12 września 2012 roku, godz. 12:08 68,6°C
yestem yestem
 19 września 2012 roku, godz. 15:31

To ten przewodzień, to guru yest :D

 11 września 2012 roku, godz. 14:57 88,4°C
sprajtka Ala
 12 września 2012 roku, godz. 19:52

Właśnie wróciłam, cała jestem przemoczona. Lubię deszcz:)

 10 września 2012 roku, godz. 13:53 42,7°C
sprajtka Ala
 14 września 2012 roku, godz. 21:39

Jesteśmy pod ciągłym wpływem, dlatego tyle z nas wypływa, gdy zaciągamy się rzeczywistością...

 8 września 2012 roku, godz. 12:45 54,3°C
sprajtka Ala
 9 września 2012 roku, godz. 00:21

Każdemu wolno myśleć, tworzyć i jak widzę przetwarzać. Równie ważne jak te czynności , są intencje...Często powtarzane utrwalają wrażenie...
Fajnie, że zajrzałyście:)
Warto czasem ocenić myśl, a nie nick.

 7 września 2012 roku, godz. 10:51 62,8°C
sprajtka Ala
 8 września 2012 roku, godz. 12:39

Z wniosków i ogień być może. dzięki Y.:)

 6 września 2012 roku, godz. 11:39 130,3°C
sprajtka Ala
 8 września 2012 roku, godz. 12:53

Dzięki Katarzyno:)

 5 września 2012 roku, godz. 11:00 65,5°C
Gaia Beata
 5 września 2012 roku, godz. 18:26

to co ogniem się syci we własnym pożarze gaśnie
a jęzory jak zimne ognie ucieszą pozornie

No i znów mnie poniosło.. ale cóż, fajna myśl Alice to i mnie wziena ;)

 4 września 2012 roku, godz. 13:21 143,6°C
sprajtka Ala
 5 września 2012 roku, godz. 12:38

"Zniewolić" czyli, wykorzystać na wszystkie sposoby:)
Wiolu, świetne podsumowanie...:)

 3 września 2012 roku, godz. 12:08 58,0°C
Gaia Beata
 3 września 2012 roku, godz. 13:41

"Żyj i pozwół żyć innym" tak mi sie jakoś skojarzyło. Każdy ma prawo wyboru swojego kręgu, ale to nie oznacza pogardy dla kręgów innych. Zwykła akceptacja wystarczy. Nie dziwi więc, że rosną emocje gdy kogoś z twojego kręgu ranią. Bo nie ma zgody na to, jeśli kamień był prowokacją lub odwetem. A nawet gdy był przypadkowy też smutek... Ale przyszło mi też co inne... " Śpieszmy się kochac ludzi, tak szybko odchodzą"
Nawet jeśli dopiero idą.. i zrozumieją jutro... :)

 2 września 2012 roku, godz. 14:33 70,2°C
słoneczniki Joanna
 3 września 2012 roku, godz. 9:15

Ładne i prawdziwe...

 1 września 2012 roku, godz. 2:19 49,1°C
sprajtka Ala
 1 września 2012 roku, godz. 22:03

Zawsze to oszczędność prądu:)

 31 sierpnia 2012 roku, godz. 17:45 60,3°C
Gaia Beata
 31 sierpnia 2012 roku, godz. 19:14

a i to samo słowo może wywołać różne obrazy nie tylko na twarzy ;)

Asz Ty zawsze wymyślisz coś takiego, że no... ;))

 30 sierpnia 2012 roku, godz. 10:11 61,1°C
sprajtka Ala
 31 sierpnia 2012 roku, godz. 18:01

Fajnie, że zajrzałeś:)

 29 sierpnia 2012 roku, godz. 20:05 36,4°C
sprajtka Ala
 29 sierpnia 2012 roku, godz. 21:49

Wchłaniamy rzeczywistość naznaczając się piętnem, a potem poddajemy siebie próbie prawdy. Jest jednak w nas taka cząstka, która pozwala przeczekać niepokój i odkryć odrębne istnienie...to nasze marzenia i nadzieja...

 29 sierpnia 2012 roku, godz. 1:19 60,2°C
sprajtka Ala
 18 września 2013 roku, godz. 00:14

oddychać;)

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku