18 lipca 2022 roku, godz. 5:01 40,2°C
silvershadow __
 18 lipca 2022 roku, godz. 7:10

Bywa

 14 lipca 2022 roku, godz. 10:24 82,8°C
marka piotr
 14 lipca 2022 roku, godz. 21:47

Prawda

 8 lipca 2022 roku, godz. 16:25 16,5°C
bystry76
 8 lipca 2022 roku, godz. 19:24

k jak kajak

 6 lipca 2022 roku, godz. 13:37 38,3°C
ODIUM Imię? Takie, jakie mi nadasz.
 6 lipca 2022 roku, godz. 13:42

Maksymalnie sto lub ponad sto lat, chyba że jest się facetem. 😉

 5 lipca 2022 roku, godz. 19:28 21,0°C
orion ..
 5 lipca 2022 roku, godz. 20:00

:)

 3 lipca 2022 roku, godz. 00:44 35,1°C
 1 lipca 2022 roku, godz. 10:40 63,9°C
Niesa
 1 lipca 2022 roku, godz. 13:20

Chciałabym być motylem, niestety teraz jeszcze tkwię w fazie przejściowej... :)

 30 czerwca 2022 roku, godz. 4:47 85,8°C
 Tekst dnia 2 lipca 2022 roku
szpiek Mariusz, Belzebiusz
 3 lipca 2022 roku, godz. 14:24

Żydzi mawiają tak:
Pieniądze nie są tak dobre, jak zły jest ich brak.

 28 czerwca 2022 roku, godz. 7:03 48,6°C
maba Ewka... albo nie
 28 czerwca 2022 roku, godz. 11:02

Cienno wszędzie, głucho wszędzie... burza będzie? :))

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
sprajtka
2 239 tekstów 206 567
Wszystkie teksty, str. 5