Ryūnosuke Akutagawa

Zgro­madzi­liśmy 21 cytatów, których auto­rem jest Ryūno­suke Aku­taga­wa.

Jeśli ktoś nie po­pełnia sa­mobójstwa, nie znaczy, że wyb­rał życie. On tyl­ko nie pot­ra­fi się zabić. 

cytat
zebrał 66 fiszek

Jedną z cech miłości jest krańco­wa wrażli­wość na wi­dok twarzy po­dob­nych do twarzy ukocha­nej ko­biety, i od­kry­wanie jej w twarzach nieznanych. 

cytat dnia z 18 maja 2013 roku
zebrał 50 fiszek

Jed­nym z sym­ptomów miłości jest roz­myśla­nie, ilu i ja­kich mężczyzn ukocha­na darzyła uczu­ciem w przeszłości oraz niejas­na zaz­drość o nich. 

cytat
zebrał 45 fiszek

Jeśli zechcesz um­rzeć, możesz w każdej chwi­li. Po pros­tu spróbuj. 

cytat
zebrał 23 fiszki

Mędrzec to ten, kto na drodze pełnej kolców wy­hodo­wać pot­ra­fi różę. 

cytat
zebrał 17 fiszek

Opi­nia pub­liczna to lin­cz, lin­cz zaś zaw­sze sta­nowi roz­rywkę. Na­wet jeśli za­miast pis­to­letem posłużymy się ar­ty­kułem w gazecie. 

cytat dnia z 26 sierpnia 2014 roku
zebrał 15 fiszek

Akt pier­wszy tra­gedii ludzkiej – na­rodzi­ny dziecka. 

cytat
zebrał 12 fiszek

Co mi dał ro­zum? Wiedzę, jak bar­dzo ro­zum jest bezsilny. 

cytat
zebrał 12 fiszek

Bez wątpienia jedną z cech ge­niu­sza jest ta­lent do wy­woływa­nia skandalu. 

cytat
zebrał 12 fiszek

Chrześci­jaństwo jest re­ligią poetycką i pełną pa­radoksów, której na­wet Chrys­tus nie zdołał wcielić w życie. 

cytat
zebrał 11 fiszek
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Narodowość
Lata życia
Grupy
Autorzy na literę
A B C
Aktywność

26 sierpnia 2014, 17:27natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Opinia pub­liczna to lin­cz, [...]

26 sierpnia 2014, 13:31Whatsername sko­men­to­wał tek­st Opinia pub­liczna to lin­cz, [...]

26 sierpnia 2014, 10:31onejka sko­men­to­wał tek­st Opinia pub­liczna to lin­cz, [...]

25 maja 2014, 02:54Marcysia23 sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś nie po­pełnia [...]