8 października 2012 roku, godz. 2:04 58,8°C
sprajtka Ala
 17 października 2012 roku, godz. 20:57

:)))

 7 października 2012 roku, godz. 11:08 70,2°C
sprajtka Ala
 8 października 2012 roku, godz. 15:00

Przy Katrinie, czapki z głów;)

 6 października 2012 roku, godz. 2:01 43,2°C
sprajtka Ala
 7 października 2012 roku, godz. 00:51

Życzę sobie wszystkiego dobrego, a za takiego człowieka Cię mam:)

 5 października 2012 roku, godz. 11:12 44,2°C
pogarda 55 grażyna
 6 października 2012 roku, godz. 8:07

niebiańską metaforę wymyśliłaś Aga ..kompleksowy pat jakby .. nie mam ruchu ... pozdrawiam z nad Odry

 4 października 2012 roku, godz. 9:57 37,1°C
sprajtka Ala
 4 października 2012 roku, godz. 13:24

Dziękuję Dorotko:))

 3 października 2012 roku, godz. 10:55 67,4°C
pogarda 55 grażyna
 3 października 2012 roku, godz. 17:03

na pewno

 2 października 2012 roku, godz. 7:02 49,8°C
sprajtka Ala
 2 października 2012 roku, godz. 20:29

Parasolki lubią przelotne zdarzenia...często też nad nimi zbierają się czarne chmury...

 30 września 2012 roku, godz. 6:58 23,1°C
sprajtka Ala
 30 września 2012 roku, godz. 16:38

Ja kochani do pracy szłam i wrzuciłam na szybko, przy kawie...Fajnie, że ta zaspana myśl Was trochę rozbudziła.Miłej niedzieli życzę:)

 29 września 2012 roku, godz. 2:03 31,2°C
yestem yestem
 3 października 2012 roku, godz. 00:04

Q jon K nocą phiglouye :P

 28 września 2012 roku, godz. 13:09 104,7°C
sprajtka Ala
 29 września 2012 roku, godz. 20:52

dzięki Grażynko, że zajrzałaś do mnie:)

 27 września 2012 roku, godz. 8:47 38,6°C
yestem yestem
 27 września 2012 roku, godz. 21:48

Chaotycznie tylko czasami czytasz moje słowa. :)
To o życiu było, Chudzinko. :P

 26 września 2012 roku, godz. 8:44 31,9°C
sprajtka Ala
 26 września 2012 roku, godz. 17:36

a jednak;)))

 25 września 2012 roku, godz. 8:41 60,6°C
yestem yestem
 25 września 2012 roku, godz. 23:25

To pa, oszczędzaj się. :)

 24 września 2012 roku, godz. 13:43 82,6°C
sprajtka Ala
 24 września 2012 roku, godz. 22:43

Dzięki za Wasze odwiedziny, ja człapię już do pracy:))

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku