4 stycznia 2021 roku, godz. 10:52 45,1°C
KikiTru
 4 stycznia 2021 roku, godz. 12:37

Aha :)

Nie znieczulisz życia zaszywając się w bólu...
zielonakredka ula a może marta
 3 stycznia 2021 roku, godz. 12:52

Ból trzeba zaakceptować i być z nim w ciepłej symbiozie. Bo życie nie jest bajką.

 2 stycznia 2021 roku, godz. 12:19 33,7°C
sprajtka Ala
 2 stycznia 2021 roku, godz. 17:50

Nie biorę tego na siebie 😉

 1 stycznia 2021 roku, godz. 13:31 91,6°C
sprajtka Ala
 2 stycznia 2021 roku, godz. 20:51

Tuska 😁😜

 31 grudnia 2020 roku, godz. 15:56 70,2°C
zielonakredka ula a może marta
 1 stycznia 2021 roku, godz. 9:07

Pomyślności i miłości.

 30 grudnia 2020 roku, godz. 7:21 60,6°C
sprajtka Ala
 30 grudnia 2020 roku, godz. 12:07

Wyspamowani? To dobrze...
Nie ociągać się, życie nie będzie czekać...😁

 28 grudnia 2020 roku, godz. 6:36 84,2°C
sprajtka Ala
 28 grudnia 2020 roku, godz. 12:15

Oj tak...

Wygląd kobiety zależy od tego co nosi w sobie, a nie na sobie...
CierpkaWoda Wiola
 27 grudnia 2020 roku, godz. 18:56

A nawet człowieka..

 25 grudnia 2020 roku, godz. 14:01 64,9°C
sprajtka Ala
 26 grudnia 2020 roku, godz. 21:40

...i smacznie

Współczesne inwalidztwo- brak pleców...
apostrof1
 23 grudnia 2020 roku, godz. 11:05

mam plecy !
mam garba

 22 grudnia 2020 roku, godz. 16:40 73,0°C
maba Ewka... albo nie
 22 grudnia 2020 roku, godz. 20:29
Edytowano 22 grudnia 2020 roku, godz. 20:29

I na czasie :)

 21 grudnia 2020 roku, godz. 8:20 151,3°C
 Tekst dnia 22 grudnia 2020 roku
Meron Sebek
 22 grudnia 2020 roku, godz. 18:55

Ala lubi patrzeć z góry, ale morze to i lepiej widać z dna :)

Ciemnoty nie trzeba ze święcą szukać...
zielonakredka ula a może marta
 20 grudnia 2020 roku, godz. 9:09

Wszędzie błyska "elokwencją" nawet w ciemności :)

Prawda jest jak światło, gdy puścisz ją wolno wróci jako tęcza...
szpiek Mariusz, Belzebiusz
 20 sierpnia 2020 roku, godz. 9:49

Oczywiście ta prawdziwa, 7 kolorów

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
sprajtka
1 903 teksty 95 862
Wszystkie teksty, str. 5