9 czerwca 2012 roku, godz. 16:13 32,4°C 4
sprajtka Ala
 10 czerwca 2012 roku, godz. 16:17

Kamilu, pamiętaj tylko 1 krok;)

 8 czerwca 2012 roku, godz. 2:00 36,3°C 5
Rikitikitawi Daniel
 13 czerwca 2012 roku, godz. 2:20

Coś wam znieść?;)

 7 czerwca 2012 roku, godz. 14:20 26,7°C 1
sprajtka Ala
 8 czerwca 2012 roku, godz. 1:32

Dzięki Aniu:)

 6 czerwca 2012 roku, godz. 8:36 8,0°C 1
sprajtka Ala
 7 czerwca 2012 roku, godz. 18:29

Biała droga na czerwono, gdyż mnie krew zalewa, że tak jest;)

 5 czerwca 2012 roku, godz. 8:33 27,7°C 3
Radziem Radek
 6 czerwca 2012 roku, godz. 23:40

Na szczęście w modnych szkłach nie każdemu do twarzy. Są twarze stworzone do klasyki. ;)

 2 czerwca 2012 roku, godz. 12:41 16,4°C 2
 Tekst dnia 4 czerwca 2012 roku
gabaldon Beata
 5 czerwca 2012 roku, godz. 1:17

Tylko w różnej...skali...

 31 maja 2012 roku, godz. 12:09 29,4°C 1
sprajtka Ala
 2 czerwca 2012 roku, godz. 12:51

Ważne...Pozdrawiam również:)

 28 maja 2012 roku, godz. 13:23 12,9°C 2
sprajtka Ala
 28 maja 2012 roku, godz. 17:12

Dzięki falco również Cię słonecznie pozdrawiam:))

 27 maja 2012 roku, godz. 16:26 46,1°C 1
sprajtka Ala
 27 maja 2012 roku, godz. 21:25

Biało-czerwoni...nic się nie stało...

 24 maja 2012 roku, godz. 16:40 12,4°C 3
giulietka M.
 24 maja 2012 roku, godz. 18:00

ale... nikt mu nie podskoczy;)

 23 maja 2012 roku, godz. 2:27 32,9°C 1
motylek96 EwaRozalia
 23 maja 2012 roku, godz. 15:02

to fakt

 22 maja 2012 roku, godz. 8:39 12,3°C 2
sprajtka Ala
 25 maja 2012 roku, godz. 18:07

czasem czasem

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
1 konto
To JA ! ®
308 tekstów
 16 lipca 2012 roku
1 konto
1 konto
VeritasMea
29 tekstów
 12 maja 2020 roku

ok. godzinę temu

sprajtka skomentował(a) tekst Wyrywam kawałek tęczy [...] swojego autorstwa

ok. 2 godziny temu

ok. 5 godzin temu

scorpion polecił(a) twórczość autora na 5sprajtka

dzisiaj, godz. 11:42

vanilla sky skomentował(a) tekst Wyrywam kawałek tęczy [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 9:48

CierpkaWoda dodał(a) do zeszytu tekst Wyrywam kawałek tęczy [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 9:48

CierpkaWoda wskazał(a) tekst Wyrywam kawałek tęczy [...] na kandydata do tekstu dnia, autor: sprajtka

dzisiaj, godz. 20:24

sprajtka skomentował(a) tekst Ilu ludzi troszczy się [...] autorstwa Lisa Unger

dzisiaj, godz. 19:06

onejka skomentował(a) tekst Wyrywam kawałek tęczy [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 18:56

sprajtka skomentował(a) tekst Wyrywam kawałek tęczy [...] swojego autorstwa

wczoraj, godz. 17:27

onejka skomentował(a) tekst Wyrywam kawałek tęczy [...] autorstwa sprajtka