28 listopada 2016 roku, godz. 6:21 3,4°C
SimonSzczery Jędrzejczyk
 29 listopada 2016 roku, godz. 17:07

Zycze powodzenia ! Lubie ludzi z charakterem pozdrawiam :)

 15 lipca 2016 roku, godz. 2:10 4,9°C
SimonSzczery Jędrzejczyk
 15 lipca 2016 roku, godz. 15:43

Ciężka , ciężka ... Możliwe że spaliłem szanse .

 13 lipca 2016 roku, godz. 1:33 39,3°C
Thebestkasiaa Kasia
 14 lipca 2016 roku, godz. 00:14

Nieźle to sprecyzowałeś. Masz rację...
Aro­gan­cje zga­sić wodą , niena­wiść pochwałą -Tak dla równowagi :)
Pozdrawiam serdecznie :)

 12 lipca 2016 roku, godz. 10:47 12,7°C
SimonSzczery Jędrzejczyk
 13 lipca 2016 roku, godz. 1:00

Cześć! Staram pisać się coś wartościowego , kiedyś miałem mnóstwo zapisów , dużo czytałem ale wszystko wywaliłem i dobrze bo człowiek potrzebuję równowagi ;p Po za tym lubię myśleć i prowadzić wartościowe dyskusję :) Dzięki

 7 lipca 2016 roku, godz. 15:39 3,0°C
Cris
 17 lipca 2016 roku, godz. 8:07

racja jest po stronie prawdy.

 6 lipca 2016 roku, godz. 16:49 9,0°C
fyrfle Mirek
 6 lipca 2016 roku, godz. 17:06

Jakby nie patrzeć, to serce żywi się krwią.

 6 lipca 2016 roku, godz. 14:28 5,3°C
SimonSzczery Jędrzejczyk
 8 lipca 2016 roku, godz. 3:10

o 3 Umuwiony jestem na Wędkowanie i tak nie pośpie ;P

SimonSzczery

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da! Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny. Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich. Sarkastyczna i ironiczna osobowość.

Konto utworzone  6 lipca 2016 roku
1 konto
SimonSzczery
10 tekstów 250
Wszystkie teksty