3 sierpnia 2019 roku, godz. 14:15 5
 3 sierpnia 2019 roku, godz. 14:13 7,8°C 6
CierpkaWoda Wiola
 3 sierpnia 2019 roku, godz. 20:50

Uwielbiam rymy, póki mają sens ..

 2 czerwca 2019 roku, godz. 4:03 0,8°C 17
Rikitikitawi Daniel
 5 czerwca 2019 roku, godz. 8:00

Jak się zdaje to wydaje i to nawet lepiej ;)

 12 marca 2019 roku, godz. 00:59 4,0°C 3
 19 listopada 2018 roku, godz. 7:03 19,1°C 3
yestem yestem
 12 marca 2019 roku, godz. 6:15

Ona niewinna, niewinny on a takie winne jabłko... taka odmiana... ;)
Pozdrawiam :))

 28 lutego 2018 roku, godz. 00:30 6,3°C 3
IKON Sebastian
 28 lutego 2018 roku, godz. 8:57

Fakt :))
Pozdrawiam

Rikitikitawi

Autor

Ja Brytyjskiego
Ty Niemieckiego
On już żadnego
Ona do tego
A
Oni Lego i
Mnoga Nasza
Ja tam kochanie wody nie lałem i tym razem nie muszę brać telefonu żeby coś Migrało.. Jakoś te 3 godziny w więzieniu wytrzymam...
Sama widzisz że NonToper
Zapach palonych to nie to co mech..
Kochanej... ❤ https://www.youtube.com/watch?v=gavrrJaGQe8
in­formuję, że z dniem 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da! Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny. Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich. Sarkastyczna i ironiczna osobowość.

Konto utworzone  11 września 2010 roku
1 konto
1 konto
promyczek22
38 tekstów
 29 maja 2017 roku
1 konto
1 konto
Nutka67
347 tekstów
 5 kwietnia 2011 roku

Zeszyty

TamTo

1zero1

2020-05-04, godz. 15:17

rudolf88 polecił(a) twórczość autora na 5Rikitikitawi

2020-05-03, godz. 22:02

Sol 8 polecił(a) twórczość autora na 5Rikitikitawi

2019-09-27, godz. 22:15

Rikitikitawi skomentował(a) tekst Ochrona środowiska jest [...] autorstwa sprajtka

2019-09-27, godz. 22:15

Rikitikitawi skomentował(a) tekst To, że się nie [...] autorstwa sprajtka

2019-09-27, godz. 22:13

Rikitikitawi skomentował(a) tekst Miłość i przyjaźń.. [...] autorstwa Uzjel

2019-09-27, godz. 22:12

Rikitikitawi skomentował(a) tekst W sen zapadam jak w [...] autorstwa CierpkaWoda

2019-08-03, godz. 20:50

CierpkaWoda skomentował(a) tekst Nie ma sily na Jelenia [...] autorstwa Rikitikitawi

2019-08-03, godz. 15:05

tallea skomentował(a) tekst Nie ma sily na Jelenia [...] autorstwa Rikitikitawi

2019-08-03, godz. 15:00

tallea skomentował(a) tekst Nie ma sily na Jelenia [...] autorstwa Rikitikitawi

2019-08-03, godz. 14:15

Rikitikitawi dodał(a) nowy tekst On de nees!