26 sierpnia 2020 roku, godz. 4:53 23,1°C
maba
 30 sierpnia 2020 roku, godz. 10:43

Słowna fotowoltyżerka 🤓👍

Słońce lubi zachodzić w głowę...
sprajtka Ala
 26 sierpnia 2020 roku, godz. 18:52
Paranoja...deszcz nie popada
yestem yestem
 25 sierpnia 2020 roku, godz. 12:04

Albo suszy zęby, jak są wiatry... 😉

Z deszczem dreszczem
Zapada melancholia
Jestem w niebie
sprajtka Ala
 24 sierpnia 2020 roku, godz. 22:15

Też tak uważam:)

 22 sierpnia 2020 roku, godz. 8:22 116,7°C
sprajtka Ala
 22 sierpnia 2020 roku, godz. 22:25

Dobra interpretacja:)

 21 sierpnia 2020 roku, godz. 8:16 44,2°C
sprajtka Ala
 21 sierpnia 2020 roku, godz. 13:20

Może za bardzo zamulamy;)

Prawda jest jak światło, gdy puścisz ją wolno wróci jako tęcza...
szpiek Mariusz, Belzebiusz
 20 sierpnia 2020 roku, godz. 9:49

Oczywiście ta prawdziwa, 7 kolorów

Człowiek jak latawiec nawet na sznurku bez wiatru nie pofrunie...
sprajtka Ala
 19 sierpnia 2020 roku, godz. 14:16

Maba, wyjęłaś mi to z ust;)

 18 sierpnia 2020 roku, godz. 8:41 12,5°C
Sylwia P.
 19 sierpnia 2020 roku, godz. 10:11

Hmmm, kojarzy mi się z plackaczem. Jakby to inaczej ująć, wyszłaby twarz w objęciu dłoni...

 17 sierpnia 2020 roku, godz. 14:18 46,2°C
 Tekst dnia 18 sierpnia 2020 roku
sprajtka Ala
 18 sierpnia 2020 roku, godz. 8:40

Oooo...to taka nominacja z zaskoczenia.
Dziękuję uprzejmie za gratulacje, przystanek pod myślą, oraz wpisy:)

 16 sierpnia 2020 roku, godz. 00:01 29,9°C
yestem yestem
 17 sierpnia 2020 roku, godz. 13:12

A w ogóle, to o co siem rozchodzi? 😉

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku