1 konto
Radziem
392 teksty
 5 grudnia 2019 roku
1 konto
Moreno
325 tekstów
 6 listopada 2015 roku
1 konto
Papierowa
36 tekstów
 6 lutego 2015 roku
1 konto
Malusia_035
808 tekstów
 29 stycznia 2015 roku
1 konto
Iکқяa
55 tekstów
 31 grudnia 2014 roku