Richard Dawkins

Zgro­madzi­liśmy 49 cytatów, których auto­rem jest Richard Daw­kins.

Od­kryłem, że całkiem dobrą stra­tegią, gdy ktoś py­ta mnie, czy jes­tem ateistą, jest uświado­mić mu, że on również jest ateistą, wszak nie wie­rzy w Zeusa, Apol­lo­na, Amo­na Ra, Mitrę, Baala, Tho­ra, Wo­tana, Złote­go Ciel­ca ani w La­tające­go Pot­wo­ra Spaghet­ti. Ja po pros­tu poszedłem o jed­ne­go Bo­ga dalej. 

cytat dnia z 25 sierpnia 2010 roku
zebrał 79 fiszek

Jeśli jed­na oso­ba ma uro­jenia, mówi­my o cho­robie psychicznej. Gdy wielu ludzi ma uro­jenia, na­zywa się to religią. 

cytat dnia z 29 listopada 2013 roku
zebrał 67 fiszek

Ateizm łączy się na ogół z nieza­leżnością myśle­nia i niechęcią do pod­porządko­wania się czemukolwiek. 

cytat dnia z 25 kwietnia 2015 roku
zebrał 29 fiszek

Kiedy ktoś ci mówi, że masz w coś uwie­rzyć, dlacze­go go nie spy­tać: „A ja­kie is­tnieją na to do­wody?". A jeśli nie pot­ra­fi ci dać dob­rej od­po­wie­dzi, mam nadzieję, że bar­dzo sta­ran­nie to prze­myślisz, za­nim uwie­rzysz choćby w jed­no słowo. 

cytat
zebrał 28 fiszek

Wiara, że is­tnieje bóg lub bo­gowie, wiara w Niebo, wiara, że Ma­ria nig­dy nie umarła, wiara, że Je­zus nie miał ziem­skiego oj­ca, wiara, że mod­litwy zos­tają spełnione, wiara, że wi­no za­mienia się [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 13 fiszek

Pa­pież Jan Pa­weł II stworzył więcej świętych niż wszys­cy je­go pop­rzed­ni­cy przez os­tatnie siedem stu­leci ra­zem wzięci, szczególną sym­pa­tię żywił zaś do Dziewi­cy Ma­ryi. Je­go po­liteis­tyczne ciągot­ki ujaw­niły się w dra­matycznych okolicznościach. [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 13 fiszek

Godze­nie ta­kiej sprzeczności, jak up­ra­wianie nauki przez cały tydzień i chodze­nie do kościoła w nie­dzielę, jest in­te­lek­tual­nie nieuczciwe. 

cytat
zebrał 13 fiszek

To ba­nał (i to jak większość ba­nałów niez­godny z prawdą), że nauka od­po­wiada na py­tania jak, tyl­ko teolo­gia zaś dys­po­nuje narzędziami umożli­wiający­mi od­po­wiedź na py­tania dlacze­go. Cóż to ni­by jest «py­tanie dlaczego»? [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 12 fiszek

Um­rze­my i to czy­ni z nas szczęścia­rzy. Większość ludzi nig­dy nie um­rze, po­nieważ nig­dy się nie na­rodzi. Ludzi, którzy po­ten­cjal­nie mog­li­by te­raz być na moim miej­scu, ale w rzeczy­wis­tości nig­dy nie przyjdą [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 11 fiszek

Co mnie oso­biście naj­bar­dziej zadzi­wia w ka­tolic­kiej mi­tolo­gii, to na­wet nie jej niewyob­rażal­na kiczo­watość, ale raczej szo­kująca non­sza­lan­cja, z jaką ludzie ją wzbo­gacają o naj­drob­niej­sze de­tale. To dop­rawdy bez­wstyd­na wynalazczość. 

cytat
zebrał 10 fiszek
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Autorzy na literę
C D E
Aktywność

12 czerwca 2015, 18:15Gall sko­men­to­wał tek­st Ateizm łączy się na [...]

25 kwietnia 2015, 17:51fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ateizm łączy się na [...]

25 kwietnia 2015, 16:21Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Ateizm łączy się na [...]

25 kwietnia 2015, 16:07fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ateizm łączy się na [...]