14 lutego 2012 roku, godz. 16:24  227,5°C
 Tekst dnia 9 maja 2015 roku

Izolacja utrudnia wymianę ciepła z otoczeniem...

fyrfle Mirek
 10 maja 2015 roku, godz. 00:32

słuszna myśl, kościół trzeba je.ać.

 13 lutego 2012 roku, godz. 15:32  147,6°C

Reszta zależy od tego co kupujemy...

yestem yestem
 14 lutego 2012 roku, godz. 14:35

Reszty... nie trzeba ;)

 10 lutego 2012 roku, godz. 10:30  139,1°C

Jak ktoś jest pod wpływem to nie patrzy trzeźwo...

yestem yestem
 11 lutego 2012 roku, godz. 12:17

Trzeźwe spojrzenie :)

 8 lutego 2012 roku, godz. 10:43  237,0°C

W uszach każdego, słowa żyją własnym życiem...

sprajtka Ala
 8 lutego 2012 roku, godz. 12:18

Nasza wrażliwość sprawia, że "głośne" dźwięki są bardzo nieprzyjemne dla uszu, a dłużej trwające mogą "uszkodzić" narząd słuchu...

 7 lutego 2012 roku, godz. 10:19  108,1°C

Słowa wycierają usta...

NieBoska Bogusia
 7 lutego 2012 roku, godz. 20:30

a usta zlizują słowa

 6 lutego 2012 roku, godz. 10:12  163,6°C

Słowa można zamknąć w zdaniu, ale myśl pozostanie zawsze wolna...

Voyage Arti
 8 lutego 2012 roku, godz. 2:33

no, jak Sprajtka chce to potrafi dobrą myślą trzasnać..;)

 5 lutego 2012 roku, godz. 18:17  118,6°C

Ładne oczy widać lepiej...

sprajtka Ala
 25 maja 2012 roku, godz. 18:19

d--b

 4 lutego 2012 roku, godz. 6:12  150,2°C
.
fyrfle Mirek
 29 grudnia 2014 roku, godz. 21:45

...w kupie, tak wiem, a tak trudno w niej nie uczestniczyć, dla kupy poświęcamy swoje wnętrze...

 3 lutego 2012 roku, godz. 15:35  145,6°C

Obchodzimy mimochodem...

adams adam
 4 lutego 2012 roku, godz. 2:15

A ja myślę że nie odchodzimy że nie przechodzimy nawet że nie mijamy. Myślę że po prostu przemijamy.

 2 lutego 2012 roku, godz. 17:23  108,8°C

Biednego olewają, gdyż mu się nie przelewa...

Smurf007 Tomek
 15 lutego 2012 roku, godz. 12:08

A to dobre ;)

 1 lutego 2012 roku, godz. 9:33  78,7°C

Wolny koń jest wyuzdany...

Rekinsky Jarek
 8 lutego 2012 roku, godz. 11:46

Szybki kon tez moze byc wyuzdany:))

 29 stycznia 2012 roku, godz. 19:53  152,7°C

Nie trudno dać ciała, gdy wszystko w dupie...

sprajtka Ala
 31 stycznia 2012 roku, godz. 18:19

Też znam:)

 28 stycznia 2012 roku, godz. 16:38  139,2°C

Przekraczając pewne progi można natrafić na niepewne bariery...

Rikitikitawi Daniel
 28 stycznia 2012 roku, godz. 17:46

Zachowuję i to w kopiach...
Ale ja taki długo nie bd,
już prawie z tym kończę...:)

Natural

 27 stycznia 2012 roku, godz. 11:48  70,8°C

Władza potrafi WYjaśniać białe plamy historii...

Smurf007 Tomek
 15 lutego 2012 roku, godz. 12:10

Taaa zwłaszcza ta komunistyczna..Doktryna błaznów " łobuzów od historii" uczyła że, biel ma wiele odcieni.

 26 stycznia 2012 roku, godz. 11:13  111,4°C

Strzelając focha można paść ofiarą...

giulietka M.
 26 stycznia 2012 roku, godz. 18:42

Salwa śmiechu!;))

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
1 konto
Huaquero
84 teksty
 3 maja 2012 roku
1 konto
1 konto
byPatka
408 tekstów
 12 sierpnia 2011 roku

ok. godzinę temu

sprajtka wskazał(a) tekst Jest to mój pogląd i [...] na kandydata do tekstu dnia, autor: Henry Monnier

ok. 2 godziny temu

sprajtka skomentował(a) tekst lubię być parasolką [...] autorstwa CierpkaWoda

ok. 2 godziny temu

sprajtka skomentował(a) tekst i choć twój obiektyw [...] autorstwa tusiak

ok. 2 godziny temu

sprajtka skomentował(a) tekst lubię być parasolką [...] autorstwa CierpkaWoda

ok. 5 godzin temu

sprajtka skomentował(a) tekst Podobno moneta leży na [...] swojego autorstwa

dzisiaj, godz. 8:30

PetroBlues skomentował(a) tekst Podobno moneta leży na [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 21:32

yestem skomentował(a) tekst Podobno moneta leży na [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 18:37

tallea skomentował(a) tekst W dobry tonie betonie [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 15:15

sprajtka skomentował(a) tekst W dobry tonie betonie [...] swojego autorstwa

wczoraj, godz. 10:52

tallea skomentował(a) tekst W dobry tonie betonie [...] autorstwa sprajtka