29 stycznia 2023 roku, godz. 1:17 21,0°C
Irracja Grzegorz, Antoni.
 29 stycznia 2023 roku, godz. 3:18

... Ala, a nie potrzebujesz fach-barana?... 😛

 28 stycznia 2023 roku, godz. 00:54 90,3°C
Refer Rafał
 28 stycznia 2023 roku, godz. 3:00

Kubki smakowe nie pracują :(

 6 stycznia 2023 roku, godz. 18:54 44,8°C
 5 stycznia 2023 roku, godz. 9:21 50,4°C
Irracja Grzegorz, Antoni.
 5 stycznia 2023 roku, godz. 11:40

... kurde la belle, chirurg potrzebny od zaraz... a może psycholog ?...

;-)

 30 grudnia 2022 roku, godz. 1:00 64,0°C
otoko
 31 grudnia 2022 roku, godz. 10:13

Zaraz po przebudzeniu, odkrywamy się na nowo :)

 29 grudnia 2022 roku, godz. 10:56 34,5°C
one drop for all Eliza
 30 grudnia 2022 roku, godz. 5:48

jak oplakany to juz nie depresja :)

Tworzą mnie wiersze...
Victoria Angel
 11 lutego 2022 roku, godz. 15:43

Bardzo ciekawe. :-)

https://sladempoplatanychmysli.blogspot.com
Zapraszam na bloga do mnie. :-)

 25 grudnia 2022 roku, godz. 12:03 94,3°C
bystry76
 26 grudnia 2022 roku, godz. 22:24

Codziennie warto spróbować...

W ciemnościach serca trudno dostrzec szarego człowieka...
yestem yestem
 13 lutego 2021 roku, godz. 22:57

ale wystarczy zmrużyć oczy, by dostrzec jego światło... :)

Dobry wieczór, gdy dzień dobry
kuloodporna kamizelka...kulokropkowa
 5 sierpnia 2021 roku, godz. 00:19

.....dobry dzień, gdy noc spokojna......😊🌼🌼🌼

 21 grudnia 2022 roku, godz. 11:04 22,2°C
one drop for all Eliza
 21 grudnia 2022 roku, godz. 18:15

madre ;):)

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
sprajtka
2 344 teksty 242 571
Wszystkie teksty, str. 4