19 grudnia 2022 roku, godz. 10:56 42,8°C
yestem yestem
 20 grudnia 2022 roku, godz. 12:46

W parze cieplej. :))

 17 grudnia 2022 roku, godz. 9:15 53,9°C
bystry76
 18 grudnia 2022 roku, godz. 12:55

Nie lubię tych dużych liter u ciebie ;p

 15 grudnia 2022 roku, godz. 11:08 28,0°C
 11 grudnia 2022 roku, godz. 11:49 55,1°C
Es van Guard Sławek
 12 grudnia 2022 roku, godz. 00:42

Kto stoi w miejscu - cofa się...
Kto się cofa - znajduje się w ruchu.
Więc z tym staniem :)
Pozdrawiam. 🌷

Skoro ktoś jest kompletnym idiotą, to nie potrzebuje do pary jeszcze półgłówka...
piórem2 Bożena
 24 października 2021 roku, godz. 22:59

Niech zgadnę, to ktoś z cytatow?
A już wiem na A a czasami na y ?

Są uśmiechy zbyt krótkie, aby zakryć cały smutek...
yestem yestem
 9 grudnia 2022 roku, godz. 1:50

Są uśmiechy tak piękne, że... zawstydzają śmierć. :)

 6 grudnia 2022 roku, godz. 00:50 63,4°C
Grazyna K.
 6 grudnia 2022 roku, godz. 5:47

na pastwisku krowy pastwią się nad trawą - tak mi się skojarzyło

Dobrze dojrzeć, by dobrze dojrzeć...
bystry76
 26 stycznia 2022 roku, godz. 17:28

Widzi mi się ta myśl...

 24 listopada 2022 roku, godz. 00:00 78,3°C
RozaR Roza
 24 listopada 2022 roku, godz. 7:19

Ciekawie i do myślenia ..............

 23 listopada 2022 roku, godz. 9:55 66,8°C
Pani Piołun .
 23 listopada 2022 roku, godz. 21:13

Każdy bywa roztrojony 😉

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
sprajtka
2 344 teksty 242 557
Wszystkie teksty, str. 5