14 września 2021 roku, godz. 4:53 31,0°C
batram Marta
 14 września 2021 roku, godz. 9:10

Więc pozdrawiamy wszystkie ⚖️
Też ⚖️

 12 września 2021 roku, godz. 23:19 33,7°C
yestem yestem
 13 września 2021 roku, godz. 00:55
Edytowano 13 września 2021 roku, godz. 22:37

Dobrze, że nie na drodze. Omijaj przeszkody. :))

 11 września 2021 roku, godz. 22:54 65,3°C
sprajtka Ala
 12 września 2021 roku, godz. 21:35

Czasami tylko dobija ...
Innym razem trzyma się brzegu nie pozwalając wypłynąć na szerokie wody...
Również potrafi dobić, ale woli dryfować...
Życie, to gwóźdź naszego programu 😁

 10 września 2021 roku, godz. 18:25 37,6°C
bystry76
 10 września 2021 roku, godz. 19:30

Bo fantazja jest od tego...

 9 września 2021 roku, godz. 4:51 24,3°C
 8 września 2021 roku, godz. 8:19 85,1°C
igosia Małgorzata
 23 września 2021 roku, godz. 19:31

Głębokie to ♥

Prezent

Bez okazji
da­ruję sobie
dob­re słowo
gdyż war­to
Anna S. Anna Szyrwińska
 3 września 2021 roku, godz. 20:15

Dwuznacznie to brzmi:)

 1 września 2021 roku, godz. 10:12 22,2°C
sprajtka Ala
 1 września 2021 roku, godz. 19:18

Coś w tym jest." Potem" może nie nadejść, ale człowiek się na nie szykuje, licząc że zdąży skorzystać...

 31 sierpnia 2021 roku, godz. 13:09 62,1°C
meedea Aleksandra
 1 września 2021 roku, godz. 1:17

Niektórzy panowie to potrafią.

 30 sierpnia 2021 roku, godz. 9:53 19,3°C
oszi3 Miki
 30 sierpnia 2021 roku, godz. 22:33

Ma wapniak- gwiezdny placek. (Sprawdź symbol pierwiastka wapnia)... ;)

Przyczyna katastrof budowlanych:

<em>Nierówno pod sufitem</em><em>...</em>
Infinite Gentleman Night Rafał
 28 sierpnia 2021 roku, godz. 8:15

no to niechybnie grozi katastrofa :)
Pozdrowionka najserdeczniejsze Alu :)

Oziębłością można dopiec...
sprajtka Ala
 13 lutego 2016 roku, godz. 17:15

Utrata ciepła, może wychłodzić i ludzi, którzy tylko się przypatrują;)))

Cały Ty-dzień...
szpiek Mariusz, Belzebiusz
 29 stycznia 2021 roku, godz. 18:07

Mistrzostwo 🤩

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
sprajtka
2 132 teksty 185 231
Wszystkie teksty, str. 10