16 kwietnia 2012 roku, godz. 13:46 180,7°C 2
sprajtka Ala
 17 kwietnia 2012 roku, godz. 17:32

Moi drodzy i wszystko jasne:)

 15 kwietnia 2012 roku, godz. 10:47 188,6°C 1
sprajtka Ala
 16 kwietnia 2012 roku, godz. 14:54

odwzajemniam:)

 14 kwietnia 2012 roku, godz. 12:32 185,5°C 4
szary Mariusz
 4 lipca 2012 roku, godz. 00:22

Nie kochaj­my Ludzi, według wiel­kości ich zasług...ale według wiel­kości ich potrzeb...

 14 kwietnia 2012 roku, godz. 00:55 117,7°C 3
sprajtka Ala
 25 maja 2012 roku, godz. 18:11

!ha

 10 kwietnia 2012 roku, godz. 15:29 150,1°C 9
sprajtka Ala
 10 kwietnia 2012 roku, godz. 16:44

Chociaż ma wiele wcieleń:)

 9 kwietnia 2012 roku, godz. 14:44 164,2°C 48
Smurf007 Tomek
 18 kwietnia 2012 roku, godz. 12:02

ŚŚŚliczne.
Kurde muszę się z powrotem skupić ;)

 5 kwietnia 2012 roku, godz. 2:26 118,7°C 2
sprajtka Ala
 5 kwietnia 2012 roku, godz. 18:47

Zahaczanie może być przyjemne pod warunkiem, że zwykłą płotką nie jesteś;)
Kamilu, mów do mnie jeszcze;)

 2 kwietnia 2012 roku, godz. 22:13 49,1°C 1
sprajtka Ala
 4 maja 2012 roku, godz. 22:21

Dzięki Ci Aga, żeś mnie odwiedziła. Pozdrawiam wiosennie:)

 31 marca 2012 roku, godz. 2:18 332,9°C 11
sprajtka Ala
 5 kwietnia 2012 roku, godz. 18:50

Arturze miej to w tyle;) Reszta mnie rozdrabnia;)

 30 marca 2012 roku, godz. 14:53 132,2°C 8
sprajtka Ala
 25 maja 2012 roku, godz. 18:12

pomroczność to poważne schorzenie;)

 29 marca 2012 roku, godz. 11:48 90,4°C 14
sprajtka Ala
 30 marca 2012 roku, godz. 14:54

:)

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
1 konto
satjow
17 tekstów
 3 maja 2012 roku
1 konto
1 konto
TaajGer
61 tekstów
 16 maja 2012 roku

dzisiaj, godz. 0:18

yestem skomentował(a) tekst Urodziłam się i [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 21:49

Naja skomentował(a) tekst Urodziłam się i [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 18:45

yestem skomentował(a) tekst Urodziłam się i [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 17:43

yestem skomentował(a) tekst Po "lób" ból... autorstwa sprajtka

wczoraj, godz. 11:08

sprajtka skomentował(a) tekst Urodziłam się i [...] swojego autorstwa

wczoraj, godz. 10:54

sprajtka skomentował(a) tekst Po "lób" ból... swojego autorstwa

wczoraj, godz. 10:43

onejka skomentował(a) tekst Po "lób" ból... autorstwa sprajtka

wczoraj, godz. 10:31

sprajtka skomentował(a) tekst Po "lób" ból... swojego autorstwa

wczoraj, godz. 9:43

szpiek skomentował(a) tekst Po "lób" ból... autorstwa sprajtka

wczoraj, godz. 9:40

onejka skomentował(a) tekst Urodziłam się i [...] autorstwa sprajtka