27 lipca 2013 roku, godz. 8:51 48,0°C
Rikitikitawi Daniel
 31 lipca 2013 roku, godz. 2:11

Masz coś?

 26 lipca 2013 roku, godz. 8:30 65,9°C
sprajtka Ala
 31 lipca 2013 roku, godz. 18:23

"Najlepiej pić ziółka i być abstynentem
Ukoić nerwy spacerem
Broń Boże alkohol, albo papieros
Bo można się wplatać w jakąś paskudną aferę
- właśnie
Obywatelu, zrób sobie dobrze sam
Przecież najlepiej wiesz o co w twym życiu chodzi
Obywatelu, zrób sobie dobrze sam
Bo ze szczęścia jednostek, ze szczęścia jednostek
Ogólny dobrobyt się tworzy, ogólny dobrobyt się tworzy"

 24 lipca 2013 roku, godz. 12:54 150,5°C
sprajtka Ala
 27 lipca 2013 roku, godz. 17:20

Wiele można losowi zarzucić...

 23 lipca 2013 roku, godz. 10:06 90,4°C
Gaia Beata
 23 lipca 2013 roku, godz. 21:48

Alice dziękuję, niepoprawna optymistka z Ciebie. Ale siem nie wybieram. Pozdrawiam także :)

 22 lipca 2013 roku, godz. 10:55 43,3°C
sprajtka Ala
 22 lipca 2013 roku, godz. 13:30

Agnieszko, masz w 100% rację...

 21 lipca 2013 roku, godz. 13:46 104,9°C
sprajtka Ala
 22 lipca 2013 roku, godz. 1:07

No właśnie idzie sobie człowiek spokojnie, albo leży...albo siedzi...a tu odzywa się telefon....i nie chcesz , ale musisz....czasem jeden za drugim;)

 20 lipca 2013 roku, godz. 2:32 23,6°C
czarna mamba Hanna
 20 lipca 2013 roku, godz. 16:04

hahawiem,troche zyje to wiem i o tym zwrocie:)a to byly tylko żarty-pozdrawiam i milego wekenda wszystkim zycze:)

 19 lipca 2013 roku, godz. 16:14 72,7°C
Elizabetta Ewelina
 23 sierpnia 2013 roku, godz. 12:31

Zakręciłam mocno jeden problem i już nie wylezie:))

Pozdrawiam ciepło

 18 lipca 2013 roku, godz. 2:16 39,2°C
sprajtka Ala
 19 sierpnia 2013 roku, godz. 21:20

no właśnie:) a widzisz, że potrafisz, a mówiłeś że myśl ta niezrozumiała dla Ciebie;)

 18 lipca 2013 roku, godz. 00:22 49,3°C
yestem yestem
 18 lipca 2013 roku, godz. 14:38

Taki w dziewiątym, połykacz piłek plażowych? Ha ha :D

 16 lipca 2013 roku, godz. 19:23 35,2°C
sprajtka Ala
 16 lipca 2013 roku, godz. 20:05

Cisza potrafi przeszkadzać, gdyż dzwoni w uszach;)

 9 lipca 2013 roku, godz. 12:40 87,8°C
sprajtka Ala
 19 sierpnia 2013 roku, godz. 17:44

Nie namawiam, nie zachęcam nie zmuszam:)

 8 lipca 2013 roku, godz. 13:07 63,0°C
yestem yestem
 14 lipca 2013 roku, godz. 15:03

Doroto, Twoja interpretacja też nie jest pozbawiona kolorystyki, niemniej jednak... :D
Żołędka? Hmmm??? :P

 5 lipca 2013 roku, godz. 13:00 33,4°C
sprajtka Ala
 10 lipca 2013 roku, godz. 12:36

He he czyli skopiowałam cię;) ja to potrafię...

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
sprajtka
1 949 tekstów 106 956
Wszystkie teksty, str. 88