17 lutego 2011 roku, godz. 12:57 327,3°C
fyrfle Mirek
 17 września 2014 roku, godz. 20:53

Madra obserwacja, ale co ma robic jak powinna dostawać, a nie dostaje, a ochota jest zawsze w człowieku.

 16 lutego 2011 roku, godz. 1:05 342,5°C
fyrfle Mirek
 23 lutego 2015 roku, godz. 18:04

Tak tworzysz myśli ponadczasowe.

 15 lutego 2011 roku, godz. 2:58 298,8°C
ODIUM Imię? Takie, jakie mi nadasz.
 19 lipca 2021 roku, godz. 11:31

Dziękuję, Alu, za odpowiedź. :-)

Dla mnie z kolei „znać się na żartach” to wiedzieć, że żart nigdy nie jest niewinny. Często w „żartach” przemycamy własne pragnienia, prawdę, którą boimy się objawić wprost ze względu na strach przed ostracyzmem, odrzuceniem itp. Potem, gdy ktoś się na nas obrazi (bo dobrze wie, czym jest żart), mawiamy „no przecież to tylko żart, nie znasz się na żartach?”... nieświadomi tego, że w istocie sami nie znamy się na żartach.

 14 lutego 2011 roku, godz. 1:02 996,7°C
fyrfle Mirek
 1 września 2014 roku, godz. 18:17

taaaa...

 11 lutego 2011 roku, godz. 7:45 481,6°C
 Tekst dnia 9 listopada 2012 roku
sprajtka Ala
 1 września 2014 roku, godz. 20:00

a to chętnie oglądnę;)

 2 lutego 2011 roku, godz. 17:41 534,3°C
sprajtka Ala
 1 września 2014 roku, godz. 19:08

tyż piknie mówi...

 31 stycznia 2011 roku, godz. 21:31 384,7°C
sprajtka Ala
 1 września 2014 roku, godz. 18:01

he he...no właśnie;)

 24 stycznia 2011 roku, godz. 10:50 382,2°C
fyrfle Mirek
 2 września 2014 roku, godz. 22:57

tak, gdybym docnił siebie,to...

 18 stycznia 2011 roku, godz. 16:44 191,1°C
 Tekst dnia 15 czerwca 2020 roku
Naja Ela
 15 czerwca 2020 roku, godz. 20:34

Przypomniałaś mi pewne urodziny Alice... Ale człowiek miał fantazje :-)))

 13 stycznia 2011 roku, godz. 9:34 167,1°C
fyrfle Mirek
 17 września 2014 roku, godz. 20:51

Tak. Dyskutowałem o tym wielokrotnie z Kazomierzem, i dlatemu żal, że nie można Twoich myśli wydrukować...jako książki, a można by...

 7 stycznia 2011 roku, godz. 1:09 106,6°C
sprajtka Ala
 19 stycznia 2015 roku, godz. 13:37

ładnie to zaokrągliłeś:)

 27 grudnia 2010 roku, godz. 20:38 514,1°C
fyrfle Mirek
 29 grudnia 2014 roku, godz. 11:59

Wręcz ma predyspozycje do świeżego spojrzenia uciekając od wspomnień.

 2 grudnia 2010 roku, godz. 1:49 179,1°C
 Tekst dnia 8 listopada 2012 roku
sprajtka Ala
 9 stycznia 2015 roku, godz. 20:51

eeee tam:)

 1 grudnia 2010 roku, godz. 15:26 151,6°C
sprajtka Ala
 12 stycznia 2015 roku, godz. 19:11

W taki sposob lepiej znosi sie zycie...

 28 listopada 2010 roku, godz. 16:01 109,4°C
Ginsana Ginsana
 13 czerwca 2014 roku, godz. 22:13

o kurcze :)

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
sprajtka
2 236 tekstów 206 046
Wszystkie teksty, str. 149