14 marca 2022 roku, godz. 8:19 50,4°C
dżusta Dżusta
 14 marca 2022 roku, godz. 15:42
Edytowano 14 marca 2022 roku, godz. 22:22

Warto się wyleczyć ze stanu, że zawsze trzeba mieć rację 🙂

 12 marca 2022 roku, godz. 20:43 19,8°C
Infinite Gentleman Night Rafał
 13 marca 2022 roku, godz. 9:52

Ale też nie możemy wciąż ustępować Alu ,żeby móc swobodnie oddychać :)
Pozdrawiam niedzielnie i serdecznie Sprajtuś 🙂🌞

 11 marca 2022 roku, godz. 12:52 38,7°C
yestem yestem
 12 marca 2022 roku, godz. 2:47

Dlatego, lepiej w parze. :D

 10 marca 2022 roku, godz. 12:59 83,2°C
bystry76
 11 marca 2022 roku, godz. 20:57

Tobie to lata i bez skrzydeł 😉

W ciemnościach serca trudno dostrzec szarego człowieka...
yestem yestem
 13 lutego 2021 roku, godz. 22:57

ale wystarczy zmrużyć oczy, by dostrzec jego światło... :)

 8 marca 2022 roku, godz. 10:48 33,6°C
yestem yestem
 9 marca 2022 roku, godz. 22:52

Czyżby olbrzyma filistyńskiego pokonał nie Dawid, tylko... kamica? ;)
Dobranoc. :))

 7 marca 2022 roku, godz. 9:10 609,0°C
 Tekst dnia 8 marca 2022 roku
otoko
 9 marca 2022 roku, godz. 10:52

Ciekawy temat.
Tak jak mówienie o patriotyźmie w czasie pokoju, to tylko słowa, tak dzielenie się pokojem w czasie wojny, to "odruch z automatu".

 6 marca 2022 roku, godz. 11:12 89,1°C
maba Ewka... albo nie
 6 marca 2022 roku, godz. 21:00

To broń obosieczna...

 5 marca 2022 roku, godz. 2:25 55,3°C
yestem yestem
 5 marca 2022 roku, godz. 9:35

Oooczyy kobiet potrafią rzucać cień nawet w południe. ;)

 27 lutego 2022 roku, godz. 4:19 24,3°C
 26 lutego 2022 roku, godz. 9:06 26,6°C
oszi3 Miki
 26 lutego 2022 roku, godz. 14:51

Weź magiczną pigułkę. :)

 23 lutego 2022 roku, godz. 7:39 29,3°C
orion ..
 14 marca 2022 roku, godz. 21:37

tylko nie przebiegać. a da się żyć ;)

 18 lutego 2022 roku, godz. 10:14 53,4°C
Monika M. M.
 18 lutego 2022 roku, godz. 18:26

"Lej"esz wodę na młyn pre-tekstów!
:)

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
sprajtka
2 132 teksty 185 231
Wszystkie teksty, str. 4