1 sierpnia 2022 roku, godz. 14:23 112,2°C
yestem yestem
 1 sierpnia 2022 roku, godz. 22:15

Niedobrze... on w obliczu zasad całkiem... obojętnieje... ;)

 31 lipca 2022 roku, godz. 12:15 218,6°C
 Tekst dnia 1 sierpnia 2022 roku
Wagarowiczka Anita
 1 sierpnia 2022 roku, godz. 19:58

Ślicznie :-)

 28 lipca 2022 roku, godz. 1:32 77,8°C
bystry76
 28 lipca 2022 roku, godz. 6:55

Zasłona dymna...

 27 lipca 2022 roku, godz. 00:36 20,0°C
Baartekk
 27 lipca 2022 roku, godz. 00:47

W końcu się usmaży. :D

Boli to, czego się nie ma...
oszi3
 25 lipca 2022 roku, godz. 16:18

Czasem ma się tylko ból i zmartwienia aż by się chciało powiedzieć — chcę tylko świętego spokoju. ;)

Czas się wydaje...
igosia Małgorzata
 23 września 2021 roku, godz. 19:31

Głębokie to ♥

 21 lipca 2022 roku, godz. 16:30 76,0°C
bystry76
 21 lipca 2022 roku, godz. 20:42

nie pytam
błądzę w domysłach
pruję jak nić
rwąc życie
nie pękam
nabierając powietrza
znam odpowiedź
nie pytaj

 20 lipca 2022 roku, godz. 4:48 26,5°C
stepbyson ifan
 20 lipca 2022 roku, godz. 13:28

który ktoś ci zrobił na imprezie kiedy spałeś

 19 lipca 2022 roku, godz. 7:48 23,2°C
yestem yestem
 19 lipca 2022 roku, godz. 23:17

Czyli... zgubiłaś... ołówek... ;)
A może warto użyć pióra... wiecznego? :)

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
sprajtka
2 239 tekstów 206 571
Wszystkie teksty, str. 4