Łatwo wciskać kit , gdy zaszklone oczy...
bystry76
 26 lipca 2021 roku, godz. 21:18

Wybijasz się...

 24 lipca 2021 roku, godz. 17:36 41,2°C
silvershadow __
 25 lipca 2021 roku, godz. 18:51

zzaskakuje

 23 lipca 2021 roku, godz. 00:22 26,6°C

Miłość informatyka

szpiek Mariusz, Belzebiusz
 23 lipca 2021 roku, godz. 16:04

ROM i Ona w RAMiOna

 21 lipca 2021 roku, godz. 10:06 14,7°C
Innystu
 21 lipca 2021 roku, godz. 13:13

Obraz człowieka podlega zmianie

 20 lipca 2021 roku, godz. 8:36 113,8°C
 Tekst dnia 21 lipca 2021 roku
yestem yestem
 20 lipca 2021 roku, godz. 22:07

Ludzie zwykle mają... do siebie... ;)
Miłego wieczorku. :))

 18 lipca 2021 roku, godz. 00:00 26,4°C
zielonakredka ula a może marta
 18 lipca 2021 roku, godz. 5:45

Znam doskonale ten stan. Jak mysz siedzę cicho pod miotłą życia i czekam na koniec poczatku.

 17 lipca 2021 roku, godz. 8:51 70,2°C
 Tekst dnia 18 lipca 2021 roku
szpiek Mariusz, Belzebiusz
 17 lipca 2021 roku, godz. 20:50

Taka blokada na drodze do rozsądku

 16 lipca 2021 roku, godz. 11:25 66,1°C
oszi3 Miki
 17 lipca 2021 roku, godz. 00:18

Jak mu ogon stoi na twój widok to znaczy, że cię bardzo lubi. :P

 15 lipca 2021 roku, godz. 1:29 32,4°C
sprajtka Ala
 15 lipca 2021 roku, godz. 15:22

Niekoniecznie odwrotnie, gdyż gdy czuję się głupia, to nie znaczy, że taka jestem...😁

Kto nie zna się na żartach, nie wie co to życie...
ODIUM Żmijka
 19 lipca 2021 roku, godz. 11:31

Dziękuję, Alu, za odpowiedź. :-)

Dla mnie z kolei „znać się na żartach” to wiedzieć, że żart nigdy nie jest niewinny. Często w „żartach” przemycamy własne pragnienia, prawdę, którą boimy się objawić wprost ze względu na strach przed ostracyzmem, odrzuceniem itp. Potem, gdy ktoś się na nas obrazi (bo dobrze wie, czym jest żart), mawiamy „no przecież to tylko żart, nie znasz się na żartach?”... nieświadomi tego, że w istocie sami nie znamy się na żartach.

 13 lipca 2021 roku, godz. 00:48 21,9°C
onejka onejka
 13 lipca 2021 roku, godz. 10:52

Poproszę takie słowo, które schłodzi 😉

Bywa, że nieobecny jest bardziej "widoczny"...
sprajtka Ala
 15 marca 2020 roku, godz. 19:45

Wyrażam skruchę;)

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
sprajtka
2 031 tekstów 124 564
Wszystkie teksty