Stereotypy to <em>odciski</em>, które się pielęgnuje...
Happygirl Martyna
 21 maja 2021 roku, godz. 15:40

Trafna myśl :)

Nie da się złapać czasu, najwyżej uchwycić wskazówki...
scorpion Gajowy
 20 maja 2021 roku, godz. 23:07

Ej, sparafrazowano.

Yestem, więcej optymizmu.

 19 maja 2021 roku, godz. 8:22 16,2°C
sprajtka Ala
 19 maja 2021 roku, godz. 15:14

Z piosenką... czasami tą samą 😜

 18 maja 2021 roku, godz. 18:59 17,8°C
Łykamy słowa i nabieramy treści...
bystry76
 18 maja 2021 roku, godz. 15:54

Łykamy słowa by inni jej nabrali...

 15 maja 2021 roku, godz. 10:22 43,7°C
bystry76
 15 maja 2021 roku, godz. 12:29

Ospa(ła) też...

 13 maja 2021 roku, godz. 7:20 16,8°C
szpiek Mariusz, Belzebiusz
 14 maja 2021 roku, godz. 6:23
Edytowano 14 maja 2021 roku, godz. 6:26

Oho ! Ta! - Alicja ☺️

Wpadłamnamyśl
nie zachowując 
bezpiecznego
...odstępu...
szpiek Mariusz, Belzebiusz
 12 maja 2021 roku, godz. 6:16

Myśl była owocna

Zdanie, to słowa, które się pozbierały i są w formie...
Malusia_035 Malusia
 13 sierpnia 2020 roku, godz. 19:45

Już zaległam na leżaczku z lemoniadą ;)

Człowieka wiernego sobie nie uskrzydlają cudze piórka...
szpiek Mariusz, Belzebiusz
 9 maja 2021 roku, godz. 21:21

A miałem dzisiaj, dodać taką myśl, ale trochę w innym kontekście:
"Jestem wierny Szpiekowi" ... :P

 8 maja 2021 roku, godz. 21:59
yestem yestem
 9 maja 2021 roku, godz. 22:10

lecz niejedno się dzieje
gdy tylko mocniej wieje ;)

Fajne. :))

Bez prawa jazdy jesteś na aucie...
zielonakredka ula a może marta
 7 maja 2021 roku, godz. 23:30

Dobre. :))

 6 maja 2021 roku, godz. 4:49
bystry76
 7 maja 2021 roku, godz. 21:30

Pomyśl my...

 5 maja 2021 roku, godz. 10:03
one drop for all Eliza
 5 maja 2021 roku, godz. 23:28

ci zakochani to podobno maja mniejsze iq

;)

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
sprajtka
2 094 teksty 149 799
Wszystkie teksty, str. 9