2020 roku, godz. 4:44
Bujak Bogusław Bogusław
 15 maja 2020 roku, godz. 6:07

Zaciekawiasz coraz bardziej!

 12 maja 2020 roku, godz. 21:22 22,6°C 117
Strange one Adam
 13 maja 2020 roku, godz. 17:55

Dobrze jest zachować proporcje.
Będzie nieźle, jeśli wyjdzie tyle ile weszło. 😉

Czasami ceni się kogoś za bardzo, aby można go było pokochać.
Elizabetta Ewelina
 19 września 2014 roku, godz. 22:23

Coś w tym jest geniuszu:)

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
1 konto
To JA ! ®
308 tekstów
 16 lipca 2012 roku
1 konto
1 konto
VeritasMea
25 tekstów
 12 maja 2020 roku

ok. 5 godzin temu

scorpion dodał(a) do zeszytu tekst Otwórz oczy skoro uszy [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 17:07

CierpkaWoda skomentował(a) tekst Wszystkie Nasze porażki [...] autorstwa sprajtka

wczoraj, godz. 1:02

yestem skomentował(a) tekst Wszystkie Nasze porażki [...] autorstwa sprajtka

wczoraj, godz. 0:14

sprajtka skomentował(a) tekst Chciałabym napisać do [...] autorstwa onejka

wczoraj, godz. 20:48

sprajtka skomentował(a) tekst Wszystkie Nasze porażki [...] swojego autorstwa

wczoraj, godz. 20:47

CierpkaWoda skomentował(a) tekst Wszystkie Nasze porażki [...] autorstwa sprajtka

wczoraj, godz. 20:47

sprajtka skomentował(a) tekst Niektórzy muszą [...] autorstwa CierpkaWoda

wczoraj, godz. 17:39

sprajtka skomentował(a) tekst Nie rozumiem koncepcji [...] autorstwa szpiek

wczoraj, godz. 16:26

sprajtka wskazał(a) tekst odkąd kompas życia [...] na kandydata do tekstu dnia, autor: Julkaa

wczoraj, godz. 16:24

sprajtka skomentował(a) tekst Nie rozumiem koncepcji [...] autorstwa szpiek