16 kwietnia 2017 roku, godz. 2:05 4,6°C
fyrfle Mirek
 16 kwietnia 2017 roku, godz. 19:14

Ani od początku ani do końca

 8 kwietnia 2017 roku, godz. 2:02 15,5°C
LiaMort Andzia
 8 kwietnia 2017 roku, godz. 18:19

Za daleko kontaktu. Nie da się. ;)

 21 marca 2017 roku, godz. 20:39 11,5°C
danioł daniel tomczyk
 26 lipca 2018 roku, godz. 13:17

ładne

 29 lutego 2016 roku, godz. 21:37 10,5°C
Ruska-love Martina
 29 lutego 2016 roku, godz. 22:06

Mnie powala jego realność w każdym filmie. Mam wrażenie, że w beznadziejnym filmie potrafi zagrać wyśmienicie. Chodzi mi o to, że gdyby zagrał w "Trudnych sprawach" to by mnie zwaliło z nóg :D

 29 września 2015 roku, godz. 14:50 16,7°C
nicola-57 marianna
 29 września 2015 roku, godz. 18:22

bdb

 20 stycznia 2015 roku, godz. 14:19 14,1°C
danioł daniel tomczyk
 26 lipca 2018 roku, godz. 13:19

dąbrowski nazywał to dezintegracją pozytywną

Ruska-love

Autor

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da! Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny. Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.

Konto utworzone  16 listopada 2011 roku

Zeszyty

1 konto
Ruska-love
86 tekstów 4 642
Wszystkie teksty