20 września 2022 roku, godz. 15:42 79,2°C
Bromba Tomasz /pikolo/
 20 września 2022 roku, godz. 23:08

Kobiety trudne w odbiorze są wyzwaniem nie tylko dla mężczyzny, ale i całego świata poruszeniem :)

Kłaniam się nisko Alicjo miła.

 18 września 2022 roku, godz. 1:30 84,9°C
szpiek Mariusz, Belzebiusz
 18 września 2022 roku, godz. 7:44

🤨

 17 września 2022 roku, godz. 00:31 24,3°C
 16 września 2022 roku, godz. 00:25 50,5°C
szpiek Mariusz, Belzebiusz
 16 września 2022 roku, godz. 7:22

Zegar wciąż się powtarza

 15 września 2022 roku, godz. 1:10 61,7°C
scorpion Gajowy
 15 września 2022 roku, godz. 8:36

"Wodymidaj, wodymidaj..." :P

 14 września 2022 roku, godz. 10:08 34,2°C
RozaR Roza
 14 września 2022 roku, godz. 10:46

Ale czemu to haracz ?

 13 września 2022 roku, godz. 00:11 157,3°C
Irracja Grzegorz, Antoni.
 13 września 2022 roku, godz. 14:50

... boją się pogoni ?...

;-)

 11 września 2022 roku, godz. 00:32 77,0°C
szpiek Mariusz, Belzebiusz
 11 września 2022 roku, godz. 8:05

Odebrałem ten tekst jak obawę przed utratą kontroli

 10 września 2022 roku, godz. 6:31 28,0°C
 9 września 2022 roku, godz. 2:45 40,3°C
 8 września 2022 roku, godz. 1:16 23,4°C
otoko
 8 września 2022 roku, godz. 10:43

Uważaj Alicjo!
ona tak się zachowuje tuż przed atakiem :))

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
sprajtka
2 340 tekstów 242 001
Wszystkie teksty, str. 9