23 maja 2011 roku, godz. 13:38 213,9°C
kati75 Kati
 4 lipca 2021 roku, godz. 21:20
Edytowano 4 lipca 2021 roku, godz. 21:24

"Sąd sądem ,ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie"🙂

 22 maja 2011 roku, godz. 12:58 165,8°C
sprajtka Ala
 6 października 2015 roku, godz. 19:43

Cieszę się, z Was to spotkało i trzymam za Was kciuki:))

 20 maja 2011 roku, godz. 12:40 642,7°C
apostrof1
 23 grudnia 2020 roku, godz. 11:05

mam plecy !
mam garba

 19 maja 2011 roku, godz. 8:52 237,0°C
.
sprajtka Ala
 24 listopada 2015 roku, godz. 11:27

Budowę należy rozpocząć od siebie, przewartościować sposób myślenia. Najważniejsze, to myśleć samodzielnie:)

 18 maja 2011 roku, godz. 8:48 286,4°C
fyrfle Mirek
 10 lipca 2015 roku, godz. 11:56

Raczej oglądany - nie czytam horrorów klasycznych, ale lubię na przykład wspomnienia katowanych kobiet przez domowych bandytów.

 17 maja 2011 roku, godz. 9:15 301,5°C
sprajtka Ala
 24 listopada 2015 roku, godz. 11:48

Tak, to temat rzeka, w której topią kobiety:)

 16 maja 2011 roku, godz. 2:12 228,2°C
fyrfle Mirek
 16 września 2015 roku, godz. 15:28

Bo nie warto rezygnować z tych, którzy najważniejsi, czekam gdzieś jak na nocnych zmianach...

 15 maja 2011 roku, godz. 13:47 689,2°C
fyrfle Mirek
 13 lipca 2015 roku, godz. 17:42

Takie czasy. Pozostaje zgodzić się lub być samotnikiem, człowiekiem bezdomnym, który nawet w sobie widzi zło.

 13 maja 2011 roku, godz. 2:05 47,7°C
sprajtka Ala
 16 listopada 2015 roku, godz. 22:57

Tak twierdzą leśni ludzie;)

 12 maja 2011 roku, godz. 10:34 314,4°C
sprajtka Ala
 22 września 2015 roku, godz. 22:42

He he może i tak

 11 maja 2011 roku, godz. 11:08 304,2°C
fyrfle Mirek
 26 stycznia 2015 roku, godz. 21:53

O tak.

 10 maja 2011 roku, godz. 15:27 224,1°C
fyrfle Mirek
 12 czerwca 2015 roku, godz. 19:43

Pólton coś mi świta w muzce, że istnieje, czyzby był jeszcze bardziej brzmiącym...nutką czy cymbałem?

 9 maja 2011 roku, godz. 16:29 655,4°C
bystry76
 18 maja 2021 roku, godz. 15:54

Łykamy słowa by inni jej nabrali...

 7 maja 2011 roku, godz. 7:04 557,5°C
 Tekst dnia 21 czerwca 2011 roku
fyrfle Mirek
 15 września 2015 roku, godz. 15:57

to i tak nie Belką, czy belką.

 6 maja 2011 roku, godz. 6:57 153,1°C
fyrfle Mirek
 25 maja 2015 roku, godz. 14:56

Czy możesz mi to rozświetlić? Ale chyba jak się w to wczytuję, to żeby to były tylko niektóre! Powiem Ci , ze najbardziej bolą te wprowadzone w czyn, a wtedy głupota naprawdę boli.

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
sprajtka
2 176 tekstów 194 657
Wszystkie teksty, str. 140