9 marca 2021 roku, godz. 4:56 86,5°C
Anna S. Anna Szyrwińska
 9 marca 2021 roku, godz. 16:50

Jeśli tylko możemy zastąpić je innym, zawsze możemy je uwolnić :)

 7 marca 2021 roku, godz. 11:22 102,0°C
marka piotr
 7 marca 2021 roku, godz. 13:06

Myśl na terapię.

Można cudownie mówić, pisać ładnie nadętymi literkami wielkie myśli, ale najtrudniej jest pięknie czynić...
kuloodporna kamizelka...kulokropkowa
 6 marca 2021 roku, godz. 23:29

Tak ....oj tak tak......:)

Zmysłowa kobieta i światło rozprasza...
Smurf007 Tomek
 18 kwietnia 2012 roku, godz. 12:02

ŚŚŚliczne.
Kurde muszę się z powrotem skupić ;)

Odcinając korzenie stajemy się kwiatem w cudzej butonierce...
zielonakredka ula a może marta
 3 marca 2021 roku, godz. 12:57

Raczej zwiędniętą poszetką... pozdrawiam

Słowem nie wyrazisz, a wyrazem  nie wysłowisz...
_jekatiierina_ Jekatierina
 2 marca 2021 roku, godz. 21:14

Sprajtka ja chciałam tylko napisać, że choć Cie osobiście nie znam to uwielbiam Cię czytać

Łatwo wciskać kit , gdy zaszklone oczy...
Odys syn Laertesa dandeLion
 1 marca 2021 roku, godz. 18:30

...a im bardziej kolorowe szkiełka, tym więcej kitu się zmieści

Moje    <em>j e d n o d n i o w e    </em>     szczęście na 7 liter   :  <em> w y p ł a t a</em>
Naja Ela
 28 lutego 2021 roku, godz. 21:03

Szczęście, szczęściem..., starczyć ma na cały miesiąc...😌

Przyczyna katastrof budowlanych:

<em>Nierówno pod sufitem</em><em>...</em>
NE-MO Piotr
 8 października 2011 roku, godz. 16:47

dobre hahah

<em>Na granicy grzechu kończą się zasady</em><em>...</em>
Odys syn Laertesa dandeLion
 1 marca 2021 roku, godz. 17:57

Z zasady granic nie znają... Gdyż ciągle je poszerzają.
I tylko po to by łamać... Bez granic (bezszczelnie) kłamać.

<em>Matematyka życia</em>:
 Jestem gotowa , ale nie całkiem...
zielonakredka ula a może marta
 25 lutego 2021 roku, godz. 22:41

Nigdy nie jesteśmy gotowi na wszystko. Zawsze zbiór jest nieparzysty

 24 lutego 2021 roku, godz. 10:20
Odys syn Laertesa dandeLion
 1 marca 2021 roku, godz. 18:09

...by dać pierwszeństwo wątrobie

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
sprajtka
1 997 tekstów 119 515
Wszystkie teksty, str. 7