2 czerwca 2019 roku, godz. 4:03 0,8°C
Rikitikitawi Daniel
 5 czerwca 2019 roku, godz. 8:00

Jak się zdaje to wydaje i to nawet lepiej ;)

 2 października 2017 roku, godz. 00:47
Rikitikitawi Daniel
 26 października 2017 roku, godz. 19:03

No weź że się uśmiechnij ;)
Tak dobrze Ci szło :)

 16 września 2017 roku, godz. 17:56 21,1°C
$$ many ~~
 16 września 2017 roku, godz. 23:42

patrzy patrzy wypatrzy i nic nie napisze
to dopiero sztuka

 30 sierpnia 2017 roku, godz. 22:58 22,7°C
Rikitikitawi Daniel
 31 sierpnia 2017 roku, godz. 20:40

Nie ściemniaj mnie tu Ela, to sobie pogramy ;)

 30 sierpnia 2017 roku, godz. 22:56 14,3°C
Rikitikitawi Daniel
 31 sierpnia 2017 roku, godz. 16:20

A o co niby miedzyjnymi hehe?
O kalafior?

 29 sierpnia 2017 roku, godz. 00:26 11,8°C
Rikitikitawi Daniel
 29 sierpnia 2017 roku, godz. 9:25

Kto to wie?
Kto to wie?
Może ja a może nie?
Może tylko
Taś, Taś, Taś...

Rikitikitawi

Autor

https://www.youtube.com/watch?v=gavrrJaGQe8
in­formuję, że z dniem 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da! Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny. Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich. Sarkastyczna i ironiczna osobowość.

Konto utworzone  11 września 2010 roku

Zeszyty

TamTo

1zero1

1 konto
Rikitikitawi
212 tekstów
Wszystkie myśli