Selma Lagerlöf

Zgro­madzi­liśmy 12 cytatów, których auto­rem jest Sel­ma La­gerlöf.

Jak długo jeszcze można sie­dzieć i wyp­ra­wiać so­bie uczty z myśli, tak długo wszys­tko dobrze! 

cytat dnia z 14 maja 2010 roku
zebrał 391 fiszek

[...] tęskno­ta, po­dob­nie, jak każda in­na cho­roba wy­maga cza­su, by się przełamać i zniknąć. 

cytat dnia z 22 sierpnia 2012 roku
zebrał 65 fiszek

Mu­zyka to naj­lep­sza to­warzyszka dla te­go, kto cier­pi. Jest ochocza i ra­dos­na jak dziec­ko, og­nista i po­wab­na jak młoda dziew­czy­na, dob­ra i mądra jak sta­ry człowiek, który spędził owoc­nie życie. 

cytat
zebrał 36 fiszek

Jakże sil­na jest miłość po przejściu og­niowe­go chrztu cierpienia. 

cytat
zebrał 14 fiszek

Ro­zumienie wyk­lucza nienawiść. 

cytat
zebrał 12 fiszek

Ofiaro­wać, oz­nacza da­wać dru­giemu to, co wo­lałoby się zat­rzy­mać dla siebie. 

cytat
zebrał 12 fiszek

Le­piej smu­cić się i kochać, niż żyć bez miłości w weselu. 

cytat
zebrał 9 fiszek

Ten jest sta­ry, kto nie może się już śmiać i tańczyć. 

cytat
zebrał 8 fiszek

Męstwo i ra­dość to obo­wiązki życia. 

cytat
zebrał 4 fiszki

Smut­ne to zap­rawdę, ale przy­roda os­karża człowieka. 

cytat
zebrał 4 fiszki

Selma Lagerlöf

 
Selma Lagerlöf

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Selma Lagerlöf

Autorzy na literę
K L Ł
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Sel­ma La­gerlöf » autor: Michał Szyksznian

Aktywność