6 maja 2022 roku, godz. 16:00 68,5°C
yestem yestem
 6 maja 2022 roku, godz. 22:44

Bo to ... zbok.
Wszedł, a tam panny w nienagannych toaletach. :D

 3 maja 2022 roku, godz. 7:21 57,4°C
otoko
 3 maja 2022 roku, godz. 18:12

Jak miało by wyglądać moje postrzeganie, obcym "okiem" ?
To chyba dość logiczne...

 1 maja 2022 roku, godz. 5:54 58,2°C
scorpion Gajowy
 1 maja 2022 roku, godz. 12:46

Ej no dopiero początek miesiąca...

 30 kwietnia 2022 roku, godz. 9:46 53,7°C
yestem yestem
 30 kwietnia 2022 roku, godz. 10:17

Czyżby Ali...
prawko zabrali? :P
Miłego dnia. :))

 29 kwietnia 2022 roku, godz. 7:16 68,6°C
yestem yestem
 30 kwietnia 2022 roku, godz. 10:29

Proste jest nudne... :))

Dzieli Nas płeć i to Nas przeważnie  łączy...
yestem yestem
 30 października 2013 roku, godz. 13:39

szeFska pasja łączy podwładnych ;)

 26 kwietnia 2022 roku, godz. 4:55 17,1°C
bystry76
 26 kwietnia 2022 roku, godz. 6:58

Paskuda ;)

Łatwo złapać za rękę, gdy ktoś kradnie serce...
OGRODY-MARZEŃ Ola. M.
 23 kwietnia 2022 roku, godz. 16:54

Na szczęście kary za to nie ma :-)

Myśli duszą...
onejka onejka
 9 czerwca 2021 roku, godz. 20:04

Ooo tak ! Moje myśli właśnie duszą sąsiada z piętra niżej, który jara na balkonie i dusi mnie 😂
A serio, cudna ta dwuznaczna myśl 🤞

 18 kwietnia 2022 roku, godz. 00:54 70,3°C
 17 kwietnia 2022 roku, godz. 00:28 43,9°C
yestem yestem
 17 kwietnia 2022 roku, godz. 22:24

Dlatego ci słabsi rzadziej przywiązują się do rzeczy... ;)
Wszystkiego dobrego. :))

 15 kwietnia 2022 roku, godz. 19:19 28,7°C
yestem yestem
 15 kwietnia 2022 roku, godz. 22:00

Patataj, patataj.... :))

 14 kwietnia 2022 roku, godz. 19:01 49,2°C
bystry76
 14 kwietnia 2022 roku, godz. 20:07

Nie pojęta Ty...

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
sprajtka
2 239 tekstów 206 569
Wszystkie teksty, str. 9