29 lipca 2011 roku, godz. 15:18 782,6°C 6
sprajtka Ala
 19 października 2015 roku, godz. 18:07

:)))

 28 lipca 2011 roku, godz. 15:16 191,7°C 12
fyrfle Mirek
 12 października 2015 roku, godz. 11:05

Dziękuję.

 27 lipca 2011 roku, godz. 16:43 152,7°C 7
sprajtka Ala
 18 lutego 2015 roku, godz. 23:14

nooooo...;))))

 26 lipca 2011 roku, godz. 16:26 132,3°C 4
sprajtka Ala
 3 lutego 2016 roku, godz. 15:42

Piszesz co i ja myślę

 25 lipca 2011 roku, godz. 16:24 130,4°C 3
fyrfle Mirek
 2 lutego 2016 roku, godz. 10:05

Tak jest i tak nie jest, myślę, że to zależy od interesanta i urzędnika, im więcej w nich człowieczeństwa, tym mniej wyniosłości i zwykłej niechęci do pracy.

 24 lipca 2011 roku, godz. 3:35 735,1°C 9
sprajtka Ala
 13 lutego 2016 roku, godz. 17:15

Utrata ciepła, może wychłodzić i ludzi, którzy tylko się przypatrują;)))

 22 lipca 2011 roku, godz. 16:14 137,6°C 2
sprajtka Ala
 12 marca 2015 roku, godz. 18:48

Do najlepszego;)

 21 lipca 2011 roku, godz. 18:44 89,7°C 10
 Tekst dnia 9 września 2012 roku
sprajtka Ala
 26 stycznia 2016 roku, godz. 23:22

No.Hmm

 20 lipca 2011 roku, godz. 19:59 422,1°C 2
sprajtka Ala
 29 września 2015 roku, godz. 13:37

Wzajemności:)

 18 lipca 2011 roku, godz. 23:52 130,3°C 9
fyrfle Mirek
 4 listopada 2015 roku, godz. 14:52

Tak...

 16 lipca 2011 roku, godz. 10:50 78,8°C 2
sprajtka Ala
 30 stycznia 2016 roku, godz. 00:06

Czasem tak trzeba

 15 lipca 2011 roku, godz. 12:49 152,6°C 5
sprajtka Ala
 26 października 2015 roku, godz. 13:50

Każdy ma swoją klasę:)

 14 lipca 2011 roku, godz. 11:57 150,2°C 2
sprajtka Ala
 26 stycznia 2016 roku, godz. 23:23

Fakty w ustach kłamcy bywają płynne;)

 13 lipca 2011 roku, godz. 13:54 143,7°C 6
sprajtka Ala
 5 października 2015 roku, godz. 12:42

Wzajemności:)

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
1 konto
To JA ! ®
308 tekstów
 16 lipca 2012 roku
1 konto
1 konto
VeritasMea
25 tekstów
 12 maja 2020 roku

dzisiaj, godz. 22:47

scorpion dodał(a) do zeszytu tekst Otwórz oczy skoro uszy [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 17:07

CierpkaWoda skomentował(a) tekst Wszystkie Nasze porażki [...] autorstwa sprajtka

wczoraj, godz. 1:02

yestem skomentował(a) tekst Wszystkie Nasze porażki [...] autorstwa sprajtka

wczoraj, godz. 0:14

sprajtka skomentował(a) tekst Chciałabym napisać do [...] autorstwa onejka

wczoraj, godz. 20:48

sprajtka skomentował(a) tekst Wszystkie Nasze porażki [...] swojego autorstwa

wczoraj, godz. 20:47

CierpkaWoda skomentował(a) tekst Wszystkie Nasze porażki [...] autorstwa sprajtka

wczoraj, godz. 20:47

sprajtka skomentował(a) tekst Niektórzy muszą [...] autorstwa CierpkaWoda

wczoraj, godz. 17:39

sprajtka skomentował(a) tekst Nie rozumiem koncepcji [...] autorstwa szpiek

wczoraj, godz. 16:26

sprajtka wskazał(a) tekst odkąd kompas życia [...] na kandydata do tekstu dnia, autor: Julkaa

wczoraj, godz. 16:24

sprajtka skomentował(a) tekst Nie rozumiem koncepcji [...] autorstwa szpiek