12 czerwca 2021 roku, godz. 12:19 26,6°C
zielonakredka ula a może marta
 12 czerwca 2021 roku, godz. 23:58

Taki grymas potrafi rozbawić :)

Inteligencja kapituluje przy głupiej miłości...
zielonakredka ula a może marta
 13 czerwca 2021 roku, godz. 00:02

Głupia miłość potrafi rozbroić ze wszystkiego. :)

Należy wymalować wszystkie ścieżki, którymi podążaliśmy i oznaczyć jako nieprzejezdne, to jedyny sposób by odnaleźć to co w nas nieodkryte...
zielonakredka ula a może marta
 11 czerwca 2021 roku, godz. 7:58

Poszukiwanie i odkrywanie jest wpisane w nasze życiowe labirynty.

Myśli duszą...
zielonakredka ula a może marta
 10 czerwca 2021 roku, godz. 21:50

Czasem brakuje tchu aby wyjść z na powietrze :)

 5 czerwca 2021 roku, godz. 13:06 41,7°C
yetick Jerzy
 6 czerwca 2021 roku, godz. 10:56

...nawet w uzębieniu 😂😂😂

 4 czerwca 2021 roku, godz. 11:58 29,8°C
yestem yestem
 5 czerwca 2021 roku, godz. 10:29

ЯркаФУЯрка? :P
Grają, ale zwykle fałszywie. :D

 3 czerwca 2021 roku, godz. 13:37 66,4°C
danioł daniel tomczyk
 4 czerwca 2021 roku, godz. 15:08

W moim rozumieniu narzucanie czegokolwiek nie ma nic wspólnego z Prawdziwą Miłością. Z mojego punktu widzenia chrześcijaństwo to przede wszystkim "włóczenie się" z Chrystusem, a ta Droga rodzi jedynie wolność.
(oczywiście to subiektywne pojmowanie)

Rozumiem jednak (tak mi się wydaje) co miałaś na myśli.

 2 czerwca 2021 roku, godz. 11:46 57,1°C
danioł daniel tomczyk
 2 czerwca 2021 roku, godz. 21:16

"Pan widzi: krzesło, ławkę, stół, a ja - rozdarte drzewo."

 29 maja 2021 roku, godz. 18:16 346,7°C
 Tekst dnia 30 maja 2021 roku
sprajtka Ala
 31 maja 2021 roku, godz. 1:43

Dziękuję za wyrażenie, tym bardziej, że niespodziewane😁

 28 maja 2021 roku, godz. 8:58 6,6°C
bystry76
 28 maja 2021 roku, godz. 11:31

To ja sobie z szuflady też wyciągnę hehe

Łzy nie zmieniają faktów...
sprajtka Ala
 26 stycznia 2016 roku, godz. 23:23

Fakty w ustach kłamcy bywają płynne;)

 26 maja 2021 roku, godz. 16:43
yestem yestem
 26 maja 2021 roku, godz. 19:48
Z powodu suszy uczuć ludzie niszczą w sobie deszcz.
Naja Ela
 24 maja 2021 roku, godz. 21:45

Deszcz oczyszcza, odradza, susza wypala i zabija...

Łatwo jest poświęcić wszystko, gdy nie ma się nic...
bystry76
 24 maja 2021 roku, godz. 15:13

Faceci w czerni ;))

Najlepiej określają nas, nasze tajemnice...
sprajtka Ala
 22 maja 2021 roku, godz. 18:11

Nie wiem, raczej nie...a to stary film, gdyż myśl z 2011roku

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
sprajtka
2 094 teksty 149 793
Wszystkie teksty, str. 8