15 marca 2011 roku, godz. 7:36

Źle przełknięta porażka, potrafi odbijać się echem...

sprajtka Alice
 12 stycznia 2015 roku, godz. 19:10

Oj boli...

 14 marca 2011 roku, godz. 7:33

Zawód boli bardziej, gdy spadamy z wysokich oczekiwań...

sprajtka Alice
 27 maja 2015 roku, godz. 21:52

ok

 12 marca 2011 roku, godz. 12:22

Kobieta zmienia role i czeka na Oskara...

sprajtka Alice
 1 czerwca 2015 roku, godz. 21:36

Może go spotkać wszędzie Starlinght...a Róża to czasem za ostra potrafi być;)
Kobieta to taki kwiat, który potrafi pięknie przezimować;)

 11 marca 2011 roku, godz. 11:16

Szanujmy chwilę, gdyż za Nią można umrzeć...

fyrfle Mirek
 29 czerwca 2015 roku, godz. 15:39

Jest.

 10 marca 2011 roku, godz. 1:08

Moje j e d n o d n i o w e szczęście na 7 liter : w y p ł a t a

sprajtka Alice
 13 czerwca 2015 roku, godz. 18:54

złote myśli, to mnie wzbogaca

 9 marca 2011 roku, godz. 1:21
 Tekst dnia 31 marca 2015 roku

Łzy najłatwiej popija się alkoholem...

fyrfle Mirek
 17 kwietnia 2015 roku, godz. 21:17

Lubię ten wiersz, stale jest mi natchnieniem.

 8 marca 2011 roku, godz. 10:29

Świeża uwaga o starych prawdach, ujędrnia je

fyrfle Mirek
 29 września 2014 roku, godz. 14:01

Niby chaosem jestem, ale poniedziałek lubię rozpocząć od Twojej myśli i kawy do niej, jedno i drugie pozwala iść.

 7 marca 2011 roku, godz. 12:44
 Tekst dnia 1 sierpnia 2012 roku

Robak w jabłku jest środkiem, który osiągnął cel...

sprajtka Alice
 5 stycznia 2015 roku, godz. 16:04

noooo...;)

 5 marca 2011 roku, godz. 15:16

Ramiona potrafią niekiedy bardziej się wzruszać niż serce...

fyrfle Mirek
 8 grudnia 2014 roku, godz. 21:54

Serce nie sługa?

 4 marca 2011 roku, godz. 15:32

W imię Wieczności- czas trzeba wykorzystać i porzucić...

fyrfle Mirek
 13 października 2014 roku, godz. 18:17

Wykorzystać tak, ale niektórzy nigdy by go nie chcieli porzucić, raczej ciągle dorzucić.

 3 marca 2011 roku, godz. 1:11

Życie to ciągły proces tworzenia i odtwarzania...

fyrfle Mirek
 8 grudnia 2014 roku, godz. 21:55

Mówią też, a nawet śpiewają, że jest skarpetką kulawego - wiem to z odtworzenia płyty.

 2 marca 2011 roku, godz. 13:19

Zachłannego i uczuciem można zagłodzić...

fyrfle Mirek
 8 grudnia 2014 roku, godz. 21:56

jeśli chodzi o uczucia to taki byłem, a teraz preferuję głodówki.

 1 marca 2011 roku, godz. 7:41

Sztuką jest tak używać słów, aby stawiały do pionu, a nie zaniżały poziomu...

fyrfle Mirek
 17 września 2014 roku, godz. 20:58

Piękne, genialne, Ala jak się Ciebie czyta, to chce się czytać na stojąco! Choć wiadomo, że nie czyta się całej Ciebie, a Tylko iskrę, jedną z milionów, które krzeszesz. Zasiądziesz Ty po prawicy Ojca, by...napisać nową dobrą księgę i jako annielica zejdzisz na ziemię by ją wcielic w życie, a wtedy będziemy się my ludzie kochać, wspomagać dobrem, dobrym mądrym czynem. Chyba zcznę sie do Ciebie modlić, zamiast anioła stróża, bo kogoś TAKIEGO Najwyższy słucha!

 27 lutego 2011 roku, godz. 17:26

Najlepiej określają nas, nasze tajemnice...

sprajtka Alice
 2 marca 2015 roku, godz. 12:20

oj tak;)

 26 lutego 2011 roku, godz. 11:05

Nasza niedojrzałość, polega na tym,że nie wiemy kiedy powinniśmy spadać...

sprajtka Alice
 12 marca 2015 roku, godz. 18:55

na pewno nie do Ciebie;)

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone 9 listopada 2010 roku

ok. 4 godziny temu

marcin kasper dodał(a) do zeszytu tekst Związano mi ręce, a [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 15:11

tallea skomentował(a) tekst Urwał się kasztan jak [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 14:59

giulietka skomentował(a) tekst Związano mi ręce, a [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 14:54

CierpkaWoda skomentował(a) tekst Związano mi ręce, a [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 12:48

sprajtka skomentował(a) tekst Urwał się kasztan jak [...] swojego autorstwa

dzisiaj, godz. 12:18

tallea skomentował(a) tekst Urwał się kasztan jak [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 12:05

tallea skomentował(a) tekst Związano mi ręce, a [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 12:01

sprajtka skomentował(a) tekst Do poezji trzeba [...] autorstwa Naja

dzisiaj, godz. 11:59

sprajtka skomentował(a) tekst Związano mi ręce, a [...] swojego autorstwa

dzisiaj, godz. 11:54

Naja skomentował(a) tekst Związano mi ręce, a [...] autorstwa sprajtka