23 stycznia 2021 roku, godz. 10:43
bystry76
 23 stycznia 2021 roku, godz. 11:17

Prawidłowo ;))

 22 stycznia 2021 roku, godz. 4:46
OGRODY-MARZEŃ Ola. M.
 22 stycznia 2021 roku, godz. 23:43

Babeczki w formie są zawsze grzeczne, chyba, że z niej wyjdą :-)

"Ciemność" nie jest , aż tak straszna, gdy boimy się tylko o siebie...
Bujak Bogusław Bogusław
 21 stycznia 2021 roku, godz. 6:08

Nawet w ciemności, ale razem jest lepiej.

 20 stycznia 2021 roku, godz. 4:51
zielonakredka ula a może marta
 20 stycznia 2021 roku, godz. 12:10

piękno ma różne oblicza i różne stopnie postrzegania, najpiękniejsze jest w nas, a brzydota też może być piękna

 19 stycznia 2021 roku, godz. 11:23
 18 stycznia 2021 roku, godz. 8:57
zielonakredka ula a może marta
 19 stycznia 2021 roku, godz. 9:32

Po okrążeniu wróć na swoje miejsce :)

 17 stycznia 2021 roku, godz. 10:44
 Tekst dnia 19 stycznia 2021 roku
Lacrimas M.
 19 stycznia 2021 roku, godz. 20:39

albo zupełnie stracić oddech.

 16 stycznia 2021 roku, godz. 00:26
Sexoh't Bronek
 21 stycznia 2021 roku, godz. 19:25

Ja noszę przy sobie nożyczki.
Bo ludziom trzeba pomagać :)

Prawda jest jak kwiat, a plotka, jak wiązanka z nawiązką...
bystry76
 15 stycznia 2021 roku, godz. 17:50

Bukiet życia...

 14 stycznia 2021 roku, godz. 11:16 84,7°C
bystry76
 14 stycznia 2021 roku, godz. 15:24

Kłamstwo nie jest w dobrym guście...

 13 stycznia 2021 roku, godz. 00:09 66,7°C
sprajtka Ala
 13 stycznia 2021 roku, godz. 21:20

Jesteś moim dłużnikiem...

Szukając brzydoty w innych nie stajemy się piękniejsi...
yestem yestem
 12 stycznia 2021 roku, godz. 18:56

Brzydota jest często tam, gdzie wszyscy dopatrujemy się piękna. :)
I odwrotnie. :))

 11 stycznia 2021 roku, godz. 00:49 123,3°C
bystry76
 11 stycznia 2021 roku, godz. 16:10

Reszta oddaje się przyjemnością ;)

 10 stycznia 2021 roku, godz. 2:13 70,5°C
onejka onejka
 10 stycznia 2021 roku, godz. 10:58

Ileż to razy człowiek nie chce, musi...🤔

Teraźniejszość nie wychodzi, gdy za dużo się przeszło...
bystry76
 9 stycznia 2021 roku, godz. 10:36

Twoje przeszło zawsze wychodzi ;))

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
sprajtka
1 997 tekstów 119 515
Wszystkie teksty, str. 10