22 sierpnia 2013 roku, godz. 10:23 33,8°C
sprajtka Ala
 30 sierpnia 2013 roku, godz. 12:28

a jak...;)

 21 sierpnia 2013 roku, godz. 10:32 33,0°C
sprajtka Ala
 23 sierpnia 2013 roku, godz. 10:26

A to dobre Natalio:)

 20 sierpnia 2013 roku, godz. 11:46 77,3°C
sprajtka Ala
 20 sierpnia 2013 roku, godz. 13:12

Pozdrawiam również Aniu;)

 19 sierpnia 2013 roku, godz. 11:59 74,0°C
sprajtka Ala
 20 sierpnia 2013 roku, godz. 14:54

Kto winny trafi do piekła i tam im też się upiecze:)

 18 sierpnia 2013 roku, godz. 11:47 60,3°C
sprajtka Ala
 26 maja 2015 roku, godz. 16:36

Dzięki za odwiedziny...

 16 sierpnia 2013 roku, godz. 20:02 26,5°C
sprajtka Ala
 16 sierpnia 2013 roku, godz. 22:41

Dobre hasło Ci wyszło;)

 15 sierpnia 2013 roku, godz. 20:43 25,4°C
R.A.K. Roman Andrzej
 15 sierpnia 2013 roku, godz. 22:43

ACHa :)

 14 sierpnia 2013 roku, godz. 14:50 109,2°C
sprajtka Ala
 21 sierpnia 2013 roku, godz. 10:52

Dziękuję Bogdanie. Pozdrawiam;)

 12 sierpnia 2013 roku, godz. 14:16 41,9°C
sprajtka Ala
 15 sierpnia 2013 roku, godz. 16:48

A potem się nie ma co się dziwić, że człowiek ma głupi wyraz twarzy...;)-(to a propos myśli dnia też może być)

 9 sierpnia 2013 roku, godz. 12:53 53,0°C
sprajtka Ala
 14 sierpnia 2013 roku, godz. 21:45

Jak się trafi, to można się na dłużej zatrzymać;)

 7 sierpnia 2013 roku, godz. 11:52 143,5°C
sprajtka Ala
 24 czerwca 2020 roku, godz. 4:46

Masz rację Wiolu...pędzi oj pędzi...

 4 sierpnia 2013 roku, godz. 12:08 74,9°C
sprajtka Ala
 19 sierpnia 2013 roku, godz. 17:24

Mój charakter...jest nie do opisania...

 3 sierpnia 2013 roku, godz. 12:27 66,6°C
sprajtka Ala
 8 sierpnia 2013 roku, godz. 15:44

Czyli, bajer czyni mistrzem;)

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
sprajtka
1 969 tekstów 113 383
Wszystkie teksty, str. 88