25 kwietnia 2021 roku, godz. 00:08 123,2°C
 Tekst dnia 28 kwietnia 2021 roku
one drop for all Eliza
 28 kwietnia 2021 roku, godz. 22:43

smutne

 24 kwietnia 2021 roku, godz. 00:05 42,1°C
yestem yestem
 24 kwietnia 2021 roku, godz. 23:19

Jak by na to nie spojrzeć... widzę stanik. :P:D

 23 kwietnia 2021 roku, godz. 1:25 38,2°C
sprajtka Ala
 23 kwietnia 2021 roku, godz. 11:35

W cudzych spojrzeniach, człowiek przechodzi jakby bokiem...

 22 kwietnia 2021 roku, godz. 00:01 42,6°C
Malusia_035 Malusia
 22 kwietnia 2021 roku, godz. 11:18

Mentalny umysł :)

Bravo Alice :) Pozdrawiam Cieplutko :)

 21 kwietnia 2021 roku, godz. 1:28 73,8°C
Malusia_035 Malusia
 21 kwietnia 2021 roku, godz. 12:15

Duszą i dudnią ...

Super Alice :) Pozdrawiam Serdecznie :)

 19 kwietnia 2021 roku, godz. 21:31 48,3°C
yestem yestem
 19 kwietnia 2021 roku, godz. 22:01

Zalewasz? ;)

 18 kwietnia 2021 roku, godz. 11:16 45,9°C
marka piotr
 18 kwietnia 2021 roku, godz. 19:46

A to prawda...

 17 kwietnia 2021 roku, godz. 16:43 114,4°C
szpiek Mariusz, Belzebiusz
 18 kwietnia 2021 roku, godz. 10:39

Ale horyzonty masz szerokie 🙂
Pozdrawiam

 15 kwietnia 2021 roku, godz. 15:25 46,6°C
Monika M. M.
 15 kwietnia 2021 roku, godz. 19:24

Albo...
Miziać podczas czytania:)

 14 kwietnia 2021 roku, godz. 7:52 16,6°C
silvershadow __
 14 kwietnia 2021 roku, godz. 9:31

tonie łódka z lustra

 13 kwietnia 2021 roku, godz. 7:18
yestem yestem
 13 kwietnia 2021 roku, godz. 19:12

Czasami to... dobrze. ;)

 12 kwietnia 2021 roku, godz. 4:59
 10 kwietnia 2021 roku, godz. 11:48
bystry76
 10 kwietnia 2021 roku, godz. 15:32

Atom nie jest zbity...

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
sprajtka
1 997 tekstów 119 515
Wszystkie teksty, str. 4