13 maja 2013 roku, godz. 16:34 78,6°C
słoneczniki Joanna
 13 maja 2013 roku, godz. 17:58

O kurcze! ;)

 12 maja 2013 roku, godz. 20:20 71,2°C
sprajtka Ala
 19 maja 2013 roku, godz. 15:06

wyręcz mnie;)

 8 maja 2013 roku, godz. 17:21 55,4°C
marka piotr
 10 maja 2013 roku, godz. 00:01

Przewrotne...

 5 maja 2013 roku, godz. 23:49 39,4°C
słoneczniki Joanna
 6 maja 2013 roku, godz. 14:00

Fachowość podlega ocenia ;)))

 4 maja 2013 roku, godz. 2:10 74,5°C
sprajtka Ala
 4 maja 2013 roku, godz. 22:09

...tr-udnym...mar-udnym...n-udnym;)))

 28 kwietnia 2013 roku, godz. 15:16 47,6°C
sprajtka Ala
 4 maja 2013 roku, godz. 1:51

Tak łatwo stać się trudnym we współżyciu;)

 26 kwietnia 2013 roku, godz. 00:07 49,7°C
sprajtka Ala
 4 maja 2013 roku, godz. 3:07

Ta wymiana była z korzyścią dla mnie;)

 24 kwietnia 2013 roku, godz. 10:47 54,3°C
sprajtka Ala
 4 maja 2013 roku, godz. 1:53

Nóżka za nóżką i już dochodzić można swoich praw;)

 23 kwietnia 2013 roku, godz. 11:29 59,3°C
sprajtka Ala
 4 maja 2013 roku, godz. 1:53

Dzięki;)

 22 kwietnia 2013 roku, godz. 11:44 41,2°C
sprajtka Ala
 4 maja 2013 roku, godz. 1:55

Bawimy się przede wszystkim "rzyciem"...

 20 kwietnia 2013 roku, godz. 15:49 96,8°C
sprajtka Ala
 22 kwietnia 2013 roku, godz. 00:35

Przyziemne przeszkody zawsze pogrążają marzenia

 19 kwietnia 2013 roku, godz. 11:42 80,8°C
Gaia Beata
 20 kwietnia 2013 roku, godz. 15:12

poproszę o następną... tacę
z homologacją
;)

 18 kwietnia 2013 roku, godz. 9:53 45,7°C
sprajtka Ala
 19 kwietnia 2013 roku, godz. 12:16

;)))

 17 kwietnia 2013 roku, godz. 12:01 113,6°C
 Tekst dnia 8 czerwca 2013 roku
sprajtka Ala
 1 stycznia 2016 roku, godz. 19:40

Wszystkiego najlepszego:))))

 14 kwietnia 2013 roku, godz. 2:37 55,7°C
sprajtka Ala
 15 kwietnia 2013 roku, godz. 1:04

Dojrzałość to odpowiedzialność za to co się mówi, podparta czynami. Jak napisała Amel, to one są najbardziej czytelne.
Aga, dlatego o takich ludziach mówimy "wielki człowiek"...
Marku, obserwując niektóre dzieci zauważam u nich często większą dojrzałość niż u "dorosłych".
Dziękuję za Wasze opinie:)

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
sprajtka
1 895 tekstów 93 841
Wszystkie teksty, str. 88