7 czerwca 2022 roku, godz. 4:45 55,6°C
ODIUM Imię? Takie, jakie mi nadasz.
 7 czerwca 2022 roku, godz. 10:55

W niektórych warunkach życiowych to nie działa.

 6 czerwca 2022 roku, godz. 00:44 115,9°C
Bromba Tomasz /pikolo/
 6 czerwca 2022 roku, godz. 10:37

Nikogo to nie ominie, zatem cieszmy się życiem.

 5 czerwca 2022 roku, godz. 9:56 116,5°C
 Tekst dnia 6 czerwca 2022 roku
yestem yestem
 6 czerwca 2022 roku, godz. 23:57

Czaslicja? ;)

 4 czerwca 2022 roku, godz. 10:03 39,6°C
bystry76
 4 czerwca 2022 roku, godz. 12:11

😁

 3 czerwca 2022 roku, godz. 1:33 211,2°C
 Tekst dnia 4 czerwca 2022 roku
ODIUM Imię? Takie, jakie mi nadasz.
 4 czerwca 2022 roku, godz. 00:29

Ogrzej mnie! 😉
Zimni są gorący w środku i często vice versa.

https://youtu.be/sXbXGhSKz7I

 2 czerwca 2022 roku, godz. 11:56 171,7°C
Irracja Grzegorz, Antoni.
 3 czerwca 2022 roku, godz. 12:29

... a niespłukany z mamoną...

;-)

 1 czerwca 2022 roku, godz. 13:06 51,8°C
szpiek Mariusz, Belzebiusz
 1 czerwca 2022 roku, godz. 14:13

A dopływy?

Nawyk zatraca sumienie...
yestem yestem
 14 września 2013 roku, godz. 12:38

Nawyki są pozbawione sumienia. :P
Fajny aforek i komentarze też całkiem ciekawe.
Pozdrawiam. :)

Życie jest jak " szpital psychiatryczny", człowiek leży bez sensu, prawda leży gdzieś po środku, a nadzieja ledwo dyszy...
kati75 Kati
 30 maja 2022 roku, godz. 23:22

Czyli ,całe życie na" wariackich papierach"

 29 maja 2022 roku, godz. 00:21 79,9°C
 Tekst dnia 1 czerwca 2022 roku
Jacob_Filth Jot
 1 czerwca 2022 roku, godz. 12:25

Przecież chodzenie w cudzych butach grozi grzybicą :P
nigdy nie ubieram kapci u kogoś w gościach, gdy jest mi to proponowane

 28 maja 2022 roku, godz. 00:05 56,4°C
szpiek Mariusz, Belzebiusz
 28 maja 2022 roku, godz. 23:37

Przy różnicy potencjałów iskrzy

 27 maja 2022 roku, godz. 00:53 44,8°C
<em>Niedzielnych</em> kierowców prowadzą znaki na niebie...
nicola-57 marianna
 2 marca 2015 roku, godz. 22:21

a pieszych? świetny tekst :)

Nie należy przywiązywać się do własnych początków i końców...
sprajtka Ala
 22 maja 2015 roku, godz. 1:28

Miłego:) Fajnie, że doszłaś do moich staroci;)

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
sprajtka
2 239 tekstów 206 571
Wszystkie teksty, str. 7