Wszystko co ciężkie trudno znieść...
PearlSoul25 Joanna
 7 lutego 2021 roku, godz. 18:36
Edytowano 7 lutego 2021 roku, godz. 18:37

Ty jak coś stworzysz- to ja zastygam,

brawo!

Określając można zarysować...
sprajtka Ala
 8 lutego 2021 roku, godz. 4:59
Edytowano 8 lutego 2021 roku, godz. 5:00

Meron, nie można tak na okrągło...

 4 lutego 2021 roku, godz. 00:27
sprajtka Ala
 5 lutego 2021 roku, godz. 22:37

Kubuś kojarzy mi się z Puchatkiem:
"Im bardziej Puchatek zaglądał do środka, tym bardziej tam Prosiaczka nie było"...

 3 lutego 2021 roku, godz. 00:05
zielonakredka ula a może marta
 3 lutego 2021 roku, godz. 11:42

I w zasadzie miękkiego, jak kot zawsze na cztery łapy :)

 2 lutego 2021 roku, godz. 12:06
wojtekp Wojtek
 6 lutego 2021 roku, godz. 20:10

Dwa końce to znaczy, że jedno wejście i dwa wyjścia.

 1 lutego 2021 roku, godz. 9:57
Infinite Gentleman Night Rafał
 2 lutego 2021 roku, godz. 19:35

Uwielbiam te Twoje gry słowne Alu :)

Czas, miejsce i osoba potrafią zmienić sens słowa...
anja341 Anna
 3 lipca 2012 roku, godz. 00:48

Jak powiedzieliście, tak uczyniłam ;)

 30 stycznia 2021 roku, godz. 00:04
 29 stycznia 2021 roku, godz. 1:12
szpiek Mariusz, Belzebiusz
 29 stycznia 2021 roku, godz. 18:07

Mistrzostwo 🤩

Poprzeczka bywa szlabanem...
scorpion Gajowy
 28 stycznia 2021 roku, godz. 11:25

Oby każdy szlaban zachęcał nas do skoku i podwyższenie poprzeczki

Są uczucia, które docierają do serca, lecz nie dochodzą do głosu...
annak anna
 12 maja 2012 roku, godz. 16:24

może i lepiej...że pozostają w milczeniu...

Gdy rozpływamy się we wszystkich kierunkach, tylko przeszkoda nada nam kształt...
poeta wyklęty Mariusz
 10 października 2019 roku, godz. 10:53

jeśli jej pozwolimy...

 24 stycznia 2021 roku, godz. 9:32
greased lightning .
 31 stycznia 2021 roku, godz. 2:30

Często z musu, braku możliwości wyboru, "otaczamy" się ludźmi, przy których zamiast rozkwitać, karleje nasze "ja".
Uświadomienie sobie tego, czasem późno, pozostawia rysę, trudną do zatarcia.
Dobrze piszesz Alu.
Warto otaczać się ludźmi, przy których jest nam dobrze, czujemy wewnętrzny spokój. Od toksycznych uciekajmy.
Od tych, przy których opadamy z sił, choćby byli obecni tylko gestem :-)

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
sprajtka
1 997 tekstów 119 505
Wszystkie teksty, str. 9