9 września 2022 roku, godz. 2:45 40,3°C
 8 września 2022 roku, godz. 1:16 23,4°C
otoko
 8 września 2022 roku, godz. 10:43

Uważaj Alicjo!
ona tak się zachowuje tuż przed atakiem :))

 27 sierpnia 2022 roku, godz. 11:26 81,6°C
otoko
 27 sierpnia 2022 roku, godz. 14:16

Czy to jednak nie jest tak, że czasu nic nie ogranicza? to człowiek jest raczej ograniczony i musi się zmieścić w czasie... uważajmy na węglowodany i pokarm przetworzony, od którego sie tyje,
a póżniej ciężko się wcisnąć w szczelinę czasoprzestrzeni :))

Często zajmuje to, co nie miało miejsca...
Strange one Adam
 26 sierpnia 2022 roku, godz. 14:06

Fajne są te Twoje myśli.
Tu zmieniłbym "często na dużo".
Pierwsza myśli, gdy to przeczytałem.
Pozdrawiam Ala.

 24 sierpnia 2022 roku, godz. 10:38 23,1°C
envie. P.
 24 sierpnia 2022 roku, godz. 11:52

Dobre! Szkoda, że niektórzy prócz siana nie mają nic więcej do zaoferowania. ;) Pozdrawiam !

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
sprajtka
2 344 teksty 242 571
Wszystkie teksty, str. 10