25 września 2013 roku, godz. 2:01 54,4°C
sprajtka Ala
 25 września 2013 roku, godz. 22:50

Ząb potrafi urosnąć do rangi problemu;)

 24 września 2013 roku, godz. 10:19 81,2°C
sprajtka Ala
 25 września 2013 roku, godz. 13:34

Można zrzucić poroże na kogoś innego;)

 23 września 2013 roku, godz. 10:58 178,3°C
silvershadow __
 20 czerwca 2020 roku, godz. 18:21

spontan 4ever ;)

 22 września 2013 roku, godz. 2:02 72,1°C
onejka onejka
 23 września 2013 roku, godz. 00:35

Jak się człowiekowi ręki wyciągnąć nie chce to mu zasięg przeszkadza ( w myśleniu też ) ;)

 21 września 2013 roku, godz. 13:44 94,0°C
yestem yestem
 22 września 2013 roku, godz. 17:19

Stopniując - irracja, racja i... narracja. ;)
Ala stawia kolację. :D

 20 września 2013 roku, godz. 23:24 39,5°C
natalia(__ups Natalia
 21 września 2013 roku, godz. 10:27

ja wą się przejedź
w obszar re laksu

 20 września 2013 roku, godz. 10:53 61,0°C
sprajtka Ala
 20 września 2013 roku, godz. 22:10

Słowa, to najczęściej gra wstępna, a później....to już tak jak piszesz Natalio;)

 19 września 2013 roku, godz. 18:05 58,9°C
sprajtka Ala
 23 września 2013 roku, godz. 15:10

Może nie odwrócić uwagę od tego, że zajeżdża z obcym akcentem;)

 19 września 2013 roku, godz. 00:05 31,7°C
sprajtka Ala
 20 września 2013 roku, godz. 22:08

Jacku-dzięki;)

 17 września 2013 roku, godz. 23:32 54,7°C
Amira
 18 września 2013 roku, godz. 1:03

A mojemu pracodawcy najwyraźniej go brak... :(

 17 września 2013 roku, godz. 00:21 45,0°C
natalia(__ups Natalia
 25 września 2013 roku, godz. 9:34

A i ucha stulić się nie da,
no i okazuje się ,że owszem słuchaliśmy, tyle że nie usłyszeliśmy ;)

 13 września 2013 roku, godz. 8:50 58,7°C
yestem yestem
 14 września 2013 roku, godz. 12:29

OstrO :)

 12 września 2013 roku, godz. 9:15 52,0°C
sprajtka Ala
 13 września 2013 roku, godz. 13:26

A jeśli to nie uszczęśliwia tylko lenistwo?

 11 września 2013 roku, godz. 9:11 37,6°C
yestem yestem
 14 września 2013 roku, godz. 12:38

Nawyki są pozbawione sumienia. :P
Fajny aforek i komentarze też całkiem ciekawe.
Pozdrawiam. :)

 9 września 2013 roku, godz. 18:43 91,9°C
insideout ...
 11 września 2013 roku, godz. 3:53

zabobonadoptuj.w.ciemno.
:)

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
sprajtka
2 000 tekstów 120 209
Wszystkie teksty, str. 88