3 marca 2013 roku, godz. 13:47 85,6°C
fyrfle Mirek
 4 marca 2013 roku, godz. 13:16

Dlatego najpierw czyny, a po czynach mowa! A poza tym rodziciele najczęściej kończą jako teściowie.

 1 marca 2013 roku, godz. 12:08 74,6°C
 Tekst dnia 16 kwietnia 2013 roku
Florian_tst Florian
 22 września 2013 roku, godz. 17:25

Lepiej być biednym w przekonaniu , że bedzie lepiej, niżeli mieć dużo, bez mozliwosci zaskoczenia - po prostu było by nudno :)

 28 lutego 2013 roku, godz. 12:02 42,4°C
sprajtka Ala
 4 marca 2013 roku, godz. 16:09

;))

 27 lutego 2013 roku, godz. 11:43 53,7°C
fyrfle Mirek
 4 marca 2013 roku, godz. 13:19

O to,to!

 26 lutego 2013 roku, godz. 8:13 43,8°C
sprajtka Ala
 27 lutego 2013 roku, godz. 11:46

Powyjeżdżaliście trochę, ale ja w pracy byłam i nie mogłam się z Wami połapać:) Dzięki za Waszą obecność:)

 25 lutego 2013 roku, godz. 11:41 43,6°C
sprajtka Ala
 25 lutego 2013 roku, godz. 23:20

Bezapelacyjnie jestem wdzięczna za Wasze wpisy. Pozdrawiam:)

 23 lutego 2013 roku, godz. 17:17 45,8°C
sprajtka Ala
 24 lutego 2013 roku, godz. 12:39

U mnie jest prawie zawsze, chociaż wiesz, że prawie robi czasami wielką różnicę;)

 22 lutego 2013 roku, godz. 16:29 45,5°C
sprajtka Ala
 24 lutego 2013 roku, godz. 12:40

Dyskretnie Cię Kama pozdrawiam;)

 21 lutego 2013 roku, godz. 15:51 53,7°C
sprajtka Ala
 21 lutego 2013 roku, godz. 16:57

:)))

 20 lutego 2013 roku, godz. 15:58 133,2°C
sprajtka Ala
 29 września 2020 roku, godz. 12:55

Dzięki bardzo

 19 lutego 2013 roku, godz. 9:54 60,5°C
yestem yestem
 19 lutego 2013 roku, godz. 13:24

Tak, brawura niektórych... zdumiewa. ;)

 18 lutego 2013 roku, godz. 18:16 49,7°C
sprajtka Ala
 19 lutego 2013 roku, godz. 9:35

Ja o tym wiem już od dawna;)

 17 lutego 2013 roku, godz. 7:33 42,4°C
yestem yestem
 18 lutego 2013 roku, godz. 21:03

Dają mu ploosa, obecnie fishkę. :D

 16 lutego 2013 roku, godz. 7:52 27,7°C
 15 lutego 2013 roku, godz. 15:08 25,3°C
sprajtka Ala
 18 lutego 2013 roku, godz. 23:20

to wszystko przez te zatrucia jadem kiełbasianym;)

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
sprajtka
1 861 tekstów 85 276
Wszystkie teksty, str. 88