7 października 2022 roku, godz. 00:47 120,6°C
Es van Guard Sławek
 8 października 2022 roku, godz. 12:16

Pięknie.
W kroplach deszczu rozbite
Powietrzem rozsypane... - zapamiętam. ❤️

 4 października 2022 roku, godz. 00:12 74,1°C
NoMadAtAll
 4 października 2022 roku, godz. 22:37

tak po miłościowemu.. ;P
~Jak to ktoś kiedyś powiedział,,,

 3 października 2022 roku, godz. 9:28 44,9°C
Monika M. M.
 3 października 2022 roku, godz. 11:57

Pewnie dlatego, że serce masz szczególnie wrażliwe.
:)

 2 października 2022 roku, godz. 9:10 53,6°C
yestem yestem
 2 października 2022 roku, godz. 11:28

Cała Ala, wymaż... wymierzona. :))

 30 września 2022 roku, godz. 18:25 40,8°C
yestem yestem
 2 października 2022 roku, godz. 11:50

Jak... ramMONA - dama z bobrem? ;) :D
Miłego dnia. :))

 24 września 2022 roku, godz. 13:45 54,4°C
 23 września 2022 roku, godz. 7:20 75,4°C
Sexoh't Bronek
 24 września 2022 roku, godz. 13:59

To przez pośpiech :)

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
sprajtka
2 340 tekstów 241 999
Wszystkie teksty, str. 8