24 maja 2022 roku, godz. 00:23 125,0°C
Naja Ela
 24 maja 2022 roku, godz. 16:59

Taaa... Rzeczywistość jaka jest, to każdy widzi. Wydaje się bardzo często odrealniona. Jest tak straszna albo tak absurdalna. Trudno zachować w tym wszystkim ciągłość spokoju, zrozumienia, wiary, radości...

 23 maja 2022 roku, godz. 8:04 65,1°C
RedRose Róża
 24 maja 2022 roku, godz. 18:38

Ala jest szerokopasmowa dziewczyna :)

 22 maja 2022 roku, godz. 6:39 79,2°C
Infinite Gentleman Night Rafał
 22 maja 2022 roku, godz. 17:07

Super to ujęłaś Alu i to w tak niewielkiej ilości słów ,tylko że patrząc przez to okienko ,wciąż powinnaś czuć się Panienką hehehe
Ciepło pozdrawiam :)

 21 maja 2022 roku, godz. 00:01 43,6°C
OGRODY-MARZEŃ Ola. M.
 21 maja 2022 roku, godz. 20:07

Najlepsze wakacje są w ogrodzie marzeń :-) p
Wszystko się spełnia i jest fajnie :-) p

 20 maja 2022 roku, godz. 00:01 19,8°C
Smi
 20 maja 2022 roku, godz. 22:23

grubo

 19 maja 2022 roku, godz. 9:18 118,3°C
 Tekst dnia 20 maja 2022 roku
yestem yestem
 24 maja 2022 roku, godz. 1:10

Przekonałaś mnie, będę nagi. :))

Słowem nie wyrazisz, a wyrazem  nie wysłowisz...
_jekatiierina_ Jekatierina
 2 marca 2021 roku, godz. 21:14

Sprajtka ja chciałam tylko napisać, że choć Cie osobiście nie znam to uwielbiam Cię czytać

 17 maja 2022 roku, godz. 9:46 58,1°C
maba Ewka... albo nie
 17 maja 2022 roku, godz. 10:08

I odwrotnie...

 16 maja 2022 roku, godz. 10:27 43,8°C
marka piotr
 19 maja 2022 roku, godz. 21:56

Dobre...

Nasze ujścia trują innych...
sprajtka Ala
 10 maja 2012 roku, godz. 22:54

życie ściekami płynie...
Ale to stwierdzenie ogólne i niekoniecznie prawdziwe:) Telewizja mnie zanieczyszcza i inne środki masowego przekazu...

Szukając brzydoty w innych nie stajemy się piękniejsi...
yestem yestem
 16 maja 2022 roku, godz. 00:27

Lecz łatwiej jest pobrudzić tło, niż wyczyścić samych siebie...
Gratuluję. :)

 11 maja 2022 roku, godz. 9:01 26,6°C
otoko
 12 maja 2022 roku, godz. 7:56

W necie nie ma miłości
Ona jest w człowieku.

Nie wszystko przesadzone się przyjmie...
fyrfle Mirek
 13 sierpnia 2015 roku, godz. 11:29

Zycie to nie bajka więc?

Życie zalewa Nas "potem"...
sprajtka Ala
 1 września 2021 roku, godz. 19:18

Coś w tym jest." Potem" może nie nadejść, ale człowiek się na nie szykuje, licząc że zdąży skorzystać...

Pokaż kawałek twarzy, a Ci gębę doprawią...
yestem yestem
 12 maja 2022 roku, godz. 14:54

Gratulacje. :))

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
sprajtka
2 239 tekstów 206 567
Wszystkie teksty, str. 8