Sándor Márai

Zgro­madzi­liśmy 32 cytaty Sándor Márai.

Mówił trochę w każdym euro­pej­skim języ­ku, i w każdym języ­ku naj­chętniej milczał. 

cytat dnia z 8 maja 2010 roku
zebrał 147 fiszek

A jed­nak smu­tek upiększa życie. 

cytat
zebrał 26 fiszek

Wszys­cy chcieli pełne­go od­da­nia, całego człowieka, pra­ca, chorzy, rodzi­na. A życie było krótkie. Cza­sem, w godzi­nach zmęcze­nia, ze zdzi­wieniem ob­serwo­wał, jak bar­dzo się już roz­trwo­niło, jak bar­dzo prze­leciało życie. 

cytat dnia z 24 lipca 2012 roku
zebrał 22 fiszki

Po­winieneś mil­czeć, ale nie tak jak ktoś, kto mil­czy z przy­musu al­bo z pychy, z po­gar­dy; do te­go nie masz pra­wa, bo jes­teś człowiekiem i twoi bliźni mają pra­wo pro­sić cię, byś [...] — czytaj całość

cytat dnia z 23 listopada 2016 roku
zebrał 18 fiszek

Z os­tatnim tchnieniem podziękuję lo­sowi, że byłem człowiekiem, i is­kra ro­zumu świeciła także w mo­jej mrocznej duszy. Widziałem ziemię, niebo, po­ry ro­ku. Poz­nałem miłość, ułam­ki praw­dy, żądze i roz­cza­rowa­nia. Żyłem na ziemi [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 16 fiszek

Mądrzy ludzie zaw­sze mnie męczy­li i wyczer­py­wali. W ich to­warzys­twie czułem się jak przed up­rzedzoną do mnie ko­misją egza­mina­cyjną. Wie­cznie mu­siałem uważać, po­nieważ nie spuszcza­li mnie z oka, ob­serwując mnie spod ściągniętych [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 15 fiszek

Co da­wały książki? Doświad­cza­nie. Lecz żad­ne doświad­cza­nie nie po­magało. Te­raz, u schyłku os­tatniego eta­pu swe­go życia, niemal wro­go przyglądał się książkom, które zaw­sze od­po­wiadały je­dynie na szczegóły. Na całość nie umiał od­po­wie­dzieć nikt. 

cytat dnia z 4 lutego 2013 roku
zebrał 15 fiszek

Is­tnieją mądrzy ludzie, którzy nie są zdol­ni. Is­tnieją też ludzie zdol­ni, którzy nie są mądrzy. I oprócz nich is­tnieją całe tłumy ludzi niez­dolnych i niemądrych, ale spryt­nych i wy­gada­nych. I często oni zwyciężają. 

cytat
zebrał 14 fiszek

W to­warzys­twie od­po­wied­niego człowieka możesz od­być podróż dookoła świata, a będzie ci się zda­wało, że wszys­tko to trwa jedną chwilę. W po­jedynkę je­dynie wleczesz się przez świat, na­wet jeśli jedziesz ek­spre­sem al­bo le­cisz samolotem. 

cytat
zebrał 14 fiszek

Znam ludzi, których kul­turę podzi­wiam, których sposób myśle­nia zas­ka­kuje mnie, którzy wsze­lako we współżyciu są męczący. Znam też in­nych ludzi, którzy nie są szczególnie mądrzy lub wyk­ształce­ni, nig­dy nie mówią nic zas­ka­kujące­go lub ory­ginal­ne­go, a jed­nak gdy po spot­ka­niu żeg­nam się z ni­mi, mam uczu­cie, że coś od nich otrzymałem. 

cytat
zebrał 12 fiszek

Sándor Márai

 
Sándor Márai

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

MagiaMa­giaZbiór krótkich opo­wiadań wy­da­ny po raz pier­wszy w 1941 ro­ku; wyb­ra­ne ut­wo­ry [...]

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sándor Márai

Autorzy na literę
Ł M N
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Sándor Márai » autor: Michał Szyksznian

Aktywność

24 listopada 2016, 09:29natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Powinieneś mil­czeć, ale nie [...]

23 listopada 2016, 21:48onejka sko­men­to­wał tek­st Powinieneś mil­czeć, ale nie [...]

23 listopada 2016, 16:07fyrfle sko­men­to­wał tek­st Powinieneś mil­czeć, ale nie [...]

23 listopada 2016, 10:19natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Powinieneś mil­czeć, ale nie [...]

26 stycznia 2016, 01:54one drop for all sko­men­to­wał tek­st Kto raz od­szedł i [...]

26 stycznia 2016, 01:43one drop for all sko­men­to­wał tek­st Kto raz od­szedł i [...]

28 października 2014, 00:00słońiczka sko­men­to­wał tek­st [...] nie pot­ra­fili us­ta­lić [...]

1 sierpnia 2013, 21:05baaaasik sko­men­to­wał tek­st A jed­nak smu­tek upiększa [...]

4 lutego 2013, 21:21scorpion sko­men­to­wał tek­st Co da­wały książki? Doświad­cza­nie. [...] 

24 lipca 2012, 02:32Archangel_Marco sko­men­to­wał tek­st Wszyscy chcieli pełne­go od­da­nia, [...]