11 marca 2011 roku, godz. 11:16  238,0°C

Szanujmy chwilę, gdyż za Nią można umrzeć...

fyrfle Mirek
 29 czerwca 2015 roku, godz. 15:39

Jest.

 10 marca 2011 roku, godz. 1:08  257,5°C

Moje j e d n o d n i o w e szczęście na 7 liter : w y p ł a t a

sprajtka Ala
 13 czerwca 2015 roku, godz. 18:54

złote myśli, to mnie wzbogaca

 9 marca 2011 roku, godz. 1:21  875,3°C
 Tekst dnia 31 marca 2015 roku

Łzy najłatwiej popija się alkoholem...

fyrfle Mirek
 17 kwietnia 2015 roku, godz. 21:17

Lubię ten wiersz, stale jest mi natchnieniem.

 8 marca 2011 roku, godz. 10:29  139,7°C

Świeża uwaga o starych prawdach, ujędrnia je

fyrfle Mirek
 29 września 2014 roku, godz. 14:01

Niby chaosem jestem, ale poniedziałek lubię rozpocząć od Twojej myśli i kawy do niej, jedno i drugie pozwala iść.

 7 marca 2011 roku, godz. 12:44  470,7°C
 Tekst dnia 1 sierpnia 2012 roku

Robak w jabłku jest środkiem, który osiągnął cel...

sprajtka Ala
 5 stycznia 2015 roku, godz. 16:04

noooo...;)

 5 marca 2011 roku, godz. 15:16  213,4°C

Ramiona potrafią niekiedy bardziej się wzruszać niż serce...

fyrfle Mirek
 8 grudnia 2014 roku, godz. 21:54

Serce nie sługa?

 4 marca 2011 roku, godz. 15:32  166,3°C

W imię Wieczności- czas trzeba wykorzystać i porzucić...

fyrfle Mirek
 13 października 2014 roku, godz. 18:17

Wykorzystać tak, ale niektórzy nigdy by go nie chcieli porzucić, raczej ciągle dorzucić.

 3 marca 2011 roku, godz. 1:11  241,3°C

Życie to ciągły proces tworzenia i odtwarzania...

fyrfle Mirek
 8 grudnia 2014 roku, godz. 21:55

Mówią też, a nawet śpiewają, że jest skarpetką kulawego - wiem to z odtworzenia płyty.

 2 marca 2011 roku, godz. 13:19  358,3°C

Zachłannego i uczuciem można zagłodzić...

fyrfle Mirek
 8 grudnia 2014 roku, godz. 21:56

jeśli chodzi o uczucia to taki byłem, a teraz preferuję głodówki.

 1 marca 2011 roku, godz. 7:41  399,5°C

Sztuką jest tak używać słów, aby stawiały do pionu, a nie zaniżały poziomu...

sprajtka Ala
 7 października 2019 roku, godz. 9:43

Obraz dodaje głębi...

 27 lutego 2011 roku, godz. 17:26  572,9°C

Najlepiej określają nas, nasze tajemnice...

sprajtka Ala
 2 marca 2015 roku, godz. 12:20

oj tak;)

 26 lutego 2011 roku, godz. 11:05  625,5°C

Nasza niedojrzałość, polega na tym,że nie wiemy kiedy powinniśmy spadać...

sprajtka Ala
 12 marca 2015 roku, godz. 18:55

na pewno nie do Ciebie;)

 24 lutego 2011 roku, godz. 10:46  208,7°C

Na pustyni suchych słów dobre słowo to oaza...

sprajtka Ala
 21 kwietnia 2015 roku, godz. 14:59

Na pragnieniach często wszystko się kończy...

 22 lutego 2011 roku, godz. 11:06  252,9°C

Sam "czub" punka z Ciebie nie uczyni...

fyrfle Mirek
 11 maja 2015 roku, godz. 23:29

Punki to kolejne zniewolenie dla ludzi nie znających siebie.

 21 lutego 2011 roku, godz. 1:03  311,3°C

Pyszni ludzie mi nie smakują...

fyrfle Mirek
 27 kwietnia 2015 roku, godz. 16:06

A smaczne ciała?

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
1 konto
Gbiker
107 tekstów
 3 maja 2012 roku
1 konto
1 konto
sciezkazawila
328 tekstów
 3 maja 2012 roku

kilka minut temu

onejka skomentował(a) tekst Sypialnia znak pokoju... autorstwa sprajtka

kilka minut temu

tallea skomentował(a) tekst Sypialnia znak pokoju... autorstwa sprajtka

kilka minut temu

Otjal skomentował(a) tekst Sypialnia znak pokoju... autorstwa sprajtka

kilka minut temu

onejka skomentował(a) tekst Sypialnia znak pokoju... autorstwa sprajtka

kilkanaście minut temu

Otjal skomentował(a) tekst Sypialnia znak pokoju... autorstwa sprajtka

kilkanaście minut temu

tallea skomentował(a) tekst Sypialnia znak pokoju... autorstwa sprajtka

ok. godzinę temu

Otjal skomentował(a) tekst Sypialnia znak pokoju... autorstwa sprajtka

ok. 2 godziny temu

sprajtka skomentował(a) tekst Sypialnia znak pokoju... swojego autorstwa

ok. 2 godziny temu

sprajtka skomentował(a) tekst Naóka mnom fszczonsła [...] swojego autorstwa

ok. 2 godziny temu

szpiek skomentował(a) tekst Sypialnia znak pokoju... autorstwa sprajtka