3 listopada 2020 roku, godz. 7:12 94,8°C
Cris krysta
 3 listopada 2020 roku, godz. 22:02

Wszystko w parze :)

 2 listopada 2020 roku, godz. 11:18 90,7°C
kuloodporna kamizelka...kulokropkowa
 2 listopada 2020 roku, godz. 23:13

Zawsze wywołujesz uśmiech na mej twarzy .....super dziękuję ....:)

Nie jeden kamień przytoczy Ci życie...
Infinite Gentleman Night Rafał
 1 listopada 2020 roku, godz. 11:05

No bo życie kamieniami przeróżnymi usłane ,
więc są po naszych dróżkach wciąż przetaczane :)
Pozdrowionka Sprajtko i uważaj żeby się o żaden nie potknąć :)))

 31 października 2020 roku, godz. 9:33 80,9°C
Monika M. M.
 2 listopada 2020 roku, godz. 13:34

Nawet... zALEfajna:)

 30 października 2020 roku, godz. 17:04 45,3°C
sprajtka Ala
 30 października 2020 roku, godz. 20:17

Tylko na to było mnie stać, taka bida...

 29 października 2020 roku, godz. 6:39 25,1°C
yestem yestem
 29 października 2020 roku, godz. 22:37

I znów Ala
system rozwala... :D
SUPER!!! :))

 27 października 2020 roku, godz. 8:22 38,5°C
 25 października 2020 roku, godz. 19:59 52,3°C
szpiek Mariusz, Belzebiusz
 26 października 2020 roku, godz. 19:49

Z faktami się nie dyskutuje

 24 października 2020 roku, godz. 1:16 109,4°C
Infinite Gentleman Night Rafał
 24 października 2020 roku, godz. 7:19

Chyba przede wszystkim rozmazuje się z powodu tych smutnych łez...
Pozdrowionko Sprajtko :)

Życie jest jak " szpital psychiatryczny", człowiek leży bez sensu, prawda leży gdzieś po środku, a nadzieja umiera ostatnia...
motylek96 EwaRozalia
 10 października 2020 roku, godz. 17:25

Dobrze powiedziane

Postaw człowieka w dowolnym miejscu, a i tak będzie patrzył pod własnym kątem...
one drop for all Eliza
 21 października 2020 roku, godz. 23:49

Mnie rodzice wsadzali w kat, za kare.
A ja na to patrzylam pod wlasnym spojrzeniem ;)

Gdy kłamstwo zajdzie zbyt daleko, to prawda nie ma z czym walczyć...
Aplan
 6 lutego 2020 roku, godz. 12:11

Niezwykle celna myśl... I okrutna prawda.

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
sprajtka
1 903 teksty 95 878
Wszystkie teksty, str. 9