Często dodajemy ,żeby komuś ująć...
sprajtka Ala
 12 grudnia 2011 roku, godz. 12:38

Lubię podsumowywać;)

 29 października 2022 roku, godz. 11:27 38,3°C
Serce zakrywa oczy, by rozum się pogubił...
bystry76
 19 marca 2022 roku, godz. 21:27

Nie czaruj...

 27 października 2022 roku, godz. 10:36 28,0°C
kukaczka Marlena
 30 października 2022 roku, godz. 7:01

Taki z lekka kulawy przedświt 🍁😁

 24 października 2022 roku, godz. 11:24 30,3°C
piórem2 Bożena
 24 października 2022 roku, godz. 20:05

"Wirgin River " albo "Outlander"

 21 października 2022 roku, godz. 00:48 58,2°C
Strange one Adam
 21 października 2022 roku, godz. 14:01

Wszystkie?
Tę przez Ciebie pisane, też ? 😉

 16 października 2022 roku, godz. 11:04 126,3°C
yestem yestem
 16 października 2022 roku, godz. 13:28

Czasami, tak też mi się wydaje,
gdy lekkie obyczaje... ;)
Pozdrawiam. :))

 14 października 2022 roku, godz. 7:31 77,0°C
2010 Wiktoria
 14 października 2022 roku, godz. 16:23

Rzadko brakuje mi słów, ale po tych dwóch nagle mnie zamurowało.

 13 października 2022 roku, godz. 8:52 38,6°C
yestem yestem
 14 października 2022 roku, godz. 10:53

Spogląda na ciebie, żyłkę napina na skroni...
Co chowasz dla mnie... w zaciśniętej dłoni? ;)

 12 października 2022 roku, godz. 4:52 76,0°C

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
sprajtka
2 344 teksty 242 571
Wszystkie teksty, str. 7